Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι Αγρότες, Νέοι Αγρότες και Εργάτες γης μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των μέτρων του Νόμου 2520/1997, για:

  • επιδότηση του κόστους της αμοιβής των μηχανικών για την μελέτη και επίβλεψη  αγροτικών   κατασκευών    και πρώτης   κατοικίας ( το 50% της αμοιβής και για τους κάτω των  40 ετών 70%)
  • επιδότηση των υποχρεωτικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. για αγροτικές κατασκευές και για πρώτη κατοικία ( το 50% των ενσήμων ) και
  • άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις ( εκπτώσεις φόρου  για αγορά-μεταβίβαση αγροτεμαχίων, αγορά γης με επιδότηση επιτοκίου δανείου κ.ά.).

Για την ένταξη στα παραπάνω μέτρα, οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν την ιδιότητα  του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη, με βεβαίωση που εκδίδεται, μετά από αίτησή τους.

Στην παραπάνω υποπερίπτωση της αγοράς-μεταβίβασης αγροτεμαχίων, για να πετύχουν οι δικαιούχοι την φοροαπαλλαγή, πρέπει τα αγροτεμάχια που μεταβιβάζονται να είναι κατάλληλα για γεωργική εκμετάλλευση. Για να πιστοποιηθεί αυτό, χορηγείται επίσης από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) η "Βεβαίωση Καταλληλότητας Για Γεωργική Εκμετάλλευση Αγροτεμαχίων", μετά από ξεχωριστή αίτηση των δικαιούχων.

Σχετική Νομοθεσία

1.   Ο Νόμος 2520/97 (ΦΕΚ 173Α΄/97) "Μέτρα για τους Νέους Αγρότες σύσταση, Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους: - 2538/97 (ΦΕΚ 242Α΄/97) "Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά κτηνοτροφικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις" και - 2601/98 (ΦΕΚ 81Α΄/98) "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική και Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις".

2.   Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας (ΚΥΑ) με αριθμ. 337410/98 (ΦΕΚ 712Β΄/98) "Λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν.2520/97"

Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι αιτήσεις που κατατίθενται από δικαιούχους που δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ή των Σχεδίων Βελτίωσης, εξετάζονται  από αρμόδια επιτροπή, που συγκαλείται δύο φορές τον μήνα και εκδίδει σε έντυπη μορφή τις βεβαιώσεις, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις που κατατίθενται από δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ή των Σχεδίων Βελτίωσης, δεν έχει περάσει η δεκαετία ή η πενταετία αντίστοιχα από την ένταξή τους και οι οποίοι τηρούν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους, διεκπεραιώνονται άμεσα και η έντυπη βεβαίωση χορηγείτε, χωρίς να χρειάζεται να κατατεθούν επιπλέον δικαιολογητικά και να εξεταστούν από την προαναφερθείσα επιτροπή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Για την έκδοση της βεβαίωσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αίτηση,  συνοδευόμενη από μία σειρά δικαιολογητικών. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

  • Αίτηση για δικαιούχους ενταγμένους σε πρόγραμμα (χωρίς δικαιολογητικά)
  • Αίτηση για δικαιούχους μη ενταγμένους σε πρόγραμμα (Με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εξέταση από την Επιτροπή)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτείτε η καταβολή κάποιου παραβόλου.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βεβαίωση για τον τόπο μόνιμης  κατοικίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφο της Φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) του τελευταίου διαθέσιμου έτους και

του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων εφόσον υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 1 86/92 (ΦΕΚ 84Α΄/92) ή παραστατικών διαχείρισης της εκμετάλλευσης (τιμολόγια αγοράς εφοδίων, πώλησης προϊόντων ανάλογων με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, κ.λ.π.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνουν :

α) τα τυχόν προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί την τελευταία τριετία,

β) τις τυχόν δανειοδοτήσεις που έχουν λάβει από την Τράπεζα Πειραιώς ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσής τους,

γ) την εξωαγροτική τους απασχόληση (εάν υπάρχει, συνοδευόμενη από βεβαίωση ημερομισθίων),

δ) ότι το κύριο ταμείο ασφάλισής τους είναι ο ΟΓΑ,

ε) ότι τα φωτοαντίγραφα που έχουν προσκομίσει, είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχουν.

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΥΑ με ΦΕΚ 712Β΄/98 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν.2520/97" Ο γραμματέας της ΔΑΟΚ 1 ημέρα
2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ >> Ο εισηγητής της επιτροπής 1 ημέρα
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ >> Ο πρόεδρος της επιτροπής 1 ημέρα
4 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ >> Ο γραμματέας της επιτροπής 1 ημέρα
5 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ >> Ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ 2 έως 30 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Το "Κ.Ε.Π.Υ.Ε.Λ" εκδίδει την "Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων", μετά από αίτηση και κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
  • Ο δήμος εκδίδει την "Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας", μετά από αίτηση και κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται.