Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Δημοσίας Υγιεινής Περιφέρεια
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.Δ.361/69 (ΦΕΚ 244/Α/69) Τροποποίηση με τις διατάξεις του Ν.276/77 (ΦΕΚ 102/Α/77) Π.Δ.ΑΡ.83/89 (ΦΕΚ 37/Α/89)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 βδομάδα
Κόστος σε ευρώ

1)Παράβολο δημοσίου ταμείου 8 ευρώ

2)Παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αυτή η υπηρεσία χρειάζεται ηλεκτρονικό παράβολο

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2 Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.
3 Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).
4 Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
5 Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).
6 Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται

α) Φωτοτυπία διαβατηρίου

      β) Άδεια διαμονής σε ισχύ.

7 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή

 υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης 

8 Παράβολο Δημοσίου 8 € 
9 Παράβολο Χαρτοσήμου 30€ 

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.