Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 9 εργάσιμες ημέρες
Κόστος σε ευρώ 38

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο Πτυχίου, προκειμένου:

α) για πτυχιούχους εξωτερικού από μη κράτος-μέλος της Ε.Ε (ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ και το πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση) (ΦΕΚ 856/8-1-86) β) Για πτυχιούχους από Κράτη της ΕΕ (Αντίγραφο πτυχίου, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής εξέτασης) που προβλέπεται από το αρ.3 της οδηγίας 93/16 της 5/4/ 93 της Ε.Ε, βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/16 της 5/4/93 της Ε.Ε. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (σφραγίδα APOSTILLE) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατατάξεως ή για τους Στρατιωτικούς ιατρούς φύλλο Μητρώου Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α (3μήνου ισχύος Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση απο τον Αιτούντα
6 Δυο (2) φωτογραφίες Κατάθεση απο τον Αιτούντα
7 Ένα παράβολο των 8 € από Δημόσιο Ταμείο Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Έντυπο παράβολο χαρτοσήμου 30 € από Δημόσιο Ταμείο Κατάθεση απο τον Αιτούντα
9 Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια εργασίας & άδεια παραμονής. Κατάθεση απο τον Αιτούντα
10 Για τους αλλοδαπούς από χώρες μη κράτη-μέλη της Ε.Ε

α) Άδεια εργασίας β) Άδεια παραμονής γ) Άδεια αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών

Κατάθεση απο τον Αιτούντα

Δικαιολογητικά

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κοινοποίηση εγγράφου 1 εργάσιμη ημέρα
2 ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3- 4 ημέρες
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ημέρα
4 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 ημέρες
5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία