Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Τμήμα ΚΔΥ
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά και νομικά πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Τ΄Α 211 / 5 -10- 2006
Κόστος σε ευρώ Από 50 έως 500

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση αδειας εγκατάστασης σε μονάδα διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/10.000 έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η  ύπαρξη οικισμών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα  1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Σχεδιάγραμμα, σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5  Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής και μεταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας., όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Για τις μονάδες μεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1, 2 και 3  η τεχνική περιγραφή 6 επιπρόσθετα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Κανονισμού Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης Πρωτόκολλο Γραμματεία Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
2 Σύγκλιση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής Παρ. 2. αρθρο 5 Π.Δ. 211/2006
  1. Διευθυντής Κτηνιατρικής Περιφέρειας
  2. Τμηματάρχης τμήματος ΚΔΥ
  3. Τμηματάρχης Υγείας των Ζώων
Ηλεκτρονικός 10 ημέρες
3 Ελεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών και διαβίβαση στη γνωμοδοτική επιτροπή Παρ. 2. αρθρο 5 Π.Δ. 211/2006 Τμηματάρχης τμήματος ΚΔΥ Πληρότητα Χειρονακτικώς 10 ημέρες
4 Εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών απο την επιτροπή Παρ. 2. αρθρο 5 Π.Δ. 211/2006 Τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή. Χειρονακτικώς Αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτήν

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΖΥΠ[1]

Σχετικά Έγγραφα

  • Διάγραμμα ροής παράλληλων δραστηριοτήτων εκτροφής γουνοφόρων ζώων [2]

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α΄ 211/ 5 Οκτωβρίου 2006 . «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του ΚΑΝ 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΟκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» [3]
  2. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 "περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ( ΚΑΝ για τα ζωικά υποπροϊόντα)[4]
  3. ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπή της 25ης Φεβρουαρίου 2011 " για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία".[5]