Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 €
  • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα.
  • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης
1 Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου, του προς ίδρυση πρατηρίου,ήτοι: Απλό αντίγραφο Συμβολαίου Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου σε 5 αντίτυπα. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή Μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται ή ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118 /2006. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Σχέδιο Γενικής Διάταξης και Κυκλοφοριακής σύνδεσηςσε κλίμακα 1:200 ή 1:500, σε 4 αντίτυπα. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Σχέδιο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα (σε 4 αντίτυπα). Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Σχέδιο Λεπτομερειών (κατόψεις– τομές) σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή άλλη κλίμακα, εφ’ όσον απαιτείται , σε 4 αντίτυπα. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Τεχνική Έκθεση (σε 3 αντίτυπα).  Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου ή απότμησης πεζοδρομίου  για τα εντός σχεδίου ή εντός ορίων εγκεκριμένου οικισμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2507). Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου (εφ’ όσον υπάρχει). Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Κατάθεση δικαιολογητικών για την εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών. Κατάθεση από τον αιτούντα
Άδεια Λειτουργίας
1 Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι των Π.Δ. 118/2006, Π.Δ. 1224/81,Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου ή Βεβαίωση ότι οι εργασίες Απότμησης ή Υποβιβασμού Πεζοδρομίου έχουν κατασκευαστεί καλώς. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (χορηγείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία).  Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Πιστοποιητικό προμηθευτή για τις πλαστικές δεξαμενές, εφόσον υπάρχουν.  Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή των Αντλιών (ΑΤΕΧ). Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Πιστοποιητικό ελέγχου μεταλλικών δεξαμενών. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή της συνθετικής μεμβράνης. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Βεβαίωση Εταιρίας Ύδρευσης (εάν στο πρατήριο υπάρχει πλυντήριο). Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Βεβαίωση ηλεκτρολογικών εν γένει εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ.24841/1144/17-4-2001  Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 502). Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος εισροών - εκροών. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Τέλος αδείας 200,00 € (ΚΑΕ 3421) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Διενέργεια αυτοψίας για έγκριση καταλληλότητας θέσης ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Χορήγηση Έγκρισης Καταλληλότητας Θέσης για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 60 ημέρες
5 Έλεγχος δικαιολογητικών. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 30 ημέρες
6 Έκδοση Άδειας άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
7 Υπογραφή της Άδειας ίδρυσης. Διοικητική πρακτική Οικείος Περιφερειάρχης 1-2 ημέρες
8 Ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην χορηγηθείσα Άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
9 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
10 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
11 Έλεγχος δικαιολογητικών. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
12 Έκδοση Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Π.Δ. 118 /2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303 Α΄),  Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
13 Υπογραφή της άδειας λειτουργίας. Διοικητική πρακτική Οικείος Περιφερειάρχης 1-2 ημέρες
14 Αποστολή της Άδειας Λειτουργίας στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών