Άδεια Γομωτή Πυροδότη

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 18:59, 23 Οκτωβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «1 »)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Γομωτή Πυροδότη
Από ποιους παρέχεται Περιφερειακές Ενότητες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Κ.Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/03-02-1995)
Κόστος σε ευρώ Εξετάσεις 200 €, Ανανέωση 100 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας γομωτή - πυροδότη 1ης & 2ης κατηγορίας

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Υποβολή έντυπης αίτησης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες (Δ.Ο.Υ) στον ΚΑΕ 3741:
  • Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 200 ευρώ.
  • Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 100 ευρώ.

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών - Προϋπηρεσία

Α/Α Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του N. 1566/1985 του Τμήματος Μεταλλείων ή Μεταλλουρ­γίας ή ισότιμο τίτλο. 150 ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν μετά την απόκτηση του πτυχίου ως Βοηθός σε εργασίες που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών
2 Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/1985 ειδικότητας Μεταλλείων ή Μεταλλουργού ή ισότιμο τίτλο 200 ημερομίσθια μετά την απόκτηση του Πτυχίου ως Βοηθός σε εργασίες που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών
3 Τίτλο ταχύρρυθμης κατάρτισης του ΟΑΕΔ ειδικότητας Γομωτή-Πυροδότη 300 ημερομίσθια μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή ως Βοηθός σε εργασίες που γίνεται χρήση εκρη­κτικών υλών
4 Μόνο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας 500 ημερομίσθια ως Βοηθός σε εργασίες όπου γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών
5 Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων δεν απαιτείται η απόκτηση άδειας Γομωτή-Πυροδότη έρ­γων 1ης ή 2ης κατηγορίας για την εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών.
6 Στους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς χο­ρηγείται άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 2ης Κατηγορίας αφού πιστοποιήσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον (1) ενός έτους ως επιβλέποντες ή ως βοηθοί επιβλέποντες Μηχα­νικοί σε έργα που έγινε χρήση εκρηκτικών υλών. 1 έτος
7 Στους πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας Τεχνολόγων Ορυχείων, χορηγείται άδεια Γομωτή-Πυροδότη 1 ης Κατη­γορίας, αφού πιστοποιήσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον (1) ενός έτους σε έργα της κατηγορίας αυτής. 1 έτος
8 Στους Πτυχιούχους Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μεταλλειολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού, χο­ρηγείται άδεια Γ ομωτή-Πυροδότη 2ης Κατηγορίας αφού πιστοποιήσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα που έγινε χρήση εκρηκτικών υλών. 2 έτη
9 Η υπηρεσία που βεβαιώνεται κατά το διάστημα της Στρατιωτικής θητείας στη ΜΟΜΑ σε εργασίες με χρήση εκρηκτικών υλών, προσμετράται εξ ολοκλήρου, ως προϋ­πηρεσία ενώ η υπηρεσία σε χρήση εκρηκτικών υλών εν γένει, προσμετράται ως προϋπηρεσία κατά το ήμισυ και μέ­χρι 300 ημερομίσθια κατ' ανώτατο όριο.
10 Η προϋπηρεσία για την απόκτηση άδειας Γομωτή- Πυροδότη λαμβάνεται υπόψη όταν έχει πραγματοποιηθεί μετά το 17ο έτος της ηλικίας.
11 Προκειμένου η άδεια Γομωτή-Πυροδότη να ισχύει για απλές ή ηλεκτρικές πυροδοτήσεις η κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία πρέπει να έχει δισνυθεΐ τουλά­χιστον κατά το ήμισυ σε εργασίες που έγινε χρήση ηλε­κτρικών αντίστοιχων πυροκροτητών.

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/93 και ότι δεν τυγχάνει φυγόδικος ή φυγόποινος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου - ψυχιάτρου ή παθολόγου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδετε από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του, εντός σφραγισμένου φακέλου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 575 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το ως άνω δικαιολογητικό ζητά η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΒΕΤ ,μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Ασφαλείας ή Αστυνομικών Δ/νσεων. Αυταπάγγελτη Αναζήτηση
7 Τίτλο σπουδών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας ή άλλα κατά περίπτωση βεβαιωτικά προϋπηρεσίας. Στα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφονται:

-   Τα στοιχεία του εργοδότη.

-   Τα στοιχεία του εργαζομένου.

-    Η θέση των έργων στα οποία αργάσθηκε ο υποψήφιος.

-   Το είδος των εργασιών στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος ως και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια.

-   Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε εργαζομένους με ασφάλιση ΙΚΑ θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου τους, από τον οικείο Επόπτη Εργασίας, ύστερα από γνωμάτευση του Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο και εφόσον υφίσταται νόμιμα τέτοιο Σωματείο.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Παραβόλου Δημοσίου 200 € (ΚΑΕ 3741)  με την αιτιολογία <<Για εξετάσεις Γομωτή πυροδότη>>.   Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Για ανανέωση της Άδειας απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από τα πιστοποιητικά πρεοϋπηρεσίας και παράβολο Δημοσίου 100 € (ΚΑΕ 3741)  με την αιτιολογία <<Για ανανέωση Άδειας Γομωτή πυροδότη>>. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Η άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 1ης ή 2ης Κατη­γορίας χορηγείται σε άτομα ηλικίας 18-65 ετών.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή έντυπης αίτησης η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος 2-3 ημέρες
4 Έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
5 Αυταπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου μέσω των αρμοδίων διευθύνσεων ασφαλείας ή αστυνομικών διευθύνσεων με διατυπωμένες τις δικές τους απόψεις ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος Εξαρτάται από το χρόνο απόστολής του ποινικού μητρώου από την εμπλεκόμενη υπηρεσία
6 Κατάθεση του παραβόλου των εξετάσεων από τον ενδιαφερόμενο. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. (ΦΕΚ 1228/Β/11−8−2004). : ΚΥΑ Δ7/19488 (ΦΕΚ 1986/Β/2011) Αρμόδιος υπάλληλος Από τη χρονική στιγμή της κατάθεσης:

1 ημέρα

7 Αποστολή του φακέλου στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για τις εξετάσεις ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος 1-3 ημέρες
8 *Επιστροφή του φακέλου μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κριθεί ΙΚΑΝΟΣ χο­ρηγείται η αιτούμενη άδεια Γομωτή - Πυροδότη διατρημάτων. ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος Εξαρτάται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος
9 Το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης για την απόκτηση της άδειας Γομωτή - Πυροδότη διατρημάτων αναφέρεται στο παράρτημα II της ΚΥΑ. ΚΥΑ αρ.οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ 73/Β/3-2-95) Αρμόδιος υπάλληλος 1-3 ημέρες
* Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται στις εξετάσεις μπορούν να επανέλθουν για νέα εξέταση αφού υποβάλ­λουν νέα αίτηση, παράβολο και τυχόν νέα συμπληρωμα­τικά δικαιολογητικά. Η πρώτη επανεξέταση γίνεται μετά ένα (1) δίμηνο, η δεύτερη μετά δύο (2) δίμηνα και οι επόμενες κάθε τρία {3} δίμηνα.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

1.Αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυνομικές διευθύνσεις

2.Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος