Άδεια Κύησης (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Κύησης (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά,η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

Σχετική Νομοθεσία

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 242 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.3528/2007 "Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση της υπαλλήλου για χορήγηση άδειας μητρότητας πριν τον τοκετό Κατάθεση από την υπάλληλο
2 Ιατρική γνωμάτευση γιατρού με την πιθανή ημερομηνία τοκετού Κατάθεση από την υπάλληλο

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση της υπαλλήλου για χορήγηση Άδειας κύησης με συν/νη την ιατρική γνωμάτευση Ν. 3528/2007 Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
2 Πρωτοκόλληση αίτησης από το Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλος Γραμματείας
3 Έκδοση απόφασης άδειας κύησης Ν. 3528/2007 Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
4 Αποστολή Απόφασης για υπογραφή στον Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ. ΑΠ 97800/3216/08-10-2014 / ΦΕΚ 1431/τ.Γ/22-10-2014 1 ΗΜΕΡΑ
5 Κοινοποίηση Απόφασης στη Δ/νση που υπηρετεί και στην ενδιαφερόμενη υπάλληλο Τμήμα Γραμματείας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση στην οποία υπηρετεί η υπάλληλος

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.