Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 13:21, 24 Σεπτεμβρίου 2015 από τον Kkate (Συζήτηση | συνεισφορές) (Δικαιολογητικά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μέση: Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα V) με

κατάθεση εγγυητικής επιστολής

Υψηλή: Αίτηση για έκδοση Άδειας Λειτουργίας

2 Υπεύθυνη Δήλωση με αριθμό και ειδικότητα τεχνικών της εγκατάστασης
3 Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με

την Άδεια Εγκατάστασης και τις εγκριθείσες μελέτες

4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εφόσον απαιτείται
5 Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης

της εγκατάστασης και αρμόδιο τεχνικό (για >59KW)

6 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από αρμόδια υπηρεσία υγείας
7 Βεβαίωση καταλληλότητας από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Διεύθυνση Εμπορίου

ή Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται

8 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (για νεοαναγειρόμενο κτίριο)
9 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για ατμολέβητες ή για ατμογεννήτριες, καθώς και

πιστοποιητικό παραλαβής, εφόσον υπάρχουν

10 Πιστοποιητικό ελέγχου για δεξαμενές υγραερίου, εφόσον υπάρχουν

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.