Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μέση: Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα V) με

κατάθεση εγγυητικής επιστολής

Υψηλή: Αίτηση για έκδοση Άδειας Λειτουργίας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη Δήλωση με αριθμό και ειδικότητα τεχνικών της εγκατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με

την Άδεια Εγκατάστασης και τις εγκριθείσες μελέτες

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης

της εγκατάστασης και αρμόδιο τεχνικό (για >59KW)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από αρμόδια υπηρεσία υγείας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση καταλληλότητας από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Διεύθυνση Εμπορίου

ή Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (για νεοαναγειρόμενο κτίριο) Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για ατμολέβητες ή για ατμογεννήτριες, καθώς και

πιστοποιητικό παραλαβής, εφόσον υπάρχουν

Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Πιστοποιητικό ελέγχου για δεξαμενές υγραερίου, εφόσον υπάρχουν Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον υπάρχει είσοδος ή έξοδος

σε εθνική οδό

Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Άδεια χρήσης νερού, εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού ή παραλίας, εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Μέση, με εγγυητική επιστολή: Υποβολή στην Υπηρεσία της Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα V) με απαιτούμενα δικαιολογητικά 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση Υπεύθυνης Δήλωσης 1 ημέρα
3 Διαβίβαση στον αρμόδιο υπάλληλο 1 ημέρα
4 Επιθεώρηση για την τήρηση ή μη των όρων της Άδειας Εγκατάστασης 1 ημέρα
5 Έκθεση αυτοψίας 1 ημέρα
6 Ενημέρωση του φορέα για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης
7 Σε περίπτωση τήρησης των όρων επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.