Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Παροχή Άδειας Τομής στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
5 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
7 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Κατάθεση από Αιτούντα
8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΌΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών Διοικητικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός 1 ημέρα
2 Ελεγχος Δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 2 ημέρες
3 Διενέργεια Αυτοψίας Τεχνικός Υπάλληλος 15 ημέρες
4 'Εγγραφο συμπληρωματικών δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 5 ημέρες
5 Εισήγηση Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. 2 ημέρες
6 Απόφαση Διευθυντή Διευθυντής Έγγραφο κειμενογράφου 1 ημέρες
7 Διεκπεραίωση Διοικητικός Υπάλληλος Ταχυδρομικά 1 ημέρες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Η έγκριση αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 2696/1999(ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999), ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015, ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. οικ. 725/23/2012 (ΦΕΚ 5/Β΄/5-1-2012), ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/9-7-2003).