Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος.
2 Αντίγραφο πτυχίο Τ.Ε.Ι ή

ισότιμο προς αυτά,( προκειμένου περί πτυχίων του εξωτερικού και απόφαση αναγνωρίσεως ισοτιμίας πτυχίου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α (3μήνου ισχύος Από την Υπηρεσία,αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής

Ταυτότητας

Από τον αιτούντα
5 Δυο (2) φωτογραφίες
6 Ένα παράβολο των 8 € από Δημόσιο Ταμείο
7 Έντυπο παράβολο χαρτοσήμου 30 € από Δημόσιο Ταμείο

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή

δικαιολογητικών και έλεγχος πληρότητας φακέλου, πρωτοκόλληση  αίτησης και βεβαίωση υποβολής αιτήματος

Αρμόδιος Υπάλληλος 1 ημέρα
2 Ενδελεχής έλεγχος δικαιολογητικών

και αναζήτηση πιστοποιητικών

Αρμόδιος Υπάλληλος και Δ/ντής 1 ημέρα
3 Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών σύνταξη της άδειας άσκησης

υπογραφές από εισηγητή-διευθυντή

1ημέρα
4 Υπογραφή

από γενικό διευθυντή

Γενικός Δ/ντής 1-2 ημέρες
5 Υπογραφή

από περιφερειάρχη

Περιφερειάρχης 2-3 ημέρες
6 Καταχώρηση στη

διαύγεια για αριθμό αδα μετά την ολοκλήρωση των υπογράφων διεκπεραίωση στον ενδιαφερόμενο και λοιπούς αρμοδίους φορείς

Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.