Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολιών, όπλων σκοποβολής"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Άλλη υπηρεσία του φορέα μας)
(Μητρώα που τηρούνται)
 
Γραμμή 200: Γραμμή 200:
 
Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: Τμήματα Ασφάλειας ή
 
Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: Τμήματα Ασφάλειας ή
 
Αστυνομικά Τμήματα (3μελής Επιτροπή).
 
Αστυνομικά Τμήματα (3μελής Επιτροπή).
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
 
  
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες της Αστυνομίας]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες της Αστυνομίας]]
 
[[Κατηγορία:Δοκιμαστικές υπηρεσίες]]
 
[[Κατηγορία:Δοκιμαστικές υπηρεσίες]]

Τελευταία αναθεώρηση της 17:33, 18 Μαΐου 2020

Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολιών, όπλων σκοποβολής
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ασφάλειας-Αστυνομικό Τμήμα_ΚΕΠ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο
  • ΚΥΑ 1016/6/291-μγ – ΦΕΚ2636/Β/9-11-20110 - (Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης)
  • Ν.2168/1993 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.

3944/2011 - ΦΕΚ Α 67/5.4.2011 - (Προϋποθέσεις)

  • ΥΑ 3009/2/23α - ΦΕΚ Β 696 19940, αρ.2, παρ.Ι – (Δικαιολογητικά)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 25 με 90 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 298 με 368
Αρμόδια αρχή Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας-Διεύθυνση κρατικής ασφάλειας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολιών, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διόπτρων, μερών, ανταλλακτικών φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών – για φυσικό πρόσωπο

Σχετική Νομοθεσία

  • ΚΥΑ 1016/6/291-μγ – ΦΕΚ2636/Β/9-11-20110 - (Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης)
  • Ν.2168/1993 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 3944/2011 - ΦΕΚ Α 67/5.4.2011 - (Προϋποθέσεις)
  • ΥΑ 3009/2/23α - ΦΕΚ Β 696 19940, αρ.2, παρ.Ι – (Δικαιολογητικά)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • αυτοπροσώπως/χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (e-παράβολο - https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm ) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου – ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο προκύπτει η ψυχική υγεία του ενδιαφερόμενου Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου – Αναζητείται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα στην οποία αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του αρ. 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου κατασκευής του οπλισμού και λοιπών ειδών, αν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση του ακινήτου για το συγκεκριμένο σκοπό και για καθορισμένο χρόνο. Αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Υπεύθυνη δήλωση(Ν.1599/86) του ιδιοκτήτη του ακινήτου στην οποία αναφέρονται: i) Ότι από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται η λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης στο ακίνητο και δεν έγινε αλλαγή της χρήσης του χώρου. ii) Ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο, επιτρέπεται η λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης και ότι η πλειοψηφία των ενοίκων δεν αντιτίθεται στη λειτουργία της. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Αντίγραφο της δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2168/1993 η οποία περιέχει τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εισαγωγή, κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση και επεξεργασία ειδών. Στην δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κατέχει ο ενδιαφερόμενος για το είδος οπλισμού. Η εν λόγω δήλωση, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία, υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία στη συνέχεια, υποβάλλει τη δήλωση στη Διεύθυνση Εγκλημ/κών Ερευνών Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Αντίγραφο καταλληλότητας ή έγκρισης κυκλοφορίας των προς κατασκευή ή συναρμολόγηση ειδών, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2168/93  Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνει ότι: i) δεν είναι εταίρος σε Ι.Ε.Π.Υ.Α(SECURITY) ή Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών, που λειτουργεί ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία. ii) δεν είναι εκπρόσωπος,διαχειριστής, μέλος Δ.Σ ή μέτοχος Ι.Ε.Π.Υ.Α ή Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών, που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και iii) δεν είναι υπάλληλος Ι.Ε.Π.Υ.Α ή ή Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου από την οποία προκύπτει, ότι τόσο ο ίδιος, όσο και συγγενείς του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού, δεν συμμετέχουν ως μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων και δεν τυγχάνουν ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων.  Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας αποθήκης σε περίπτωση εναποθήκευσης φυσιγγίων και καψυλλίων σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο άρθ. 1 παρ. 2 της 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132-τ. Β’) Κ.Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την Φ. 28/18787/1032 από 7.8.2000 (ΦΕΚ 1035-τ. Β΄) Κ.Υ.Α Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να εναποθηκεύσει τα προς εμπορία φυσίγγια και καψύλλια σε αποθήκη τρίτου, το επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθήκης θα συνοδεύεται από αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση της αποθήκης για εναποθήκευση συγκεκριμένων ποσοτήτων κατά είδος και για ορισμένο χρόνο. Κατάθεση από τον αιτούντα
15 3 φωτογραφίες για ταυτοπροσωπία Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, αυτοπροσώπως, την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφάλειας ή αν δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ. Σε περίπτωση που δεν την υποβάλλει ο ίδιος απαιτείται γνήσιο της υπογραφής για τις ΥΔ Ενδιαφερόμενος 0.5 ημέρες
2 Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο ΚΕΠ – ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει τη διαβιβάζει στο Τμήμα Ασφάλειας ή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ΚΕΠ- ΕΠΕ 5 ημέρες
3 Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών  Τμήμα Ασφάλειας ή Αστυνομικό Τμήμα 5 έως 20 ημέρες μέχρι το βήμα 6
4 Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρησης της επιχείρησης Τμήμα Ασφάλειας ή Αστυνομικό Τμήμα
5 Η τριμελής επιτροπή διενεργεί επιτόπου επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφάλειας. Αν κατά την επιθεώρηση αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας, υποδεικνύεται εγγράφως η λήψη μέτρων εντός ορισμένης προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας επιθεωρείται εκ νέου η επιχείρηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το αίτημα πρέπει να απορριφθεί. Η ίδια επιθεώρηση ενεργείται και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας αποθηκών από το αρμόδιο Υπουργείο. Η τριμελής επιτροπή συντάσσει Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά Τριμελής επιτροπή βαθμοφόρων του Τμήματος Ασφάλειας ή Αστυνομικού Τμήματος
6 Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη και την Έκθεση Επιθεώρησης, συντάσσει και διαβιβάζει σχετική εισήγηση (θετική ή αρνητική) στη Διεύθυνση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία υπάγεται Τμήμα Ασφάλειας ή Αστυνομικό Τμήμα
7 Η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Αστυνομική Διεύθυνση προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών Διεύθυνση Ασφάλειας ή Αστυνομική Διεύθυνση 7 και 8 5 με 20 ημέρες
8 Η Διεύθυνση Ασφάλειας ή η Αστυνομική Διεύθυνση συντάσσει και διαβιβάζει σχετική εισήγηση (θετική ή αρνητική) στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Διεύθυνση Ασφάλειας ή Αστυνομική Διεύθυνση
9 Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας προβαίνει κυρίως σε έλεγχο ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών και συντάσσει σχετική εισήγηση Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 3 ημέρες
10 Ο Διευθυντής Κρατικής Ασφάλειας υπογράφει την απόφαση έκδοσης της άδειας ή απόρριψης Διευθυντής Κρατικής Ασφάλειας 3 ημέρες
11 Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαβιβάζει, ταχυδρομικά, την άδεια στο Τμήμα Ασφάλειας ή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Η άδεια κοινοποιείται και στις Διευθύνσεις Ασφάλειας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 5 ημέρες
12 Το Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Τμήμα για την παραλαβή της άδειας Τμήμα Ασφάλειας ή Αστυνομικό Τμήμα 1 ημέρα
13 Παραλαβή άδειας από Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό Τμήμα Ενδιαφερόμενος 1 ημέρα

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υποδοχή αιτήσεων / δηλώσεων γνωστοποίησης: Τμήματα Ασφάλειας ή Αστυνομικά Τμήματα Έκδοση δικαιολογητικών: Πρωτοδικείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφέρεια για άδεια λειτουργίας αποθήκης Εξέταση δικαιολογητικών: Τμήματα Ασφάλειας ή Αστυνομικά Τμήματα, Δ/σεις Ασφάλειας ή Αστυνομίας, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: Τμήματα Ασφάλειας ή Αστυνομικά Τμήματα (3μελής Επιτροπή).