Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 218: Γραμμή 218:
 
[[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας χώρων παροχής υπηρεσιών]]
 
[[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας χώρων παροχής υπηρεσιών]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε.]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε.]]
 +
[[Κατηγορία:Τμήμα ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ]]

Αναθεώρηση της 15:59, 22 Μαρτίου 2016

Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σε ποιους παρέχεται Κτηνιάτρους ή εταιρείες
Νομοθετικό πλαίσιο 604/1977 (Α΄163), στο π.δ. 463/1978 (Α΄ 96) και στην αριθ. 155511/15.4.2011 απόφαση (Β΄1308/26.6.2011)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση μέχρι 90
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
1 Τεχνική μελέτη της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυσης μονάδας.
2 Χρηματικό παράβολο του δημοσίου (το οποίο διαφοροποιείται ανά Περιφερειακή ενότητα).
3 Άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕE  του επιστημονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου.
4 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του επιστημονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου  ότι απασχολείται στη συγκεκριμένη κτηνιατρική κλινική.
5 Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
6 Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει απαραιτήτως πέντε αριθμημένα βιβλία για θεώρηση, ως εξής:

i) Βιβλίο επιθεωρήσεων

ii) Βιβλίο απολυμάνσεων (βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων)

iii) Βιβλίο εμβολιασμών (βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών)

iv) Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων (βιβλίο καταχώρησης μεταδοτικών νοσημάτων)

v) Βιβλίο εισερχόμενων – νοσηλευόμενων ζώων

Όταν η κτηνιατρική κλινική ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
2 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία
3 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

(Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*

4 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ Κατάθεση από τον Αιτούντα
1 Άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.
2 Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος.
3 Αν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, που εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
4 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:100, με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου, θεωρημένο από την οικεία πολεοδομία.
5 Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει απαραιτήτως τέσσερα αριθμημένα βιβλία για θεώρηση, ως εξής:

i) Βιβλίο καταχωρήσεως νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ii) Βιβλίο διενεργούμενων εμβολιασμών εναντίον νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης

iii) Βιβλίο επιθεωρήσεων

iv) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων

Όταν το κτηνιατρείο ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
2 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.
3 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

(Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αναγγελία εναρξης λειτουργίας η Υπεύθυνη δήλωση αρθρο 3 του Νόμου 3919/2011(ΦΕΚ Α΄32),
2 Εναρξη λειτουργίας ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία περιέλευσης της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
3 Βεβαίωση υποβολής αναγγελίας εναρξης λειτουργίας Τμηματάρχης ΚΑΦΕ
4 Ελεγχος επιχείρησης Τμηματάρχης ΚΑΦΕ
5 Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες

προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας .

Διευθυντής Κτηνιατρικής εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της αναγγελίας έναρξης από τον ενδιαφερόμενο και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
6 Εκδοση βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προυποθέσεων λειτουργίας Διευθυντής Κτηνιατρικής η ισχύς της οποίας ξεκινάειτρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υποβολή της αναγγελίας από τον ενδιαφερόμενο

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I : ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  'ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1]
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ [2]
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA [3]
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ [4]

Σχετικά Έγγραφα

 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΥ 3919-2011 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ  & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ. [5]
 2. Κ.Υ.Α 155511/2011 ΦΕΚ Β΄1308 "Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ." [6]

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 3919/2011(ΦΕΚ Α΄32), «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14)". [7]
 2. ΝΟΜΟΣ 604/1977΄  Α΄, ( ΦΕΚ 163),  «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων». [8]
 3. Π.Δ 463/1978 (Α΄ 96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων». [9]
 4. ΝΟΜΟΣ 3698/2008 ΦΕΚ 198 Α΄ άρθρο .20 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις». [10]
 5. ΝΟΜΟΣ 4038/2012 ΦΕΚ Α΄14 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015. [11]