Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς)
Γραμμή 113: Γραμμή 113:
 
|Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223
 
|Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
|1 ημέρα
+
|Κατόπιν συνεννοήσεως
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6

Αναθεώρηση της 10:53, 2 Οκτωβρίου 2015

Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223
Κόστος σε ευρώ 500

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων χαρακτηρισμένων λατομικών περιοχών.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Άδεια λειτουργίας Σπαστηροτριβείου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Απαιτείται παράβολο αξίας 500 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε  την  έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741)
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/153−1990 (ΦΕΚ Β΄ 188 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων”), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιμέρους εγκαταστάσεις της παρ. 1η του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά

μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.

Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα ανα−φερόμενα στην παρ.1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Το δικαιολογητικό της παρ. 1ιδ του άρθρου 103 του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς του. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.(εάν δεν έχει ενημερωθεί σε προηγούμενο στάδιο) Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος Αυθημερόν
2 Απάντηση της υπηρεσίας Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 3 ημέρες
3 Υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος Εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο
4 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 3 - 5 ημέρες
5 Αυτοψία Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος Κατόπιν συνεννοήσεως
6 Έκδοση της άδειας εγκατάστασης Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα