Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 15: Γραμμή 15:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
φδ,ηγνδσ΄λγησ΄γλξη΄γληκ.
+
Αφορά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων χαρακτηρισμένων λατομικών περιοχών.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Γραμμή 38: Γραμμή 38:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς.
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/153−1990 (ΦΕΚ Β΄ 188 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων”), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιμέρους εγκαταστάσεις της παρ. 1η του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε..
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.).
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται.
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά
|
+
 
 +
μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|
+
|Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα ανα−φερόμενα στην παρ.1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|
+
|Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|9
 
|9
|
+
|Το δικαιολογητικό της παρ. 1ιδ του άρθρου 103 του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς του.
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|10
 
|10
 
|
 
|
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 11:08, 1 Οκτωβρίου 2015

Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223
Κόστος σε ευρώ 500

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων χαρακτηρισμένων λατομικών περιοχών.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Άδεια λειτουργίας Σπαστηροτριβείου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Απαιτείται παράβολο αξίας 500 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε  την  έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741)
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/153−1990 (ΦΕΚ Β΄ 188 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων”), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιμέρους εγκαταστάσεις της παρ. 1η του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.). Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά

μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.

Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα ανα−φερόμενα στην παρ.1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Το δικαιολογητικό της παρ. 1ιδ του άρθρου 103 του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς του. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.