Άρση (απόσυρση) από την κυκλοφορία κρατικού οχήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άρση (απόσυρση) από την κυκλοφορία κρατικού οχήματος
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387 Β’)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3-5
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η άρση (απόσυρση) από την κυκλοφορία κρατικού αφορά την διοικητική διαδικασία με τελικό σκοπό την οριστική διαγραφή του κρατικού οχήματος από την δύναμη μίας κρατικής Υπηρεσίας, παραδίδοντας την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθώς και την παράδοση του οχήματος στα κατά τόπους Τελωνεία ή Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, για να εκποιηθεί προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.

Την συγκεκριμένη σειρά βημάτων της διαδικασίας ακολουθούν όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. που τα οχήματα τους φέρουν πορτοκαλί πινακίδες και τα διακριτικά ΚΥ, ΚΗΙ, ΚΗΟ κ.λ.π. και όχι Η Ελληνική Αστυνομία, Στρατός Ξηράς κ.λ.π.

Σχετική Νομοθεσία

1.     

  1. Η υπ. αριθμ. 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387 Β’) απόφαση του υπουργού προεδρίας της Κυβέρνησης ‘Διαδικασία αγοράς, διάθεσης θέσης, άρσης κυκλοφορίας κ.λ.π. αυτοκινήτων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 2396/1953 και δικύκλων.
  2. Η Κ.Υ.Α. 129/2534/20/10/2010 (ΦΕΚ 108 Β') των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα».
  3. Ο Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).
  4. Ο Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»
  5. Το Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
  6. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 2/84797/0025/11 (ΦΕΚ 2742 Β') απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Κατάργησης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) Α.Ε.»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το αίτημα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας είτε κατατίθεται ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται αφού σκαναριστούν.

Το αίτημα θα πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για το/τα εν λόγω όχημα/τα που θα αποσυρθούν δηλαδή μάρκα, μοντέλο, αριθμό πλαισίου, αριθμό ή τύπο κινητήρα, είδος οχήματος, αριθμό θέσεων (επιβατικό) ή ωφέλιμο φορτίο (φορτηγό), καύσιμο.

Με το αίτημα που θα αιτείται την έκδοση Απόφασης για την άρση θα πρέπει να κατατίθενται τα παρακάτω :

  • φωτοαντίγραφο της άδειας/ες κυκλοφορίας
  • πρακτικό/α ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας
  • απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνη γνώμη εποπτεύουσας αρχής όπου προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. 

Για την συγκεκριμένη διαδικασία η μόνη χρονική προθεσμία που προβλέπεται αφορά την παράδοση του οχήματος στο Τελωνείο ή Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για να ακολουθήσει η εκποίηση του και συγκεκριμένα από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης και σε διάστημα είκοσι (20) ημερών θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία να ολοκληρώσει την οριστική διαγραφή (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) και παράδοση του οχήματος όπως ανωτέρω.

Μετά το πέρας της οριστικής διαγραφής η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ενημερώνει αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο αίτησης, ούτε παράβολα και δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόστος για την Υπηρεσία που υποβάλλει το αίτημα.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα Κατάθεση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία
2 φωτοαντίγραφο της άδειας/ες κυκλοφορίας Κατάθεση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία
3 πρακτικό/α ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας Κατάθεση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία
4 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνη γνώμη εποπτεύουσας αρχής όπου προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. Κατάθεση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία
5

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
1 Κατάθεση αιτήματος με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα / δικαιολογητικά
2 Πρωτοκόλληση αιτήματος και χρέωση αρμόδια οργανική μονάδα
3 Χρέωση αρμόδιο υπάλληλο
4 Έλεγχος δικαιολογητικών.
5 Επικοινωνία με ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για διευκρινίσεις, ελλείψεις ή επιστροφή πίσω στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία.
6 Υποβολή Σχεδίου Απόφασης - Εισήγησης προς έγκριση
7 Έκδοση Απόφασης από τον Συντονιστή ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος
8 Ανάρτηση στην Διαύγεια
9 Αποστολή απόφασης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία και κοινοποίηση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10
11

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τα κατά τόπους Τελωνεία ή Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.