Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(20 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
* Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114 /08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων  
+
* Ν. 3463/2006 ([https://diadikasies.gr/images/5/57/%CE%A6%CE%95%CE%9A.114_8.6.2006.pdf ΦΕΚ Α΄ 114 /08-06-2006]) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων  
* Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45 /9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας  
+
* Ν. 2690/1999 ([https://diadikasies.gr/images/4/43/%CE%A6%CE%95%CE%9A.45.%CF%84.%CE%91.09.03.1999.pdf ΦΕΚ Α΄ 45 /9-3-1999]) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας  
* Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007) Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και  κοινοτικών υπαλλήλων   
+
* Ν. 3584/2007 ([https://diadikasies.gr/images/0/0a/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.143_28.6.2007.pdf ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007]) Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και  κοινοτικών υπαλλήλων   
 
* Οδηγός καλής Συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων  
 
* Οδηγός καλής Συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων  
* Νομικό πλαίσιο έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α΄ 223/24-31.12.1985), Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84/2-6-1987), Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ    Α΄11/18-1-1996)
+
* Νομικό πλαίσιο έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία Π.Δ. 609/85 ([https://diadikasies.gr/images/c/c8/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.223_24.31.12.1985.pdf ΦΕΚ Α΄ 223/24-31.12.1985]), Π.Δ.171/87 ([https://diadikasies.gr/images/4/47/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.84_2.6.1987.pdf ΦΕΚ Α΄ 84/2-6-1987]), Π.Δ. 17/1996 ([https://diadikasies.gr/images/8/82/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.11_18.1.1996.pdf ΦΕΚ    Α΄11/18-1-1996])
* Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄289/29-12-1979) Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
+
* Ν. 998/1979 ([https://diadikasies.gr/images/5/52/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.289_29.12.1979.pdf ΦΕΚ Α΄289/29-12-1979]) Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
* Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄303/24-12-2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάσταση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων & άλλες διατάξεις
+
* Ν. 3208/2003 ([https://diadikasies.gr/images/b/bf/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.303_24.12.2003.pdf ΦΕΚ Α΄303/24-12-2003]) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάσταση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων & άλλες διατάξεις
* Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/16-10-1986)  Προστασία του περιβάλλοντος  
+
* Ν. 1650/1986 ([https://diadikasies.gr/images/5/56/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.160_16.10.1986.pdf ΦΕΚ Α΄160/16-10-1986])  Προστασία του περιβάλλοντος  
* Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α΄33/14-3-1983) Περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και ελέγχου ανεγειρόμενων οικοδομών, Ν.Δ.17.7/16.8.23 (ΦΕΚ Α΄ 228/16-8-1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ Α΄ 210/18-12-1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και Π.Δ. 23.2./6.3.1987 (ΦΕΚ Δ΄166/6-3-1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης & <span lang="EN-US">N</span>. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄79/9-4-2012) «Νέος οικοδομικός κανονισμός»
+
* Ν. 1337/1983 ([https://diadikasies.gr/images/5/57/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.33_14.3.1983.pdf ΦΕΚ Α΄33/14-3-1983]) Περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και ελέγχου ανεγειρόμενων οικοδομών, Ν.Δ.17.7/16.8.23 ([https://diadikasies.gr/images/b/b3/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.228_16.8.1923.pdf ΦΕΚ Α΄ 228/16-8-1923]) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, Ν. 1577/1985 ([https://diadikasies.gr/images/4/43/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.210_18.12.1985.pdf ΦΕΚ Α΄ 210/18-12-1985]) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και Π.Δ. 23.2./6.3.1987 ([https://diadikasies.gr/images/9/92/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%94.166_6.3.1987.pdf ΦΕΚ Δ΄166/6-3-1987]) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης & <span lang="EN-US">N</span>. 4067/2012 ([https://diadikasies.gr/images/e/e9/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.79_9.4.2012.pdf ΦΕΚ Α΄79/9-4-2012]) «Νέος οικοδομικός κανονισμός»
* Ν. 4030/11, Α΄ Κεφάλαιο, (ΦΕΚ Α΄249/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
+
* Ν. 4030/11, Α΄ Κεφάλαιο, ([https://diadikasies.gr/images/e/e7/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.249_25.11.2011.pdf ΦΕΚ Α΄249/25-11-2011]) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
* ΚΥΑ 53361/2006 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
+
* [https://diadikasies.gr/images/9/92/%CE%9A%CE%A5%CE%91_53361_2006_.pdf ΚΥΑ 53361/2006] Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
* Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Θ. (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013)
+
* Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Θ. ([https://diadikasies.gr/images/2/2c/%CE%A6%CE%95%CE%9A.3360.%CE%92_17.12.2012_.pdf ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012] και [https://diadikasies.gr/images/0/0a/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013])
 
* Η υπ’ αριθ. 1624/22714/19-03-2013 Απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δ.Θ. στις νέες οργανικές θέσεις
 
* Η υπ’ αριθ. 1624/22714/19-03-2013 Απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δ.Θ. στις νέες οργανικές θέσεις
  
Γραμμή 126: Γραμμή 126:
  
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
 +
[[Κατηγορία:Πλήρη λήμματα (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
 +
[[Κατηγορία:Εγκρίσεις (Δήμοι)]]
 +
[[Κατηγορία:Λήμματα με το νέο πρότυπο]]

Τελευταία αναθεώρηση της 17:19, 31 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες/Εσωτερική Υπηρεσία/Φορείς

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Αλσών, Δεν/χιών και Φυτωρίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του, με αντικειμενικό στόχο την ελεγχόμενη κοπή και άμεση αντικατάσταση των δένδρων που κόβονται λόγω επικινδυνότητας (σήψη κορμού, κλίση προς μια κατεύθυνση με κίνδυνο πτώσης), λόγω ανάπλασης δρόμων, πεζοδρομίων και είσοδο-έξοδο οχημάτων σε νομιμοποιημένο χώρο στάθμευσης. 

Σχετική Νομοθεσία

 • Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114 /08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
 • Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45 /9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
 • Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007) Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 
 • Οδηγός καλής Συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Νομικό πλαίσιο έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α΄ 223/24-31.12.1985), Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84/2-6-1987), Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ Α΄11/18-1-1996)
 • Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄289/29-12-1979) Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
 • Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄303/24-12-2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάσταση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων & άλλες διατάξεις
 • Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/16-10-1986)  Προστασία του περιβάλλοντος
 • Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α΄33/14-3-1983) Περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και ελέγχου ανεγειρόμενων οικοδομών, Ν.Δ.17.7/16.8.23 (ΦΕΚ Α΄ 228/16-8-1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ Α΄ 210/18-12-1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και Π.Δ. 23.2./6.3.1987 (ΦΕΚ Δ΄166/6-3-1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης & N. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄79/9-4-2012) «Νέος οικοδομικός κανονισμός»
 • Ν. 4030/11, Α΄ Κεφάλαιο, (ΦΕΚ Α΄249/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
 • ΚΥΑ 53361/2006 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
 • Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Θ. (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013)
 • Η υπ’ αριθ. 1624/22714/19-03-2013 Απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δ.Θ. στις νέες οργανικές θέσεις

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα ή/και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Ι) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΙΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΙΙ) Υπηρεσιακά Σημειώματα

IV) Έγγραφο ευρείας χρήσης

V)  Έντυπο Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

VI) Τεχνική Έκθεση (Βεβαίωση μηχανικού)

Δικαιολογητικά

Δεν υπάρχουν.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αιτήματος Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων
2 Αυτοψία Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων
3 Λήψη απόφασης για την κοπή ή όχι του δένδρου Προϊστάμενος/Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων
4 Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων
5 Τοπογραφικό διάγραμμα– Εγκρίσεις (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση) Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων
6 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης (Βεβαίωση μηχανικού)  Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων - Υπάλληλος Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος
7 Υποβολή φακέλου Υπάλληλος Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων
8 Χορήγηση Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Υπάλληλος Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών

Εφαρμογών

9 Κοπή δένδρου και αντικατάστασή του Συνεργείο Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται φυσικό αρχείο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων από το Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου