Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Νομοθετικό πλαίσιο

ΚΥΑ 2725/81140 ΦΕΚ Β'1560/24-07-2015

ΝΟΜΟΣ 4235 ΦΕΚ Α' 32/11-02-2014
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ..

Σχετική Νομοθεσία

  1. ΚΥΑ 2725/81140 ΦΕΚ Β' 1560/24-07-2015 Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2015. [1]
  2. ΝΟΜΟΣ 4235 ΦΕΚ Α' 32/11-02-2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • ΑΙΤΗΣΗ [3]
  • Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων λόγω καταστροφής ζωικών προϊόντων και ζωοτροφών.[4]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1)      Εντός 3ημερών από την επιβεβαίωση της νόσου επιβάλλονται  τα μέτρα ελέγχου που απαιτούνται.

2)      Το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσης και επιβεβαίωσης γίνεται από την 3μελή επιτροπή η εκτίμηση  των ζώων και αυθημερόν συντάσσεται  το πρακτικό εκτίμησης.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Πρακτικά εκτίμησης με αναλυτικά στοιχεία των ζώων που σφάζονται
3 Βεβαίωση σφαγής
4 Πρωτότυπα διαβατήρια (και pedigree όπου θεωρείτε απαραίτητο)
5 Επιδημιολογική  διερεύνηση ( για τον εντοπισμό προέλευσης  της νόσου )
6 Έγγραφα αποστολής  δειγμάτων και απαντητικά έγγραφα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
7 Αντίγραφα τιμολογίων αγοράς / πώλησης ζώων τους 3 τελευταίους μήνες  πριν τη σφαγή Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Τιμολόγια ή κατάλογοι  ζύγισης.

Σε περίπτωση θανάτου κτηνιατρική γνωμάτευση για τα αίτια.

Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Τιμολόγια αγοράς απολυμαντικών Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Τα αιτήματα υποβάλλονται στις ΔΑΟΚ με τα δικαιολογητικά που ορίζονται

στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 258455/6673/12−05−2004 απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΥΑ 2725/81140 ΦΕΚ Β' 1560/24-07-2015 Προιστάμενος τμήματος Υγείας των Ζώων
2 Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή

Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής θα πρέπει επιπροσθέτως να συνοδεύεται από:

  • Αντίγραφα των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 258455/6673/12−05−2004 απόφαση
  • Ηλεκτρονικές καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων ανά Περιφερειακή Ενότητα οι οποίες περιλαμβάνουν όνομα και επώνυμο δικαιούχου, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, το καθαρό ποσό αποζημίωσης, αριθμό φακέλου και ενδεχομένως οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διασταύρωσης της πληρωμής κρίνει η κάθε ΔΑΟΚ απαραίτητο.
3 Οι πληρωμές θα γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων στο ΙΒΑΝ της Τράπεζας Πειραιώς
4 Ως δικαιολογητικά για την απόδοση του ΧΕΠ ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Ονομαστική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βεβαιωμένη από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπάλληλο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενό του,

β) Ονομαστική κατάσταση εκτελεσθείσας πληρωμής των δικαιούχων επικυρωμένη από τον ανάδοχο της πληρωμής.

Διευθυντής Κτηνιατρικής

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήματα Κτηνιατρικής Δ.Α.Ο.Κ.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τράπεζα Πειραιώς