Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 22:54, 12 Ιουνίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Πανεπιστήμια using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ
Από ποιους παρέχεται Πρύτανης συνεπικουρούμενος από Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Σε ποιους παρέχεται Μέλη ΔΕΠ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4009/11, Ν.4386/16, Ν.4405/16
Σημειώσεις Είναι μια διαδικασία που διεξάγεται στο πλαίσιο άσκησης μιας σημαντικής εσωστρεφούς λειτουργίας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα της διαχείρισης του διδακτικού τους προσωπικού

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έλεγχος της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων κατά την εκλογική διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης μέλους ΔΕΠ, ή πλήρωσης θέσης μετά από αίτηση για εξέλιξη υπητετούντος μέλους ΔΕΠ ή μονιμοποίησης επι θητεία επίκουρου καθηγητή, η οποία έχει διεξαχθεί με ευθύνη της ακαδημαϊκής μονάδας του Πανεπιστημίου (Σχολή ή Τμήμα) και έκδοση της αντίστοιχης Πρυτανικής Πράξης διορισμού, μονιμοποίησης, αρνητικής εκλογής ή άγονης εκλογής (σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί ως σύννομη) ή του εγγράφου αναπομπής του φακέλου εκλογής, εξέλιξης η μονιμοποίησης στην ακαδημαϊκή μονάδα για επανάληψη της διαδικασίας (σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί ως μη σύννομη).

Σχετική Νομοθεσία

 • Νόμος 4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"[1]
 • Νόμος 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"[2]
 • Νόμος 4405/2016 "Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις"[3]
 • Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ Φ.122.1/88/119483/Z2/20-7-2016 "Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α΄27), του ν.4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129)" [4]
 • Υ.Α. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017[5]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου (Τήμα ή Σχολή) υποβάλει τον φάκελο εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ με όλα τα συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από το νόμο έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα του/των υποψηφίων, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, η αντίστοιχη Πρυτανική Πράξη ή το έγγραφο αναπομπής του φακέλου για επανάληψη της διαδικασίας εκδίδεται και αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους επίσης σε έντυπη μορφή.

Δικαιολογητικά

Ο φάκελος εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ με όλα τα συννημένα έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλεται από την ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου (Τμήμα ή Σχολή) που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Υποκείμενο αρχικής σύνταξης/επεξεργασίας/αναζήτησης/υποβολής
1 Διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής του φακέλου Αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
2 Αίτηση/αιτήσεις υποψηφιότητας ή αίτηση μονιμοποίησης Υποψήφιος/οι
3 Τίτλοι σπουδών του υποψηφίου που εξελέγη, εξελίχθηκε ή μονιμοποιήθηκε Υποψήφιος/οι
5 Βιογραφικό Σημείωμα-Αναλυτικό Υπόμνημα του υποψηφίου που εξελέγη, εξελίχθηκε ή μονιμοποιήθηκε Υποψήφιος/οι
6 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του υποψηφίου που εξελέγη, εξελίχθηκε ή μονιμοποιήθηκε Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
7 Πιστοποιητικό Γέννησης του υποψηφίου που εξελέγη, εξελίχθηκε ή μονιμοποιήθηκε Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
8 Πιστοποιητικό Υγείας του υποψηφίου που εξελέγη, εξελίχθηκε ή μονιμοποιήθηκε Υποψήφιος/οι
9 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης του άντρα υποψηφίου που εξελέγη, εξελίχθηκε ή μονιμοποιήθηκε Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
10 Πρακτικό συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος Αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
11 Πρακτικό συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής Αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
12 Εισηγητική Έκθεση Τριμελής εισηγητική επιτροπή
13 Υπόμνημα/τα υποψηφίου/ων Υποψήφιος/οι
14 Πρόσκληση για την κοινή συνεδρίαση Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και εκλεκτορικού σώματος (συνεδρίαση κρίσης) Αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
15 Πρακτικό συνεδρίασης κρίσης Αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)
16 Παρουσιολόγιο συνεδρίασης κρίσης Αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα ή Σχολή)

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή φακέλου εκλογής/εξέλιξης/μονοποίησης Ακαδημαϊκή Μονάδα Αυθημερόν
2 Έκδοση αριθμού εισερχόμενου πρωτοκόλλου Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Αυθημερόν
3 Χρέωση και αποστολή του φακέλου στο Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Αυθημερόν
4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου[1] Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
5 Αποστολή έγγραφου αιτήματος στην ακαδημαϊκή μονάδα για την υποβολή επιπλέον στοιχείων ή εγγράφων/δικαιολογητικών που λείπουν Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
6 Αποστολή από την ακαδημαϊκή μονάδα των επιπλέον στοιχείων που ζητήθηκαν Ακαδημαϊκή Μονάδα 1-10 ημέρες
7 Μελέτη του περιεχομένου του φακέλου και έλεγχος τήρησης των ισχυουσών διατάξεων κατά την εκλογική διαδικασία[2] Τμήμα ΔΕΠ 1-5 ημέρες
8 Υποβολή ερωτήματος στη Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
9 Γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Νομική Επιτροπή 1-3 μήνες
10 Απόφαση για το σύννομο ή μη της εκλογικής διαδικασίας[3] Τμήμα ΔΕΠ 1-2 ημέρες
11 Σύνταξη εγγράφου αναπομπής του φακέλου στην ακαδημαϊκή μονάδα για επανάληψη της διαδικασίας Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
12 Σύνταξη Πρυτανικής Πράξης διορισμού, μονιμοποίησης, αρνητικής εκλογής ή άγονης εκλογής Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
13 Ενημέρωση Πρύτανη σχετικά με την απόφαση περί σύννομου ή μη σύννομου της εκλογικής διαδικασίας Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
14 Έγκριση ή μη έγκριση του Πρύτανη[4] Πρύτανης 1-5 ημέρες
15 Ενημέρωση του Τμήματος ΔΕΠ για τη μη έγκριση και αποστολή του φακέλου για επεξεργασία εκ νέου[5] Πρύτανης Αυθημερόν
16 Υπογραφή εγγράφου αναπομπής ή Πρυτανικής Πράξης και αποστολή μαζί με το φάκελο στο Τμήμα ΔΕΠ[6] Πρύτανης Αυθημερόν
17 Αποστολή φακέλου και υπογεγραμμένου εγγράφου αναπομπής στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
18 Αποστολή υπογεγραμμένης Πρυτανικής Πράξης στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Τμήμα ΔΕΠ Αυθημερόν
19 Έκδοση αριθμού εισερχόμενου πρωτοκόλλου Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Αυθημερόν
20 Αποστολή εγγράφων στους ενδιαφερόμενους Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου Αυθημερόν

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Ακαδημαϊκή Μονάδα του Πανεπιστημίου (Τμήμα ή Σχολή)
 • Πρυτανική Αρχή
 • Νομική Επιτροπή/Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου
 • Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου
 • Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Σε περίπτωση πληρότητας η διαδικασία συνεχίζεται από το Βήμα 7. Σε περίπτωση μη πληρότητας η διαδικασία συνεχίζεται με το επόμενο Βήμα 5 .
 • Σε περίπτωση που απαιτείται νομική υποστήριξη η διαδικασία συνεχίζεται με το επόμενο Βήμα 8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομικό ερώτημα η διαδικασία συνεχίζεται από το Βήμα 10.
 • Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί ως σύννομη, παραλείπεται το Βήμα 11. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί ως μη σύννομη, παραλείπεται το Βήμα 12.
 • Σε περίπτωση έγκρισης του Πρύτανη η διαδικασία συνεχίζεται από το Βήμα 16. Σε περίπτωση μη έγκρισης, η διαδικασία συνεχίζεται με το επόμενο Βήμα 15.
 • Επιστροφή της διαδικασίας στο Βήμα 7.
 • Σε περίπτωση σύννομης εκλογικής διαδικασίας, παραλείπεται το Βήμα 17. Σε περίπτωση μη σύννομης εκλογικής διαδικασίας παραλείπεται το Βήμα 18.
 • Ανακτήθηκε από «https://el.diadikasies.gr/index.php?title=Έλεγχος_νομιμότητας_διαδικασίας_εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης_μελών_ΔΕΠ&oldid=40474»