Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά μουσική ειδίκευση-Πρόσληψη στη γενική παιδεία και σε μουσικά σχολεία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά μουσική ειδίκευση-Πρόσληψη στη γενική παιδεία και σε μουσικά σχολεία
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄Διορισμών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Βλ. Σχετική Νομοθεσία
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15 ημέρες περίπου για την κατάρτιση και ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

α) Ένταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

β) Ένταξη εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία.

Σχετική Νομοθεσία 

Οι διατάξεις:

1. α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».

β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ. Του άρθρου 16, παρ. 1 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α΄/30-12-1988) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», με την οποία κυρώθηκε η αριθ. 3345/Γ2/2-9-1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 649Β΄/07-09-1988) με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»

δ. Του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α΄/15.05.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».

ε. Του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α΄/10.06.2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

ζ. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως ισχύουν.

η. Του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α΄/04.10.2005) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

θ. Του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».

ι. Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/07.04.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

ια. Του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α’/08.06.2007) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».

ιβ. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

ιγ. Του άρθρου 22, παρ. 1, περ. δ και του άρθρου 6, παρ. 1β του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/02.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)», όπως ισχύουν.

ιδ. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, 7Α και 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

ιε. Του άρθρου 26, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

ιστ. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

ιζ. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ιη. Του άρθρου 64, παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

ιθ. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

κ. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08.06.2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.08.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Η αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) Ρυθμιστική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.

5. Οι αριθ. 77664/Δ2/3-8-2005 (ΦΕΚ 1138Β’/17-08-2005) και 92981/Γ7/15-09-2005 (ΦΕΚ 262Β’/01-03-2006) Υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού ως προσόντος διορισμού ισότιμου πτυχίου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

6. Η αριθ. 80062/Γ7/4-8-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1201Β’/31-08-2006) για την κατάταξη των υποψηφίων για τη διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων.

7. Η αριθ. 135367/Γ7/20-10-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 2279Β’/10-11-2008) περί καθορισμού των μουσικών ειδικεύσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών και εμπειροτεχνών στα μουσικά σχολεία, όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 68096/Γ7/12-06-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 1211Β΄/19-06-2009), και ισχύουν.

8. Η αριθμ. 222/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το Απόσπασμα Πρακτικού 127/05-07-2016/Θ7 της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του ΥΠΠΕΘ περί ίδρυσης Μουσικού Σχολείου Αθηνών.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Κατά περίπτωση (βλ. ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της αντίστοιχης Πρόσκλησης-Υπουργικής Απόφασης), με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξη και κατάταξη των εκπαιδευτικών στους πίνακες.

Η εγγραφή και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους χρήστες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων μέσω της ΓΓΠΣ δημιουργείται από τους αιτούντες/χρήστες της υπηρεσίας λογαριασμός στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οπότε και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου γίνεται με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό) του ΟΠΣΥΔ. Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ανωτέρω ηλεκτρονική ταυτοποίησή τους, καθώς και για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του χρήστη (υποψηφίου αναπληρωτή και ωρομισθίου εκπ/κού) στο ΟΠΣΥΔ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.