Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:45, 22 Μαρτίου 2016 από τον Z.gakidis (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Τμήμα ΚΔΥ using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επιβολή διοικητικών μέτρων, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων .

Σχετική Νομοθεσία

  1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". [1].
  2. ΝΟΜΟΣ 2717/1999 ΦΕΚ 97Α΄ " Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας " [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση ενστασης στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου και απευθύνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής . Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φάκελλος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ενστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ελεγχος απο κλιμάκιο ελεγκτών τροφίμων και ΖΥΠ-ΠΠ Ελεγκτές
2 Υποβολή έκθεσης ελέγχου απο κλιμάκιο ελεγκτών με διαπίστωση παράβασης. Ελεγκτές
3 Συγκρότηση με τον ορισμό των μελών τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που υπογράφουν την έκθεση ελέγχου Άρθρο 24

Νόμου 4235/2014

Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου
4 Κλήση του ενδιαφερόμενου , απο τον Πρόεδρο , για να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά, με παρουσία του ίδιου ή εκπροσώπου του κατά την ημέρα συνεδρίασης. δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίασή της επιτροπής
5 Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Τριμελής επιτροπή
6 Η τριμελής επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση:
  • είτε για τη μη επιβολή προστίμου
  • είτε για την επιβολή προστίμου μέχρι και έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ
  • είτε για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2, για την επιβολή προστίμου άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με σχετική εισήγηση για το ύψος αυτού.
Παρ.1β αρθρου 24

Νόμου 4235/2014

Τριμελής επιτροπή
7 Κοινοποίηση απόφασης επιβολής του προστίμου οπου αναφέρεται αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής Νόμος 2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας"
8 Κατάθεση ενστασης στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου και απευθύνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής . εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
9 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη που υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της αρχής που επέβαλε το πρόστιμο, η έδρα, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετικό θέμα. Περιφερειάρχης
10 Η τριμελής επιτροπή, αποφαίνεται επί της ενστασης, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτής και ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιούν την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτουν την ένσταση Αρθρο 24

Νόμου 4235/2014

11 Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, αν δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Επικοινωνία

  • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax:2461049987/E-mail: z.gakidis@pdm.gov.gr