Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων
Από ποιους παρέχεται Τελωνεία
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Για τη διακίνηση οδικώς εμπορευμάτων τρίτων χωρών από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε ένα άλλο, απαιτείται αυτά να τεθούν σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, εκτός αν διέρχονται από τρίτη χώρα, οπότε είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του καθεστώτος TIR.

Για τη θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης ορίζεται κύριος υπόχρεος ο οποίος προσκομίζει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο αναχώρησης, συντάσσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση διαμετακόμισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς είναι η σύσταση εγγύησης το ποσό της οποίας υπολογίζεται με βάση τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν σε αυτά (Κοινοτική Διαμετακόμιση). Σημειώνεται ότι με όμοια διαδικασία διακινούνται εμπορεύματα τρίτων χωρών, τα οποία προορίζονται για ή προέρχονται από χώρες ΕΖΕΣ καθώς και κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία διέρχονται ή εξάγονται στις χώρες ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν) (Κοινή Διαμετακόμιση).

Σχετική Νομοθεσία

  • Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013

Οδηγία Τελωνειακών & Δασμ/κών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Αρχείο:COMPLETE EDYO TRANSIT TIR FINALmodified correct-1--1.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η επιχείρηση αναθέτει σε Διασαφηστή/Αντιπρόσωπο την διεκπεραίωση της διαμετακόμισης των εμπορευμάτων της. Ο Διασαφηστής συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και υποβάλλει ηλεκτρονικά την δήλωση για την διαμετακόμιση στο Τελωνείο και εφόσον γίνει αποδεκτή εκδίδεται αντίγραφο της Δήλωσης Διαμετακόμισης. Κατόπιν το Τελωνείο προχωράει σε έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Analysis). Τα αποτελέσματα του Risk Analysis μπορεί να είναι είτε υψηλά είτε μεσαία. Αν το Risk Analysis βγει υψηλό τότε γίνεται φυσικός έλεγχος των εμπορευμάτων, ενώ αν βγει μεσαίο τότε γίνεται έλεγχος εγγράφων. Έπειτα είτε γίνει φυσικός είτε έλεγχος εγγράφων, το Τελωνείο ελέγχει την εγγύηση του κύριου υπόχρεου. Αν δεν επαρκεί η εγγύηση, καλείται ο κύριος υπόχρεος να καταβάλει εκ νέου εγγύηση, ενώ αν η εγγύηση επαρκεί, γίνεται οριστικοποίηση της δήλωσης και εκδίδεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης το οποίο παραδίδεται στον Διασαφηστή, ο οποίος με τη σειρά του το παραδίδει στον μεταφορέα που έχει επιλέξει η επιχείρηση για να προωθήσει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο προορισμού. Αρχείο:Μοντέλο Διαδικασίας Τελωνείο.pdf

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης που εκδίδεται από το Τελωνείο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διατακτική Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Invoice Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Packing List Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Bill of Lading Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 CMR Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Ασφάλεια οχήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ανάθεση από επιχείρηση σε διασαφηστή/αντιπρόσωπο της διεκπεραίωσης της διαμετακόμισης των εμπορευμάτων της Διασαφηστής
2 Συγκέντρωση από το διασαφηστή/αντιπρόσωπο των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων (τιμολόγια, φορτωτικές, κλπ) Διασαφηστής
3 Συμπλήρωση ηλεκτρονικά από τον διασαφηστή των απαιτούμενων πεδίων στο υποσύστημα διαμετακόμισης του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων icisnet και ηλεκτρονική υποβολή τους στο Τελωνείο Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Διασαφηστής
4 Αποδοχή της δήλωσης διαμετακόμισης από το Τελωνείο Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
Σε περίπτωση που απορριφθεί από το Τελωνείο η δήλωση, ο διασαφηστής πρέπει να τροποποιήσει κάποια πεδία της δήλωσης διαμετακόμισης και να υποβάλλει εκ νέου τη δήλωση στο Τελωνείο Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο/Διασαφηστής
5 Ο Διασαφηστής εκδίδει αντίγραφο της δήλωσης διαμετακόμισης και το προσκομίζει στο Τελωνείο Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Διασαφηστής
6 Το Τελωνείο προχωράει σε έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Analysis) της δήλωσης διαμετακόμισης και αποφασίζει αν θα γίνει φυσικός έλεγχος των εμπορευμάτων ή μόνο έλεγχος των εγγράφων Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
Αν ο έλεγχος επικινδυνότητας βγει υψηλός, τότε το Τελωνείο προχωράει σε φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
Αν ο έλεγχος επικινδυνότητας βγει μεσαίος, τότε το Τελωνείο κάνει έλεγχο των εγγράφων Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
7 Είτε γίνει φυσικός είτε έλεγχος εγγράφων, το Τελωνείο ελέγχει την εγγύηση του κύριου υπόχρεου Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
8 Αν η εγγύηση επαρκεί γίνεται οριστικοποίηση της δήλωσης διαμετακόμισης Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
Αν δεν επαρκεί η εγγύηση, καλείται ο κύριος υπόχρεος να καταβάλλει εκ νέου εγγύηση Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
9 Το Τελωνείο εκδίδει το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης το οποίο παραδίδει στον διασαφηστή/αντιπρόσωπο Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Τελωνείο
10 Ο διασαφηστής παραδίδει το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης σε μεταφορέα που έχει επιλέξει η επιχείρηση για να προωθήσει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο προορισμού Διασαφηστής

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Εξωτερική υπηρεσία Τελωνείου, σφράγιση του οχήματος και έλεγχος εξόδου από την Ελεύθερη Ζώνη του Λιμανιού του οχήματος που αναλαμβάνει την διαμετακόμιση των εμπορευμάτων προς το Τελωνείο προορισμού.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, εκτελωνιστές, ναυτιλιακά γραφεία, μεταφορικές εταιρείες