Αίτηση Παραίτησης για Απονομή Σύνταξης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 13:45, 11 Σεπτεμβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση Παραίτησης για Απονομή Σύνταξης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Υπάλληλοι της περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Μονίμου Υπαλλήλου με διπλή αίτηση παραίτησης

Σχετική Νομοθεσία

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).
  2. Του άρθ. 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26/9-2-2007).   
  3. Τις διατάξεις του Ν.4305/2014 (Α΄237).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση παραίτησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο Λογ/σμου Τραπέζας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Ένσημα ΙΚΑ Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση από ΚΠΑ2

(στις περιπτώσεις που υπάρχει ποσοστό αναπηρίας ιδίου ή τέκνου)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Δάνεια Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 ΑΜ Ασφαλισμένου Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Διπλότυπα Πληρωμής (για όσους έχουν αναγνωρίσει

στρατό ή προύπηρεσία)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Βεβαιώσεις Σπουδών για Προστατευόμενα Μέλη Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Διαζευκτήριο (σε περίπτωση διαζυγίου & δικαστική

απόφαση επιμέλειας παιδιών)

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή 1ης αίτησης παραίτησης Ν. 3528/07 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
2 Υποβολή 2ης αίτησης παραίτησης Ν. 3528/07 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
3 Έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
4 Έλεγχος Δικαιολογητικών Ν. 3528/07 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
5 Διαγραφή Υπαλλήλου από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)
  1. ΦΕΚ 1135/Β/2010
  2. ΦΕΚ 66/Α/2011
  3. ΦΕΚ 14/Α/2012
  4. Ν. 4038/12
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
6 Σύνταξη Απόφασης για την Λύση της Υπαλληλικής Σχέσης και Περίληψη Ν. 3528/07 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
7 Σύνταξη Εγγράφων ( Διαβιβαστικό και Περίληψη) για αποστολή της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο και Δημοσίευση της σε ΦΕΚ Ν. 3528/07 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
8 Αναζήτηση της Δημοσίευσης του ΦΕΚ που αφορά τον εν λόγω υπάλληλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 Ανάρτηση της Απόφασης Λύσης της υπαλληλικής σχέσης μετά την έκδοση του ΦΕΚ Ν. 3861/10

Ν. 4210/13

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
10 Σύνταξη και αποστολή της ανακοίνωσης λύσης της υπαλληλικής σχέσης στον ενδιαφερόμενο Ν. 3528/07 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ
11 Συμλπήρωση ΔΑΥΚ ΠΔ. 102/04

ΦΕΚ 70/Α/2004

Ν. 4151/13

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
12 Σύνταξη Εγγράφων και Διαβιβαστικών για το ΓΛΚ και τα επιμέρους Ασφαλιστικά Ταμεία Ν. 3528/07 υπαλληλοσ 1 ΗΜΕΡΑ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  1. Εθνικό Τυπογραφείο
  2. Γενικό Λογιστήριο
  3. Ταμεία (ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ)