Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 έως 8 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Δικαιολογητικά

 • ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α ΤΗΣ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (φεκ 158β/2012)
Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ερωτηματολόγιο Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ) Κατάθεση από τον Αιτούντα (ΓΕΜΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ)
3 ssklo Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Μελέτη εγκατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 ΑΕΠΟ ή Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Παραστατικά αμοιβών κατά νόμο μηχανικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 klop 1000 ευρώ
8 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)
9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ) Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEVESO Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Ειδικά δικαιολογητικά που θα προκύψουν Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση ερωτηματολογίου από τον αιτούντα Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012), άρθρο 1 και2 Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση ερωτηματολογίου Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
3 Διαβίβαση ερωτηματολογίου σε αρμόδιο υπάλληλο Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
4 Σύνταξη απάντησης σε ερωτηματολόγιο Αρμόδιος υπάλληλος
5 Υπογραφή απάντησης από διευθυντή
6 Πρωτοκόλληση απάντησης
7 Αποστολή απάντησης σε ενδιαφερόμενο Υπάλληλος γραμματείας
8 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο 1 ημέρα
9 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος γραμματείας
10 Διαβίβαση αίτησης/δικαιολογητικών σε αρμόδιο υπάλληλο Υπάλληλος γραμματείας
11 Ελεγχος δικαιολογητικών Αρμόδιος υπάλληλος 10 ημέρες
12 Διαβίβαση μελέτης ασφάλειας σε αρμόδιες αρχές (για εγκατάσταση SEVESO) σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007(ΦΕΚ 376Β/2007) 3 με 6 μήνες
Συλλογή γνωμοδοτήσεων επί της μελέτης ασφαλείας
Καταχώρηση Ταχυδρομείο
13 Αυτοψία - Έλεγχος Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012(ΦΕΚ 158Β/2012) Αρμόδιοι υπάλληλοι 15 ημέρες
14 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας Αρμόδιοι υπάλληλοι
15 Σύνταξη εγγράφου άδειας εγκατάστασης Αρμόδιος υπάλληλος
16 Υπογραφη εγγράφου από προϊστάμενο Προϊστάμενος τμήματος 1 ημέρα
17 Υπογραφή εγγράφου από Διευθυντή Διευθυντής
18 Υπογραφή εγγράφου από Γενικό Διευθυντή Γενικός Διευθυντής Βήματα 18 μέχρι 21= 2 με 5 ημέρες
22 Υπογραφή εγγράφου από Περιφερειάρχη Περιφερειάρχης
23 Παραλαβή εγγράφου από ΠΔΜ Γραμματεία
24 Πρωτοκόλληση εγγράφου Γραμματεία
25 Ανάρτηση στο Διαύγεια Γραμματεία 1 ημέρα
26 Θεώρηση σχεδιαγραμμάτων Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

 • ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΓΓΠΠ
 • ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • ΓΧΚ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

 • Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011),
 • Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
 • ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/2012)
 • Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114Α/2014)
 • ΚΥΑ 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3184Β/2014)
 • MONO ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO
  • ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ376Β/2007)