Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Φορτηγών Αυτοκινήτων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Φορτηγών Αυτοκινήτων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Σταθμού Φορτηγών Αυτοκινήτων ¨ανευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Φορτηγών Αυτοκινήτων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου 58,70 Ευρώ ή e - παράβολο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Φορτηγών Αυτοκινήτων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου 58,70 Ευρώ ή e - παράβολο Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα σε κλίμακα 1:500, θεωρημένο ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων και τους όρους δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ Β' 2505). Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:

α)κατόψεις, όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. γραφείο, αποθήκες εμπορευμάτων & αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων)

β)ενδεικτικές χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων, γ) Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων.

δ) Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι - έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη τουΣταθμού.

Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:

I.  Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρό μεγαφωνικές εγκαταστάσεις (εάν προβλέπονται), τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

II.  Πλήρη σχέδια εξαερισμού του χώρου της αποθήκης τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

III. Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

ΙV. Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.

Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Σχέδια Σήμανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους -εξόδου του σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του συναλλασσόμενου κοινού και των οδηγών. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Γενική Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα,η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως, εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Προϋπολογισμός,σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωμένη κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό άλλης ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.Δ. 79/2004, όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Άδεια δόμησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιείτην νομιμότητα του κτιρίου. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62 Α΄), αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Πολίτης
2 Έλεγχος Πληρότητας δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 5 ημέρες
3 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας της δραστηριότητας αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος Δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 30 ημέρες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική Πρακτική Αντιπεριφερειάρχης 1-2 ημέρες
7 Αποστολή στον ενδιαφερόμενο της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική πρακτική