Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Έντυπο που χρησιμοποιείται)
Γραμμή 41: Γραμμή 41:
  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
ΕΝΤΥΠΟ<gallery>
+
1.[https://wiki.ellak.gr/images/4/48/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%95%CE%99.pdf ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ]
ΕΝΤΥΠΟ_ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ_ΚΕΝΤΡΟΥ_ΠΕΙ.pdf
 
</gallery>
 
 
 
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Αναθεώρηση της 11:38, 26 Ιανουαρίου 2016

Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

Υ.Α. 33243/4894/20-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2250).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ενενήντα (90) ημέρες από την αναγγελία λειτουργίας και την κατάθεση ή αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα λειτουργίας (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α72-3-2011).

Αν η αίτηση είναι ελλιπής ο αϊτών ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή τη περίπτωση η τρίμηνη προθεσμία τίθεται εκνέου σε εφαρμογή από την εκνέου κατάθεση του φακέλου με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Εάν μία αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αϊτών ενημερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψη [παρ.6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3844 (ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010)]. Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του, όταν αυτός θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα

Αν η αίτηση είναι ελλιπής ο αϊτών ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Εάν μία αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αϊτών ενημερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψη [παρ.6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3844 (ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010)]

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κάτοψη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους του ίδιου κτηρίου ή σε όμορα κτήρια προκειμένου για ισόγεια κτίσματα. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό, θέρμανση και ηχομόνωση, γραφείο και τουαλέτα. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτoμo, από όπου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακέραια μονάδα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Τίτλο κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης του παραπάνω χώρου, από όπου προκύπτει η επιφάνεια του χώρου της σχολής και η χρήση αυτού για Σχολή/Κέντρου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση μηχανικού ότιπρόκειταιγια χώρο κύριας χρήσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Δήλωση του ν. 1599/86 ότι η Σχολή/Κέντρο διαθέτει κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (όπως πίνακα, Projector), τα μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο). Επίσης στη δήλωση θα περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που θα εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου (Ονοματεπώνυμο, Πτυχίο ή Δίπλωμα, Ειδικότητα, Δ/νση Κατοικίας, Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Απλό αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή απλό φωτοαντίγραφο από αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο ισοτίμου πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής ή βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, του Διευθυντή Σπουδών Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Απλά φωτοαντίγραφα αδειών οδήγησης του Δ/ντη Σπουδών, τουλάχιστον κατηγορίας Ο ή ϋ.Η κατηγορία Β των προαναφερομένων αδειών οδήγησης πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία αναγγελίας για λειτουργία σχολής ΠΕΙ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του Δ/ντη Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει υποπέσει σε αδίκημα των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με τον ν. 3528/07 (Α' 26), όπως ισχύει κάθε φορά Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
9 Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής/Κέντρου που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη, ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι ο Δ/ντης Σπουδών Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Στην περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, στο οποίο ρητά αναφέρεται στους σκοπούς του και η επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών / εμπορευμάτων (ΠΕΙ). Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία περί διδακτικής και παιδαγωγική ικανότητας διδακτικού προσωπικού (σε περίπτωση πέραν των Δ/ντων Σπουδών ή Εκπαιδευτών Υποψηφίων). Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.