Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Περιγραφή Υπηρεσίας)
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 50: Γραμμή 50:
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 57: Γραμμή 57:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Υποβολή αναγγελίας έναρξης - Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
|
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει.
|
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων
|
+
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013 Ή Οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται ΚΑΙ οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). - Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. - Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|
+
|Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το νόμο 4036/2012
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Αναθεώρηση της 14:12, 18 Μαΐου 2020

Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Από ποιους παρέχεται

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής

Παραγωγής
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και

διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παλαιότερα απαιτούνταν χορήγηση άδειας. Η διαδικασία τροποποιήθηκε σε αναγγελία έναρξης λειτουργίας το 2017, με τον Νόμο 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156), σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με συστάσεις του Οργανισμού. • Με την τροποποίηση της διαδικασίας σε αναγγελία έναρξης (2017) έγιναν όλες οι απλουστεύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης το κόστος της διαδικασίας (παράβολο) κρίνεται από τον φορέα ως λογικό. Τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την άποψη του φορέα είναι: o Τροποποίηση ορισμένων περιοριστικών τεχνικών προϋποθέσεων (π.χ. άρση της απαίτησης το κατάστημα να είναι ισόγειο και προσδιορισμός ειδικών προδιαγραφών για τις περιπτώσεις που δεν είναι ισόγειο) o κατάργηση της απαίτησης επικύρωσης των ζητούμενων αντιγράφων o η αποσαφήνιση των προϋποθέσεων λειτουργίας επιχείρησης καθαρά ηλεκτρονικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πώλησης μέσω διαδικτύου) και των υποχρεώσεων που θα πρέπει να ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υποβολή αναγγελίας έναρξης - Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.
4 Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)
6 Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013 Ή Οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται ΚΑΙ οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). - Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. - Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
7 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το νόμο 4036/2012
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υποδοχή αιτήσεων: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Π.Ε. ή ΚΕΠ-ΕΚΕ Έκδοση δικαιολογητικών: Πυροσβεστική Υπηρεσία (πιστ. Πυροπροστασίας), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πιστ. Ελληνομάθειας) Εξέταση δικαιολογητικών: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.