Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 19:19, 1 Μαρτίου 2021 από τον Eellak-editor (Συζήτηση | συνεισφορές) (Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Από ποιους παρέχεται ΚΕΠ- Κεντρικά υπουργείου
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και

διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30
Κόστος σε ευρώ 810 με 1030, επιπλέον 30 με 50 ευρώ το κόστος του πολίτη για τον χρόνο που θα δαπανήσει
Αρμόδια αρχή

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής

Παραγωγής

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Παλαιότερα απαιτούνταν χορήγηση άδειας. Η διαδικασία τροποποιήθηκε σε αναγγελία έναρξης λειτουργίας το 2017, με τον Νόμο 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156), σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με συστάσεις του Οργανισμού.• Με την τροποποίηση της διαδικασίας σε αναγγελία έναρξης (2017) έγιναν όλες οι απλουστεύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης το κόστος της διαδικασίας (παράβολο) κρίνεται από τον φορέα ως λογικό. Τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την άποψη του φορέα είναι: Τροποποίηση ορισμένων περιοριστικών τεχνικών προϋποθέσεων (π.χ. άρση της απαίτησης το κατάστημα να είναι ισόγειο και προσδιορισμός ειδικών προδιαγραφών για τις περιπτώσεις που δεν είναι ισόγειο) o κατάργηση της απαίτησης επικύρωσης των ζητούμενων αντιγράφων η αποσαφήνιση των προϋποθέσεων λειτουργίας επιχείρησης καθαρά ηλεκτρονικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πώλησης μέσω διαδικτύου) και των υποχρεώσεων που θα πρέπει να ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία)
  • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013)
  • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων)
  • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων)
  • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων)
  • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα)
  • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/ ΚΕΠ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υποβολή αναγγελίας έναρξης - Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.
4 Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)
6 Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013 Ή Οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται ΚΑΙ οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). - Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. - Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
7 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το νόμο 4036/2012
Δεύτερη περίπτωση
1 Υποβολή αναγγελίας έναρξης  Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1998 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013 Ή Οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται ΚΑΙ οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). - Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. - Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το νόμο 4036/2012. Έναρξη 700. Ανανέωση 350
6 Να απασχολεί με υπαλληλική σχέση στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, υπεύθυνο επιστήμονα που κατέχει τα ακόλουθα προσόντα και τις προϋποθέσεις: - ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκ-παιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. - Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. - Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση: Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα - Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπεύθυνου επιστήμονα ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1998 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει. - Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει. - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο επιστήμονα, ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.
Τρίτη περίπτωση
1 Υποβολή αναγγελίας έναρξης  Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας
3 Να απασχολεί με υπαλληλική σχέση, υπεύθυνο επιστήμονα που κατέχει τα ακόλουθα προσόντα και τις προϋποθέσεις: - ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. - Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. - Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Αν εταίρος/μέτοχος του νομικού προσώπου καλύπτει τις παραπάνωπροϋποθέσεις, το νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για το σκοπό αυτόν. Προκειμένου περί των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να συντρέχει και στα κέντρα διανομής που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και μέσα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστατικό του: - Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα - Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπεύθυνου επιστήμονα ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1998 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει. - Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει. - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο επιστήμονα, ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση
4 Να διαθέτει κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013. Ή Οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται ΚΑΙ οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. Προκειμένου περί των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και μέσα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστατικό του. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). - Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. - Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
5 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το νόμο 4036/2012. 700 ευρώ η έναρξη 350 η ανανέωση

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Η Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων της οικείας ΔΑΟΚ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων 1 μήνας
2 Η Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων της οικείας ΔΑΟΚ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 1 μήνας
3 Η Επιτροπή διενεργεί τον απαιτούμενο επιτόπιο έλεγχο του καταστήματος. Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
4 Η Επιτροπή συμπληρώνει το έντυπο «Σημεία Επιτόπιου Ελέγχου» και εισηγείται προς τη ΔΑΟΚ το αποτέλεσμα της εξέτασης Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1 ημέρα
5 Η ΔΑΟΚ ελέγχει την εισήγηση της Επιτροπής και την προωθεί στον Προϊστάμενο προς υπογραφή της σχετικής απόφασης (θετικής ή αρνητικής) ΔΑΟΚ
6 Ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ υπογράφει την απόφαση Προϊστάμενος ΔΑΟΚ
7 Η απόφαση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο. (Εάν δεν αποσταλεί εντός 3 μηνών, η επιχείρηση ξεκινά να λειτουργεί) ΔΑΟΚ
8 Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η ΔΑΟΚ ενημερώνει ηλεκτρονικό αρχείο (excel) με τη νέα εγγραφή και το αποστέλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ (ΣΕΑ) ΔΑΟΚ 2 ημέρες
9 Η ΣΕΑ αποστέλλει το αρχείο στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ  Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (ΣΕΑ)
10 Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ αναρτά τη νέα εγγραφή στη λίστα νόμιμων επιχειρήσεων που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Σημείωση: Να αναφερθούν τυχόν έλεγχοι που γίνονται μετά την έναρξη, είτε πρόκειται για ελέγχους σε περίπτωση γνωστοποίησης (εκ των υστέρων έλεγχοι) είτε έλεγχοι που δεν σχετίζονται με τη λήψης της άδειας/βεβαίωσης ή την έναρξη. Να αναφερθεί το μέγεθος του δείγματος σε περίπτωση δειγματοληπτικών ελέγχων.(αφορά μόνο την υφιστάμενη κατάσταση όχι πρόταση απλούστευσης) Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΠΔ 159/2013: • Οι ΔΑΟΚ διενεργούν πρωτοβάθμιους τακτικούς ελέγχους των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης τους, έτσι ώστε να ελέγχεται κάθε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων τουλάχιστον μία φορά ανά τρία έτη. • Οι ΔΑΟΚ διενεργούν πρωτοβάθμιους έκτακτους ελέγχους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και ειδικά σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών ή εντολής της ΣΕΑ. • Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργούν α) δευτεροβάθμιους τακτικούς ελέγχους, σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, στην περιοχή ευθύνης της και β) δευτεροβάθμιους έκτακτους ελέγχους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και ειδικά σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών ή εντολής της ΣΕΑ.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υποδοχή αιτήσεων: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Π.Ε. ή ΚΕΠ-ΕΚΕ Έκδοση δικαιολογητικών: Πυροσβεστική Υπηρεσία (πιστ. Πυροπροστασίας), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πιστ. Ελληνομάθειας) Εξέταση δικαιολογητικών: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.