Αναγνώριση Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 17:58, 26 Φεβρουαρίου 2020 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Υπηρεσίες των Δήμων using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγνώριση Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σε ποιους παρέχεται Δημοτικούς Υπαλλήλους μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρο 9 Ν.4354/2015
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40 ημέρες
Αρμόδια αρχή Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Α'βαθμού

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.  (παρ 3 άρθρο 9 Ν. 4354/2015) .  Η κατάταξη στα Μ.Κ. πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξή της θέσεως κατά την πλήρωσή ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας (παρ 3 άρθρο 9 Ν. 4354/2015) .

 Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται, μεταξύ άλλων, σε υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εφόσον το αντικείμενο των σπουδών τους είναι συναφές με τις αρμοδιότητες ή την εν γένει δραστηριότητα της υπηρεσίας τους καθώς και τα καθήκοντα του κλάδου όπου ανήκουν και της θέσης που είναι τοποθετημένοι. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής (συνάφειας) αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατά της αρνητικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη δυσμενή για το διοικούμενο, προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24) η δυνατότητα άσκησης διοικητικών προσφυγών (αιτήσεων θεραπείας) προς το σκοπό της ανάκλησης ή τροποποίησής της χωρίς, μάλιστα, από τις εν λόγω διατάξεις, να περιορίζεται το σχετικό δικαίωμα του διοικουμένου χρονικά ή ποσοτικά. (Ελ. Συν. Τμ.1 Πράξη 141/2010)

Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. (παρ 3 άρθρο 9 Ν. 4354/2015, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 146 του Ν.4483/17)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.31839/27.09.2017 (ΦΕΚ 3497/06.10.2017 τεύχος Β').

Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο (αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου. (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016) (Σημ. Δηλαδή στις δημοτικές επιχειρήσεις το Δ.Σ.)

Όταν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποτελούν απαραίτητο, σύμφωνα με την προκήρυξη, προσόν διορισμού, δεν απαιτείται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου αναφορικά με τη συνάφεια. (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η προωθημένη κατάταξη συντελείται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι, αρμόδιο για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας όργανο είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή κάθε άλλος επίσημος φορέας.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. (παρ 3 άρθρο 9 Ν. 4354/2015)

Σχετική Νομοθεσία

άρθρο 9 Ν. 4354/2015

άρθρο 146 Ν. 4483/2017

ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.31839/27.09.2017

Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016

Χρησιμοποιείται απλό έντυπο αίτησης της Υπηρεσίας.

Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την εξέταση της αίτησης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών Αιτούντα υπάλληλο
2 Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών (για ίδρυμα της ημεδαπής) Αιτούντα υπάλληλο
3 Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών και επικυρωμένη επίσημη μετάφραση αυτού(για τίτλους της αλλοδαπής) Αιτούντα υπάλληλο
4 Ακριβές αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ Αιτούντα υπάλληλο
5 Έλεγχος γνησιότητας του τίτλου από το Ίδρυμα ημεδαπής που εκδόθηκε ή από το ΔΟΑΤΑΠ που αναγνωρίστηκε Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση από την υπηρεσία

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση της αίτησης αναγνώρισης με τα συνημμένα αναφερόμενα δικαιολογητικά άρθρο 9 Ν.4354/2015 Τμήμα Πρωτοκόλλου Δήμου Αυθημερόν
2 Διαβίβαση της αίτησης κατόπιν "χρέωσης" του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών στο

αρμόδιο τμήμα

Διοικητική πρακτική Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν
3 Έλεγχος γνησιότητας του τίτλου σπουδών από τον Προϊστάμενο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού άρθρο 28 Ν.4305/2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 1-3 ημέρες
4 Εισήγηση της αίτησης αναγνώρισης στην επόμενη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

υπαλλήλων Ο.Τ.Α. από τον ορισθέντα εισηγητή του Δήμου: Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

θεσμικό πλαίσιο Πρόεδρος Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. περίπου 20 ημέρες
5 Έκδοση Απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου περί συνάφειας του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με τις αρμοδιότητες ή την εν γένει δραστηριότητα της υπηρεσίας του υπαλλήλου καθώς και τα καθήκοντα του κλάδου που ανήκει άρθρο 9 Ν.4354/2015 Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Αυθημερόν
6 Κοινοποίηση της απόφασης στο δήμο για ενέργειες θεσμικό πλαίσιο Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού 5-10 ημέρες
7 Στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, εκδίδεται απόφαση Δημάρχου περί αναγνώρισης του τίτλου και μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου κατά δύο (2) Μ.Κ. άρθρο9 Ν.4305/2015 Δήμαρχος 1-2 ημέρες
8 Ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν.3861/2010 Προϊστάμενος τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού Αυθημερόν
9 Στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, κοινοποιείται στον υπάλληλο, προκειμένου να ασκήσει, αν επιθυμεί, το δικαίωμα της ένστασης στην ειδική αρμόδια τριμελή Επιτροπή του ΑΣΕΠ. άρθρο 146 Ν.4483/2017 Προϊστάμενος τμήματος ανθρώπινου Δυναμικού Αυθημερόν

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: εσωτερική διανομή της Απόφασης Δημάρχου για την αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου και την αποστολή της πρώτης μισθοδοσίας με τα νέα δεδομένα στο Ελεγκτικό Συνέδριο