Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση/ Υπεύθυνη δήλωση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ασφαλιστική ενημερότητα Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φορολογική ενημερότητα Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση περί ιδιότητας παραγωγού Αρμόδιος Δήμος/ Δήμοι όπου υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ενδιαφερόμενου - Υπηρεσία τοπικής οικονομικής ανάπτυξης


Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη αίτησης Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 4264/2014 Αρμόδιος υπάλληλος Σωστή συμπλήρωση, υπογραφή, ημερομηνία 4 - 6 λεπτά
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Αρμόδιος υπάλληλος, Γραμματέας Χαρακτηρισμός, Πρωτοκόλληση Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Εντός 30 λεπτών
3 Κατάθεση δικαιολογητικών Αρμόδιος υπάλληλος Εγκυρότητα εγγράφων 4- 6 λεπτά
4 Αναζήτηση βεβαίωσης περί παραγωγού Αρμόδιος υπάλληλος Αναγραφόμενα στοιχεία Αποστολή με FAX ή mail 1 - 5 ημέρες
5 Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών Αρμόδιος υπάλληλος Πληρότητα 5 -10 λεπτά
6 Ανανέωση άδειας Αρμόδιος υπάλληλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης
7 Καταχώρηση στο ΟΠΣΠΑ Αρμόδιος υπάλληλος Ηλεκτρονικός, Εφαρμογή ΟΠΣΠΑ 10- 15 λεπτά
8 Αρχειοθέτηση Αρμόδιος υπάλληλος 1 λεπτό

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014)