Ανανέωση άδειας λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανανέωση άδειας λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223
Κόστος σε ευρώ 500

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων χαρακτηρισμένων λατομικών περιοχών.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Άδεια λειτουργίας Σπαστηροτριβείου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Απαιτείται παράβολο αξίας 500 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε  την  έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741)
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει,

για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λει−

τουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους 

σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους 

ή αδειούχους τεχνικούς.

Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από

τον επιβλέποντα, σύμφωνα με το Νόμο διπλωματούχο 

ή πτυχιούχο ή αδειούχο τεχνικό, ότι δεν έγινε καμία 

αλλαγή στην εγκατάσταση.

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημο−

σίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Τα δικαιολογητικά της αντίστοιχης άδειας εγκατάστασης, των οποίων έχει λήξει η ισχύς. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.(εάν δεν έχει ενημερωθεί σε προηγούμενο στάδιο) Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος Αυθημερόν
2 Απάντηση της υπηρεσίας Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 3 ημέρες
3 Υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος Εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο
4 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 3 - 5 ημέρες
5 Αυτοψία Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
6 Έκδοση της άδειας εγκατάστασης Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα