Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης/Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 16:16, 22 Μαρτίου 2016 από τον Z.gakidis (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Τμήμα ΚΔΥ using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης/Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32
Σημειώσεις Η διαδικασία αυτή παρέχεται μόνο από τις περιφέρειες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης / Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ

Σχετική Νομοθεσία

 • ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ. [1]
 • ΚΑΝ (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 "περί υγειονομικών κανόνων για ΖΥΠ και ΠΠ που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του KAN (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) [2]
 • Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α΄ 211/ 5 Οκτωβρίου 2006 . «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του ΚAN 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΟκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ΖΥΠ που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» .[3]
 • .ΚΑΝ(ΕΕ) 142/2011 της Επιτροπή της 25ης Φεβρουαρίου 2011 " για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ΖΥΠ και ΠΠ που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία". [4]

Τρόπος διεκπεραίωσης

E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Ηλεκτρονικό Παραβόλο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Προσκόμιση δικαιολογητικών σε περίπτωση κλήσης σε ακρόαση απο τον υπεύθυνο

της επιχείρησης .

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής αν από τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιεί διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τότε, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των μη συμμορφώσεων και των εν δυνάμει κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, δύναται να προβαίνει στο μέτρο της αναστολής της λειτουργίας ή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίαςτης εγκατάστασης/ μονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ Αρθρο 18 του Νόμου 4235/2014 Κλιμάκιο επισήμων ελεγκτών Κτηνιάτρων
2 η κεντρική αρμόδια αρχή δύναται να αναστέλλει ή να ανακαλεί τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης/μονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του αρθρου 18 του Νόμου 4235/2014
3 Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής προβαίνει στο μέτρο της αναστολής της λειτουργίας εγκατάστασης/μονάδας ή/και η κεντρική αρμόδια αρχή αναστέλλει τον ειδικό κωδικό

αριθμό έγκρισής της, για ορισμένο χρονικό διάστημα, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι λειτουργίας ή/και έγκρισης της εγκατάστασης/μονάδας, αντίστοιχα και οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων οδηγούν στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων,

β) όταν η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών και η αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων μπορεί να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Το μέτρο της αναστολής της λειτουργίας ή/και της έγκρισης μίας εγκατάστασης/μονάδας επιβάλλεται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογο με εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρμονιστεί με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

4 Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής προβαίνει στο μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης/μονάδας ή/ και η κεντρική αρμόδια αρχή ανακαλεί τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισής της, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι λειτουργίας ή/και έγκρισής της, αντίστοιχα και υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τη

δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που απαιτούν σημαντικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης/μονάδας,

β) όταν η επιχείρηση αδυνατεί να αποκαταστήσει τις μη συμμορφώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,

γ) όταν η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται προς την απόφαση αναστολής της λειτουργίας ή έγκρισης.

5 Για την επιβολή του μέτρου, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, με

αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άμεσα στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής την αναστολή της λειτουργίας ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή/και στην κεντρική αρμόδια αρχή την αναστολή ή ανάκληση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισής της,

εντός προθεσμίας πέντε (5)

εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου.

6 Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής αναστέλλεται η λειτουργία ή ανακαλείται

η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή/και με απόφαση της κεντρικής αρμόδιας αρχής, αναστέλλεται ή ανακαλείται ο ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης/ μονάδας, αντίστοιχα.

.Αρθρο 18 του Νόμου 4235/2014 Περιφερειάρχης
7 Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην επιχείρηση/μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 34
8 Η αναστολή της λειτουργίας ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης/μονάδας συνεπάγεται άμεσα και την αναστολή

ή ανάκληση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισής της, αντίστοιχα και αντίστροφα.

9

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας ή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/ και στην κεντρική αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση αναστολής ή της ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης/μονάδας,

εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την

κοινοποίησή της.

10

.Η προϊσταμένη αρχή ή/και η κεντρική αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφαση επί της ένστασης η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34.

Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή/και αναστολής ή ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης εγκατάστασης/ μονάδας, αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της

άδειας λειτουργίας ή/και αναστολής ή ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης/ μονάδας.

Αρθρο 18 του Νόμου 4235/2014 Περιφερειάρχης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,
11 Οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής βεβαιώνουν εγγράφως, μετά από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν

συντρέχουν πλέον οι λόγοι που την επέβαλαν.

Οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής
12 Για την άρση του μέτρου της αναστολής λειτουργίας ή της ανάκλησης της άδειας

λειτουργίας ή/και αναστολής ή ανάκλησης του ειδικού κωδικού αριθμού

έγκρισης της εγκατάστασης/μονάδας απαιτείται η έκδοση απόφασης από την αδειοδοτούσα αρχή ή την κεντρική αρμόδια αρχή, αντίστοιχα,

Περιφερειάρχης
13

Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού τμήματος ή ολόκληρης της εγκατάστασης/μονάδας, με τη

συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και , στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • αν διαπιστωθεί ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων και άμεση ανάγκη αποτροπής του κινδύνου,
 • αν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με το μέτρο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης/ μονάδας,
 • αν η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς να έχει υποβάλλει σχετικό φάκελο στην αρμόδια αρχή για αδειοδότηση και τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων.
σύμφωνα με τα άρθρα

159 και 161 του π.δ. 141/1991

14 Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από την αδειοδοτούσα αρχή για την αιτία, την

ακριβή ημερομηνία και ώρα σφράγισης της εγκατάστασης. Η σφράγιση περιλαμβάνει το κλείδωμα και την αφαίρεση των κλειδιών της εγκατάστασης, με δαπάνη που προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για κάθε σφράγιση συντάσσεται

και σχετική έκθεση από την αδειοδοτούσα αρχή. Η επιχείρηση υποχρεούται να απομακρύνει εγκαίρως τα ΖΥΠ ή ΠΠ που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης

15 Όταν μετά από έλεγχο της ΕΕ ή μετά από έλεγχο επαλήθευσης/επιτήρησης ή

διερεύνησης επώνυμων πληροφοριών της κεντρικής αρμόδιας αρχής, σε μονάδες

παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ, διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τότε με απόφαση του προϊσταμένου

της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α.Τ, κατόπιν εισήγησης

των αρμόδιων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, αναστέλλεται ή ανακαλείται η έγκριση των εγκαταστάσεων/μονάδων ΖΥΠ ή ΠΠ.

Αρθρο 18 του Νόμου 4235/2014

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Επικοινωνία

 • Γακίδης Ζώης