Απευθείας ανάθεση προμήθειας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απευθείας ανάθεση προμήθειας
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερική Διαδικασία των ΝΠΔΔ Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια διενέργειας δαπανών για διαδικασία ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 80/2016 Ν. 4412/16

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της απευθείας ανάθεσης για τις προμήθειες δίνεται στην περίπτωση 31, της παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328.

Από τον ανωτέρω ορισμό συνάδεται ότι:

α) Δεν απαιτείται δημοσιότητα για την ανάθεση της προμήθειας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύεται. Άλλωστε, εφόσον η εκτιμώμενη αξία σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1.000€, θα αναρτηθεί το πρωτογενές αίτημα υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

β) Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό προσφορών (π.χ. 3 προσφορές) για να προβεί στην απευθείας ανάθεση μίας προμήθειας. Ακόμη και μία (1) προσφορά αρκεί (υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει έρευνα αγοράς και ότι η προσφορά καλύπτει τις προδιαγραφές της προμήθειας και δεν ξεπερνάει το προσήκον μέτρο).Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

“Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.”

Κατά συνέπεια η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση προμηθειών, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης υπηρεσίας και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα απ’ ευθείας ανάθεσης, λαμβάνεται υπ’ όψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου σε υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή λόγω της φύσης ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, χωρίς να εξετάζεται εάν εντάσσονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς είδους ή εάν βαρύνουν τις πιστώσεις του ίδιου ή διαφορετικών κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού ή εάν προορίζονται για διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου φορέα. Συνεπώς, η διάσπαση (κατάτμηση) της συνολικής ποσότητας σε μικρότερες και η εγγραφή επί μέρους πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς, με σκοπό τη διενέργεια αντίστοιχων απ’ ευθείας αναθέσεων αντί της διεξαγωγής τακτικού ή πρόχειρου διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται

Σχετική Νομοθεσία

άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16

Υ.Α. 57654/2017

 Ν. 3861/10.

Τρόπος διεκπεραίωσης

χειρόγραφος ή ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Υπόδειγμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 αίτημα αναγκαιότητας της προμήθειας Υπηρεσία του αρμόδια Δήμου η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
2 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης Υπηρεσία του αρμόδια Δήμου η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
3 τεχνική μελέτη Υπηρεσία του αρμόδια Δήμου η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
4 αποφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης Υπηρεσία του αρμόδια Δήμου η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
5 απόφαση Δημάρχου για έγκριση της προμήθειας Υπηρεσία του αρμόδια Δήμου η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 έγγραφο πρωτογενούς αιτήματος υπηρεσίας Δήμου

Στο αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) Μία απλή περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών, ώστε να είναι διακριτή - κατανοητή σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

β) Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση των προμηθειών

γ) Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης

δ) Τα λοιπά κατά την κρίση του Δήμου στοιχεία (προθεσμία παράδοσης, τρόπος πληρωμής κ.λπ.)

ε) Ο κωδικός του είδους βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) 

παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/16.

Υ.Α. 57654/2017

παραγράφου 2β του άρθρου 11 του Ν. 4013/11.

οι Προιστάμενοι όλων των Τμημάτων του Δήμου αυθημερόν
2 καταχώρηση στοιχείων αιτήματος και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

Από 8/8/16 αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ όλα τα πρωτογενή αιτήματα αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/16. οι Προιστάμενοι όλων των Τμημάτων του Δήμου αυθημερόν
3 Σύνταξη τεχνικής μελέτης

Η μελέτη συντάσσεται και θεωρείται από την τεχνική υπηρεσία ή την αρμόδια σε κάθε περίπτωση υπηρεσία 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αγαθών

Από τα απαιτούμενα στοιχεία των εγγράφων της σύμβασης, στη μελέτη είναι σημαντικό να αναφέρονται:

• Ο τόπος παράδοσης

• Η επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης

• Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής

• Αν απαιτείται και το προτεινόμενο ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης που θα πρέπει να υποβάλλει ο ανάδοχος κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

• Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας

• Τυχόν ρήτρες

• Λοιπά στοιχεία της προμήθειας που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να αναφέρονται.

(άρθρο 54 του Ν. 4412/2016).

παρ. 4, άρθρο 209 του Ν. 3463/2006).

υπάλληλοι της Τεχνικής υπηρεσίας εντός 3ημερών
4 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της μελέτης

Ο Δήμαρχος με απόφαση του εγκρίνει τη μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία ή την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία [1]

παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. Δήμαρχος εντός 3ημερών
5 έκδοση αναληψης υποχρέωσης

α) Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της , εφόσον:

i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,

ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του  , δηλαδή αν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και αν υπάρχει στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένη σχετική και επαρκής πίστωση

iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή (νέα προσθήκη) και,

iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης

β) Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα.

γ)Ακολουθεί η καταχώρηση του ποσού στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία δηλαδή δέσμευση μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.σ.) που διαθέτει, την αντίστοιχη πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του οικείου φορέα, λαμβάνοντας εξ αυτού (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

δ) αποστολή του σχεδίου απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή.

Ο διατάκτης θα πρέπει να υπογράψει το σχέδιο απόφασης εντός διμήνου, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο διατάκτης να ζήτησει από τον Π.Ο.Υ (προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) την ανάκληση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

ε)μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και

στ)στην καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

ζ) καθώς και στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης. 

άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, 

άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014

άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014

(παρ.1β του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016)

υπάλλληλος Τμήματος Προυπολογισμού και ελέγχου πιστώσεων

και υπογραφή απο τον Προιστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

αυθημερόν
6 πρόσκληση οικονομικής προσφοράς προς οικονομικούς φορείς

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αποστέλλουν πρόσκληση υποβολής προσφοράς (είτε ονομαστική/ές είτε γενική) απευθυνόμενοι στους οικονομικούς φορείς του σχετικού κλάδου προκειμένου να υποβληθούν έγγραφες προσφορές. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να αναρτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό – δεσμευτικό.

Η έρευνα αγοράς και η αναζήτηση των προσφορών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως, ενδεικτικά, είναι:

• Μέσω διαδικτύου

• Μέσω του εμπορικού συλλόγου και του αρμοδίου επιμελητηρίου του κλάδου και της περιοχής

• Μέσω του αρχείου των οικονομικών φορέων του Δήμου

• Με την ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου

Οι προσφορές πρέπει να είναι έγγραφες και να είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

άρθρο 118 του Ν.4412/2016 υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών αυθημερόν
7 απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας και ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της προμήθειας , κατόπιν ελέγχου των αποδεικτικών μέσων περί μη συνδρομής των λόγω αποκλεισμού για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ.

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16

παρ.11, άρθρο 73 του Ν.4412/16

παρ.9, άρθρο 107 του Ν.4497/17

υπάλληλοι του Τμήματος Προμηθειών Δήμου εντός 3ημερών
8 κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης στον προσωρινό ανάδοχο

Αμέσως μετά την έκδοση και την ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου, η αρμόδια υπηρεσία την κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες για υποβολή τυχόν ενστάσεων καθώς και στον ανάδοχο προσκαλώντας τον να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

άρθρο 118του Ν.4412/2016 αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών 3ημερών
9 έγγραφο για την κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης (παρ. 9, άρθρο 209 του Ν. 3463/06) αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών αυθημερόν
10 κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης απο τον ανάδοχο παρ.9, άρθρο 107 του Ν.4497/17 αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης

προσφορών

αυθημερόν
11 έλεχγος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου παρ.9, άρθρο 107 του Ν.4497/17 αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών αυθημερόν
12 σύμβαση με τον οικονομικό φορέας

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η σύνταξη του συμφωνητικού. Το συμφωνητικό καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για την προμήθεια απαιτείται σχετική σύμβαση (συμφωνητικό), εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τους όρους και τα στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που έχει γίνει αποδεκτή με την απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και τουλάχιστον τα εξής:

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής του συμφωνητικού

• Τα συμβαλλόμενα μέρη

• Την τιμή και το νόμισμα

• Την ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, τον τρόπο της εκτέλεσης, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ανάλογα με το αντικείμενο της προμήθειας

• Τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις

• Τις προβλεπόμενες ρήτρες

• Τον τρόπο πληρωμής

• Τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις

• Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

• Τον τρόπο παραλαβής

σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ. 4412/2016.

Επίσης, σε κάθε σύμβαση που συνάπτουν οι Δήμοι θα πρέπει να μνημονεύεται (αναφέρεται) [2] (ΦΕΚ 107 Α'/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Κατά την άποψη της εταιρείας μας, θα πρέπει να συντάσσονται συμφωνητικά και για προμήθειες κάτω των 2.500,00€ καθώς το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις δημοτικές υπηρεσίες, γεγονός που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δήμου.

άρθρο 130 του Ν. 4270/14).

παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13

υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών Δήμου αυθημερόν
13 καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ

Το συμφωνητικό αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) 

Ν. 4013/2011 και της Υ.Α. 57654/2017. υπάλληλοι του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου αυθημερόν
14 παρακολούθηση σύμβασης και παραλαβή της προμήθειας

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων

(παρ. 1, άρθρο 65 Ν. 3852/2010)

περ. β, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν.4412/2016

αρμόδια επιτροπή παραλαβής της προμήθειας όσο ορίζεται στην σύμβαση
15 έκδοση χρηματικού εντάλματος

Η εντολή πληρωμής καταχωρείται και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,   ενώ το χρηματικό ένταλμα στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η διαδικασία ανάρτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον συντάκτη είτε από τον υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα.

Ν. 4013/2011

Υ.Α. 57654/2017

υπάλληλοι του τμήματος Λογιστηρίου και υπογράφεται απο τον Προιστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας ,Προιστάμενο Τμήματος και τον Δήμαρχο με την έκδοση τιμολογίου πώλησης ως ορίζεται στην σύμβαση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

ελεγκτικό συνέδριο νομού ,αποκεντρωμένη διοίκηση .

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

εμπορικοί σύλλογοι ,εμπορικό επιμελητήριο ,οικονομικό επιμελητήριο .

Μητρώα που τηρούνται

μητρώο δεσμεύσεων, μητρώο προμηθευτών .