Απογραφή Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων (ΕΦΚΑ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απογραφή Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων (ΕΦΚΑ)
Από ποιους παρέχεται Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (τ.Ικα-Εταμ)
Σε ποιους παρέχεται Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ Μηδενικό Κόστος
Αρμόδια αρχή Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων/Αρμόδιο Υποκατάστημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (τ. Ικα-Εταμ) που ανήκει ο Εργοδότης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Ικα-Εταμ) και στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει, υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Ικα-Εταμ), στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ή Γ.Κ.Α. του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Ικα-Εταμ) στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα της επιχείρησής του, με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού.

Σχετική Νομοθεσία

άρθρα 6 Ν. 2972/2001 [1]Φ.Ε.Κ. 291 Α΄, 9 Ν. 3232/04[2] Φ.Ε.Κ. 48 Α΄ και 5 της ΑΥΕΚΑ Φ21/544/2002 [3]Φ.Ε.Κ. 414 Β΄, όπως ισχύει μετά την ΑΥΕΚΑ Φ.21/30819/1997/2.3.04[4] Φ.Ε.Κ. 496 Β΄).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η απογραφή των εργοδοτών γίνεται στο Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ που λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

"ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ"

  • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας υπευθύνων Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο καταστατικού επιχείρησης (όπου απαιτείται ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο Έναρξης Γεμη (όπου απαιτείται ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης) Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Φωτοαντίγραφο Μισθωτήριου Συμβολαίου Επαγγελματικής Εγκατάστασης Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Εξουσιοδότηση σε περίπτωση αντιπροσώπευσης Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση εντύπου απογραφής από τον εργοδότη Ο αιτών εργοδότης 10΄
2 Έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών Υπάλληλος τμήματος εσόδων Εφκα 2'
3 Καταχώρηση μέσω ΠΣ Εφκα των στοιχείων του εργοδότη Υπάλληλος τμήματος εσόδων Εφκα 10'
4 Αποθήκευση δεδομένων και απόδοση αριθμού μητρώου στον Εργοδότη Υπάλληλος τμήματος εσόδων Εφκα 3'

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.