Βεβαίωση Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:38, 17 Απριλίου 2019 από τον Tgkarounos (Συζήτηση | συνεισφορές) (Περιγραφή Υπηρεσίας)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδών
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες / Φορείς
Αρμόδια αρχή Δήμος Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η χορήγηση βεβαιώσεων περί της ονοματοθεσίας των οδών του Δήμου και της αρίθμησής τους, που ζητούνται για κάθε νόμιμη χρήση από ιδιώτες και φορείς σε περίπτωση ασυμφωνίας στα στοιχεία που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι (οικοδομικές άδειες, τίτλους) ή σε περιπτώσεις αλλαγής της ονομασίας της οδού.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45 /9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
  • παρ. 5.1.2 άρθρου 8 «Ονομασία και μετονομασία οικισμών, συνοικιών, οδών και πλατειών» και παρ. 14 άρθρου 75 "Αρμοδιότητες" Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114 /08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 "Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων" (ΦΕΚ 87 Β / 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007) Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων  
  • Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Θ. (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση (αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης)

Έντυπο Βεβαίωσης Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδού

Δικαιολογητικά

Διαζευκτικά

1. Στέλεχος και Τοπογραφικό Διάγραμμα της Οικοδομικής Άδειας

2. Έντυπο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) με απόσπασμα αεροφωτογραφίας

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Σκαρίφημα υπογεγραμμένο από Μηχανικό  

  • Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εντός της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης (Π.Ζ.Θ.) δύναται να μην συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρά μόνο να αναφέρεται στην αίτηση ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) και ο αριθμός του οικοπέδου

Διαδικασία

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αιτήματος - πρωτοκόλληση Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 1 ημέρα
2 Προέλεγχος αιτήματος Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 1 ημέρα
3 Έρευνα Αρχείου Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 1 ημέρα
4 Αυτοψία Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 2 ημέρες
5 Χορήγηση Βεβαίωσης Προϊστάμενος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 1 ημέρα

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται χειρόγραφο αρχείο θεματικό και αριθμητικό (ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος) (ΦΕΑ)

Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος)