Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)
Νομοθετικό πλαίσιο

ΦΕΚ 221 Τεύχος Α/13-10-2006 - Π.Δ. 219/2006 (όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων) • ΦΕΚ 3169 Τεύχος Β/12-12-2013 - ΔΙΔΑΠ/Φ.Α.2.1./33565 (Διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π -

Ε.Κ.Ε., έντυπο αίτησης)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006). Τηρείται: • Οικοδομική άδεια του κτιρίου • Αρχιτεκτονικές κατόψεις • Τομές
3 Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006). Τηρείται: ΥΔ διπλωματούχου ηλεκτρολόγου
4 Αποκλειστικός σκοπός του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού
5 Το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος/ έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο
6 Για τις περιπτώσεις που στο γυμναστήριο/στην αθλητική σχολή λειτουργεί κυλικείο, ύπαρξη σχετικής άδειας λειτουργίας. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής
7 Εντός του χώρου του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής δεν διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: -
8 Με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου/Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
9 Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νόμιμων ωρών λειτουργίας ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.00. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: -
10 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: -
11 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.) του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής δεν πρέπει να: iα) έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί β) έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων γ) τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής δ) έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239). Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου
12 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.) του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ή το Ν.Π.Ι.Δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.