Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)
Νομοθετικό πλαίσιο

ΦΕΚ 221 Τεύχος Α/13-10-2006 - Π.Δ. 219/2006 (όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων) • ΦΕΚ 3169 Τεύχος Β/12-12-2013 - ΔΙΔΑΠ/Φ.Α.2.1./33565 (Διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π -

Ε.Κ.Ε., έντυπο αίτησης)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)

Σχετική Νομοθεσία

• ΦΕΚ 221 Τεύχος Α/13-10-2006 - Π.Δ. 219/2006 (όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων) • ΦΕΚ 3169 Τεύχος Β/12-12-2013 - ΔΙΔΑΠ/Φ.Α.2.1./33565 (Διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π - Ε.Κ.Ε., έντυπο αίτησης)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006). Τηρείται: • Οικοδομική άδεια του κτιρίου • Αρχιτεκτονικές κατόψεις • Τομές
3 Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006). Τηρείται: ΥΔ διπλωματούχου ηλεκτρολόγου
4 Αποκλειστικός σκοπός του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού
5 Το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος/ έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο
6 Για τις περιπτώσεις που στο γυμναστήριο/στην αθλητική σχολή λειτουργεί κυλικείο, ύπαρξη σχετικής άδειας λειτουργίας. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής
7 Εντός του χώρου του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής δεν διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: -
8 Με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου/Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
9 Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νόμιμων ωρών λειτουργίας ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.00. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: -
10 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: -
11 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.) του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής δεν πρέπει να: iα) έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί β) έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων γ) τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής δ) έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239). Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου
12 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.) του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ή το Ν.Π.Ι.Δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
13 Για τις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου από Ν.Π.Ι.Δ. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Τηρείται: α) Αντίγραφο καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται), β) Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη γ) περί μη λύσης, δ) περί μη πτώχευσης και στ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου
14 Ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου Τηρείται: Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Δ/ντη του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ
15 Ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου Τηρείται: Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο. Δεν είναι απολύτως σαφές με ποιο έγγραφο τεκμηριώνεται
16 Ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και στις κείμενες διατάξεις. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Εσωτερικός κανονισμός
17 Ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και δεν θα εργάζεται σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο
18 ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής: i) Δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ iiα) Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί. β) Δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. γ) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχή δ) Δεν έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239) 19. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/ντη γυμναστηρίου 
19 Το γυμναστήριο/ η αθλητική σχολή θα απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές και προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους αδείας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα/ Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Αντίγραφα Πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα
20 Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ
21 Το διοικητικό/ βοηθητικό προσωπικό του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων/ Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού(ΑΠΔ
22 Για την εγγραφή στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται στο διδασκόμενο άθλημα. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των εκγυμναζόμενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του α. 9 του ΠΔ 219/2006 Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Ειδική κάρτα εγγραφής στο γυμναστήριο των ενδιαφερομένων και ετήσια ιατρική βεβαίωση κάθε ενδιαφερομένου
23 Για τους εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου Τηρείται: Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων
24 Το Γυμναστήριο/Αθλητική Σχολή διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Εφόσον δεν διαθέτει βεβαιώνεται ότι εντός 30 ημερών από τη λειτουργία του/της θα πραγματοποιηθούν όλες απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να χορηγηθεί το σχετικό πιστοποιητικό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και του ενδιαφερόμενου Τηρείται: Πιστοποιητικό ενεργητικής πυρασφάλειας 
25 Στο γυμναστήριο/ αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου Τηρείται: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών 
26 Πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων εφόσον απαιτούνται από την αθλητική ομοσπονδία. Τεκμηριώνεται με: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου Τηρείται: Δεν προσδιορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο. Τηρούνται τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία κατά περίπτωση
27 Ο νόμιμος εκπρόσωπος επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας. Για νομικά πρόσωπα: ο νόμιμος εκπρόσωπος επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας.
28 Ταυτοποίηση: Για φυσικά πρόσωπα: ο γνωστοποιών επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
29 Παράβολο. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3, άρθ. 6 του Π.Δ. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE (ERMIS−EUGO).

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στα γραφεία της οικείας Περιφέρειας στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί, συμπληρώνει την αίτηση και υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ενδιαφερόμενος 1 ημέρα
2 Ο υπάλληλος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ ΕΚΕ παραλαμβάνει την αίτηση μαζί με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και στη συνέχεια την πρωτοκολλεί (συνήθως έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος πληρότητας πριν την πρωτοκόλληση). Τμήμα Πολιτισμού ή Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας - ή Ε.Κ.Ε. 1 ημέρα
3 Ο υπάλληλος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ ΕΚΕ συντάσσει «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής», την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος για υπογραφή Τμήμα Αθλητισμού της οικείας περιφέρειας 1 ημέρα
4 Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει, εφόσον είναι πλήρης της διαβιβάζει στην οικεία Περιφέρεια, προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΚΕΠ ΕΚΕ
5 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος διαβιβάζει τη Βεβαίωση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης προς υπογραφή Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας
6 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης διαβιβάζει τη Βεβαίωση στο Γενικό Διευθυντή προς υπογραφή Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
7 Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει τη «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος Γενικός Διευθυντής 5 ημέρες (5-6-7)
8 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας κοινοποιεί το έντυπο γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τμήμα Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας 1 ημέρα

Σημειώσεις

Σημείωση: Με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/33565/9.12.2013 Κ.Υ.Α προβλέπονται αρχικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι, υποχρεωτικά, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου των Γυμναστηρίων/ Αθλητικών σχολών που ιδρύονται και λειτουργούν με το σύστημα της γνωστοποίησης κάθε ημερολογιακό έτος. Τα γυμναστήρια/αθλητικές σχολές που θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά από την Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου επιλέγονται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα) Πολιτισμού και Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί ανεξάρτητα τους δικούς της δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, το δείγμα επεκτείνεται σχεδόν στο 100% των Γυμναστηρίων/ Αθλητικών σχολών που ιδρύονται. Επιπλέον, εκτός από τους υποχρεωτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκτακτοι έλεγχοι με στόχο τη διασφάλιση της διαρκούς καλής λειτουργίας των γυμναστηρίων/αθλητικών σχολών. Η άδεια έχει πενταετή διάρκεια ισχύος. Με το πέρας της πενταετίας απαιτείται ανανέωση αυτής

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.