Διαδικασία πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού για τα Π.Α.γ.Ο.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού για τα Π.Α.γ.Ο.
Από ποιους παρέχεται από Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών
Σε ποιους παρέχεται Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρο 49 Π.Δ. 104/2014, άρθρο 70 Π.Δ. 4/2018, Οργανωτικό Πλαίσιο για τα Π.Α.γ.Ο.(Φ.Ε.Κ. 1774 17-06-2016 τ. Β΄.pdf)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται να προσληφθεί στα προγράμματα "άθληση για όλους" της Γ.Γ.Α., σε Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, υποβάλει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που ζητούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης του φορέα, στο χώρο που ορίζει η ανακοίνωση πρόσληψης (συνήθως τα γραφεία του φορέα). Οι αιτήσεις εξετάζονται από ορισμένη με απόφ. του Δ.Σ. του φορέα υλοποίησης τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων "άθληση για όλους" της Γ.Γ.Α.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 49, Π.Δ. 104/2014

Αρχείο:Άρθρο 49 Π.Δ. 104 2014.pdf

Άρθρο 70, Π.Δ. 4/2018

Αρχείο:Άρθρο 70 Π.Δ. 4 2018.pdf

Οργανωτικό Πλαίσιο για τα Π.Α.γ.Ο.

Αρχείο:Φ.Ε.Κ. 177417-06-2016 τ. Β΄.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση δικαιολογητικών στον αρμόδιο φορέα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη αίτηση υποψήφιου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο πτυχίου,& ειδικότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφο μεταπτυχιακού & διδακτορικού

διπλώματος (αν υπάρχουν)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υ/Δ του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Βεβαίωση Δήμου περί μόνιμης κατοικίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Έγγραφα για ιδιότητα πολυτέκνου ή γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή ή αποστολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο φορέα σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης πρόσληψης. Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες. Ανακοίνωση πρόσληψης Yπάλληλος Τμήματος 10 ημέρες
2 Πρωτοκόλληση αίτησης. Διοικητική πρακτική Yπάλληλος Τμήματος 0,2΄΄
3 κατάρτιση πίνακα με τα απαιτούμενα προσόντα του Υποψήφιου Π.Φ.Α. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος 1΄/ αίτηση
4 Αξιολόγηση & μοριοδότηση των υποψηφίων από την ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα τριμελή επιτροπή, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α. για τα Π.Α.γ.Ο. Διοικητική πρακτική Ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων
5 Σύνταξη προσωρινού πρωτοκόλλου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος
6 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων στη διαδικτυακή πύλη και στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα. Ακολουθεί 10/ήμερο ως περίοδος ενστάσεων. Διοικητική πρακτική σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης Υπάλληλος Τμήματος 3΄/Ακολουθεί 10/ήμερη περίοδος ενστάσεων
7 Παραλαβή & πρωτοκόλληση πιθανών ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα. Διοικητική πρακτική σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης Υπάλληλος Τμήματος εξαρτάται από τον αριθμό των ενστάσεων
8 Αξιολόγηση των πιθανών ενστάσεων και απάντηση εγγράφως στους υποψήφιους που κατέθεσαν ένσταση από την ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα τριμελή επιτροπή. Διοικητική πρακτική Ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξαρτάται από τον αριθμό και το περιεχόμενο των ενστάσεων
9 Έκδοση σχετικών με τις ενστάσεις αποφάσεων από το Δ.Σ. του φορέα. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος 1 ημέρα
10 Συνταξη τελικού πρωτοκόλλου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Διοικητική πρακτική σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης Υπάλληλος Τμήματος
11 Ανάρτηση τελικών πινάκων επιτυχόντων στη διαδικτυακή πύλη και στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος
12 Σύνταξη συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία απασχόληση. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος 5΄-7΄ ανά σύμβαση
13 Υπογραφή συμβάσεων από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τον νεοπροσληφθέντα εργαζόμενο. Διοικητική πρακτική Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα & εργαζόμενος 0,10΄΄ ανά σύμβαση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού