Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
 
(149 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =   
+
|Από ποιους παρέχεται =Τμήματα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α' Βαθμού  
|Σε ποιους παρέχεται =  [[Πολίτες]]
+
|Σε ποιους παρέχεται =  [[Πολίτες]], Δημόσιοι Φορείς
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν.1577/1985, Ν.4030/2011, Ν.4178/2013, Π.Δ.267/1998
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =  0          
+
|Κόστος σε ευρώ =  € 50,00 σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί ένσταση ή προσφυγή          
|Σημειώσεις =  
+
|Σημειώσεις =Είμαι μια διαδικασία που διεξάγεται στο πλαίσιο άσκησης μιας σημαντικής εξωστρεφούς λειτουργίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης ενός ΟΤΑ Α' Βαθμού και συγκεκριμένα της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης (έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών ιδιωτικών έργων)
 
|Διαδικασία =
 
|Διαδικασία =
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
'''Έλεγχος εφαρμογής''' των πολεοδομικών διατάξεων σε ιδιωτικές κατασκευές από την αρμόδια Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) ΟΤΑ Α' Βαθμού κατόπιν αιτήματος Αστυνομικού Τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. '''Διαπίστωση ή μη''' ύπαρξης '''αυθαίρετων κατασκευών''' και '''επιβολή ή''' '''μη''' '''προστίμω'''ν ανέγερσης και διατήρησης.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α′/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [https://diadikasies.gr/images/9/90/N.3852.2010.pdf]
+
'''''Νομοθεσία άσκησης αρμοδιότητας και διοικητικής διαδικασίας'''''
 +
* Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α′/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [https://diadikasies.gr/images/9/90/N.3852.2010.pdf]
 +
 +
* Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α′/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α′85) και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/0/0c/N.4445.2016.pdf]  
  
Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α′/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α′85) και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/0/0c/N.4445.2016.pdf]
+
* Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α່′/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/e/e6/N.2690.1999.pdf]  
  
Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α′/14-03-1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» [https://diadikasies.gr/images/9/91/N.1337.1983.pdf]
+
* Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (2003) «Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών» [https://diadikasies.gr/images/3/3b/Kwdikas_epikoinwnias.pdf]  
  
Ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4Α′/11-01-1985) «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών»
+
'''''Πολεοδομική Νομοθεσία'''''
 +
* Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α′/14-03-1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» [https://diadikasies.gr/images/9/91/N.1337.1983.pdf]
  
Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α′/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
+
* Ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4Α′/11-01-1985) «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» [https://diadikasies.gr/images/8/8c/N.1512.1985.pdf]
  
Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69Α′/12-04-1995) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις»
+
* Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α′/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» [https://diadikasies.gr/images/5/57/N.1577.1985.pdf]
  
N.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α′/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» [https://diadikasies.gr/images/5/5f/N.4014.2011.pdf]
+
* Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69Α′/12-04-1995) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/0/0f/N.2300.1995.pdf]
  
Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α′/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/2/24/N.4030.2011.pdf]
+
* Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62Α′/28-04-2010) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/7/7d/N.3843.2010.pdf]
  
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α′/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [https://diadikasies.gr/images/5/59/N.4042.2012.pdf]  
+
* N.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α′/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» [https://diadikasies.gr/images/5/5f/N.4014.2011.pdf]
  
Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α′/09-04-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» [https://diadikasies.gr/images/5/5b/N.4067.2012.pdf]
+
* Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α′/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/2/24/N.4030.2011.pdf]
  
Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29Α′/05-02-2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α′ 249)»» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [https://diadikasies.gr/images/0/0d/N.4117.2013.pdf]
+
* Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α′/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [https://diadikasies.gr/images/5/59/N.4042.2012.pdf]
  
Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α′/08-08-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/d/db/N.4178.2013.pdf]
+
* Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α′/09-04-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» [https://diadikasies.gr/images/5/5b/N.4067.2012.pdf]
  
Π.Δ. της 3ης/09/1983 (ΦΕΚ 394Δ′/08-09-1983) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών»
+
* Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29Α′/05-02-2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α′ 249)»» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [https://diadikasies.gr/images/0/0d/N.4117.2013.pdf]
  
Π.Δ. της 8ης/07/1993 (ΦΕΚ 795Δ′/13-07-1993) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών»
+
* Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α′/08-08-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/d/db/N.4178.2013.pdf]
  
Π.Δ.267/1998 (ΦΕΚ 195Α′/21-08-1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών»
+
* Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 159Α′/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/0/0f/N.4258.2014.pdf]
  
Απόφαση Αριθ. 9732/27-02-2004 (ΦΕΚ 468Β′/05-03-2004) «Καθορισμός των προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
+
* Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α′/08-08-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/7/71/N.4280.2014.pdf]
  
Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. οικ. 958/29-03-2012) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α′), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/a/a4/Egkyklios_YPEKA_Ar_958.2012.pdf]
+
* Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269Α′/24-12-2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» [https://diadikasies.gr/images/5/5a/N.4315.2014.pdf]
  
Εγκύκλιος 1 (Αρ. Πρωτ. οικ. 6638/07-02-2012) «Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α′) και διευκρινήσεις στο ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α′)» του Τμήματος α′ της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
+
* Π.Δ. της 3ης/09/1983 (ΦΕΚ 394Δ′/08-09-1983) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών» [https://diadikasies.gr/images/c/c6/P.D.03.09.1983.pdf]
  
Εγκύκλιος 12 (Αρ. Πρωτ. 49110/23-10-2012) «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/6/6f/Egkyklios_YPEKA_17.2012.pdf], [https://diadikasies.gr/images/c/cd/Egkyklios_YPEKA_17.2012.ypodeigmata.pdf]
+
* Π.Δ. της 8ης/07/1993 (ΦΕΚ 795Δ′/13-07-1993) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» [https://diadikasies.gr/images/8/87/P.D.08.07.1993.pdf]
  
Εγκύκλιος 3 (Αρ. Πρωτ. οικ. 54373/01-10-2013) «Κεφάλαιο Α′ του ν.4178/13 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0ΣΙΥ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/2/2f/Egkyklios_YPEKA_3.2013.pdf]
+
* Π.Δ.267/1998 (ΦΕΚ 195Α′/21-08-1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» [https://diadikasies.gr/images/a/a7/P.D.267.1998.pdf]
  
Εγκύκλιος 4 (Αρ. Πρωτ. οικ. 66931/03-12-2013) «Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174Α′)» (ΑΔΑ: ΒΛ080-ΓΧΙ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/f/fa/Egkyklios_YPEKA_4.2013.pdf]
+
* Απόφαση Αριθ. 9732/27-02-2004 (ΦΕΚ 468Β′/05-03-2004) «Καθορισμός των προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [https://diadikasies.gr/images/8/89/Apofasi_9732.2004.pdf]
  
Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6862/07-03-2014) «Σχετικά με αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. εξέτασης αιτήσεων θεραπείας ενδικοφανών προσφυγών Π.Δ. 267/98 και λοιπών ζητημάτων κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
+
* Απόφαση Αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605Β′/15-10-2013) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/f/f7/Apofasi_oik._55174.2013.pdf]
  
Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 3383/03-06-2014) «Σχετικά με προθεσμία έκδοσης απόφασης επί προσφυγής ενώπιον ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
+
* Απόφαση Αριθμ. οικ. 297/07-01-2014 (ΦΕΚ 39Β′/14-01-2014) «Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α′ του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α′ 174)» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/3/35/Apofasi_YPEKA_oik._297.2014.pdf]
 +
 
 +
* Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. οικ. 958/29-03-2012) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α′), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/a/a4/Egkyklios_YPEKA_Ar_958.2012.pdf]
 +
 
 +
* Εγκύκλιος 1 (Αρ. Πρωτ. οικ. 6638/07-02-2012) «Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α′) και διευκρινήσεις στο ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α′)» του Τμήματος α′ της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/1/1b/Egkyklios_YPEKA_1.2012.pdf]
 +
 
 +
* Εγκύκλιος 7 (Αρ. Πρωτ. 26530/28-05-2012) «Διορθώσεις - τροποποιήσεις - προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7-2-2012)» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/a/ab/Egkyklios_YPEKA_7.2012.pdf]
 +
 
 +
* Εγκύκλιος 17 (Αρ. Πρωτ. 49110/23-10-2012) «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/6/6f/Egkyklios_YPEKA_17.2012.pdf], [https://diadikasies.gr/images/c/cd/Egkyklios_YPEKA_17.2012.ypodeigmata.pdf]
 +
 
 +
* Εγκύκλιος 3 (Αρ. Πρωτ. οικ. 54373/01-10-2013) «Κεφάλαιο Α′ του ν.4178/13 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/2/2f/Egkyklios_YPEKA_3.2013.pdf]
 +
 
 +
* Εγκύκλιος 4 (Αρ. Πρωτ. οικ. 66931/03-12-2013) «Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174Α′)» (ΑΔΑ: ΒΛ080-ΓΧΙ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/f/fa/Egkyklios_YPEKA_4.2013.pdf]
 +
 
 +
* Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 621/09-03-2012) «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 45 (παρ. 3) και 11 του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»» της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/6/6b/Eggrafo_YPEKA_621.2012.pdf]
 +
 
 +
* Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6862/07-03-2014) «Σχετικά με αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. εξέτασης αιτήσεων θεραπείας ενδικοφανών προσφυγών Π.Δ. 267/98 και λοιπών ζητημάτων κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/8/8e/Eggrafo_YPEKA_6862.2014.pdf]
 +
 
 +
* Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 3383/03-06-2014) «Σχετικά με προθεσμία έκδοσης απόφασης επί προσφυγής ενώπιον ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/8/85/Eggrafo_YPEKA_3383.2014.pdf]
 +
 
 +
* Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 13417/06-06-2014) «Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών εντός κοινοχρήστων χώρων στις διατάξεις του ν.4178/2013» του Τμήματος Νομικού - Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [https://diadikasies.gr/images/5/50/Eggrafo_YPEKA_13417.2014.pdf]
 +
 
 +
* Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6987/24-03-2016) «Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν.4178/13» του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [https://diadikasies.gr/images/9/95/Eggrafo_YPEKA_6987.2016.pdf]
 +
 
 +
* Τεύχος Τεχνικών Οδηγών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) (Δεκέμβριος 2012) της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [https://diadikasies.gr/images/4/49/Teuxos_texnikwn_odhgiwn.2012.pdf]
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
+
Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει ταχυδρομικώς τις διαπιστώσεις του (κατόπιν ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας πολίτη ή κατόπιν ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του) σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν στην αρμόδια κατά τόπον Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ). Η υποβολή του εγγράφου και των σχετικών ενδεχομένως στοιχείων είναι δυνατόν να υποβληθούν και από αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Η επικοινωνία του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)) με τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη των αυθαίρετων κατασκευών (“καταγγελλόμενο”), καθώς επίσης και με άλλους δημόσιους φορείς πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή.
 +
 
 +
===Απαιτούμενα παράβολα===
 +
(''Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφεται με τα βήματα 1 έως 17 ακολουθεί μια άλλη διαδικασία όπου ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αντικρούσει το περιεχόμενο της έκθεσης αυτοψίας και την επιβολή προστίμων. Τα βήματα της διαδικασίας αυτής δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα διαδικασία, αλλά ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα παράβολα που απαιτούνται προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη από την παρούσα διαδικασία.'')
  
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
+
Ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος εντός '''ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών''' από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης αυτοψίας ή την παραλαβή της υποβάλλει στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης είτε '''ένσταση''' κατά της έκθεσης αυτοψίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 267/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε '''προσφυγή''' για λόγους νομιμότητας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το παραδεκτό της ένστασης ή της προσφυγής απαιτείται η καταβολή '''παραβόλου''' ύψους '''πενήντα ευρώ (€ 50,00)'''. Αν η ένσταση ή η προσφυγή γίνει '''δεκτή''', '''το παράβολο επιστρέφεται'''. Η υποβολή της ένστασης ή της προσφυγής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του, όπως η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
 
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
!Υποκείμενο υποβολής / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Δικαιολογητικά που πιθανόν να συνοδεύουν το έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
|
+
* Φωτογραφίες
 +
* Σκαρίφημα με τη θέση των κατασκευών
 +
* Φωτοαντίγραφο άδειας δόμησης
 +
* Φωτοαντίγραφο έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
 +
* Έγγραφη αναφορά/καταγγελία πολίτη (εάν υπάρχει)
 +
|Αστυνομικό Τμήμα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Αποδεικτικά στοιχεία που πιθανόν να υποβληθούν από το (φερόμενο) ιδιοκτήτη
|
+
* Φωτογραφίες
 +
* Φωτοαντίγραφο άδειας δόμησης ή/και οικοδομικής άδειας
 +
* Φωτοαντίγραφο έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
 +
* Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013 
 +
* Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013
 +
* Αεροφωτογραφίες
 +
|(Φερόμενος) Ιδιοκτήτης
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013
|
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013
|
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Άδεια Δόμησης ή/και Οικοδομική Άδεια
|
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
|
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|
+
|Στοιχεία από το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης «Google Earth»
|
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|
+
|Παλαιότερη έκθεση αυτοψίας για το ακίνητο
|
+
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Βήματα διαδικασίας
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
 
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Υποβολή εγγράφου (<nowiki>''καταγγελίας''</nowiki>) από Αστυνομικό Τμήμα
|
+
|Αστυνομικό Τμήμα
|
+
|Το έγγραφο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ΥΔΟΜ
|
 
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Χαρακτηρισμός εγγράφου από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ)
|
+
|Διευθυντής ΥΔΟΜ
|
+
|Αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα
|
 
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου
|
+
|Υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων ΥΔΟΜ
|
+
|Την ημέρα χαρακτηρισμού από τον Διευθυντή ΥΔΟΜ
|
 
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Προϊστάμενος ΤΔΕΚ
|
+
|Την επόμενη ημέρα από την πρωτοκόλληση
|
 
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Παραλαβή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Υπάλληλος ΤΔΕΚ
|
+
|Την επόμενη ημέρα από την παραλαβή του εγγράφου από τον Προϊστάμενο ΤΔΕΚ
|
 
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Έλεγχος εγγράφου και συνημμένων αποδεικτικών στοιχείων (εφόσον υποβάλλονται) από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Υπάλληλος ΤΔΕΚ
|
+
|1-10 ημέρες
|
 
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|
+
|Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (<nowiki>''καταγγελόμενο''</nowiki>) των κατασκευών για διατύπωση απόψεων και προσκόμιση απαιτούμενων αποδεικτικών νομιμότητας
|
+
|Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης<ref name=":0">(Εισηγητής/Υπάλληλος ΤΔΕΚ, Προϊστάμενος ΤΔΕΚ, Διευθυντής ΥΔΟΜ και Διοικητικός Υπάλληλος ΥΔΟΜ)</ref> 
|
+
|1-2 ημέρες
|
 
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|
+
|Υποβολή εγγράφου και αποδεικτικών στοιχείων από τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (<nowiki>''καταγγελόμενο''</nowiki>)<ref>Ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης (<nowiki>''καταγγελόμενος''</nowiki>) ενδέχεται να μην κάνει χρήση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και συνεπώς να μην διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα στοιχεία νομιμότητας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται από το βήμα 14.</ref>
|
+
|(Φερόμενος) Ιδιοκτήτης
|
+
|Εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο της ΥΔΟΜ η οποία κυμαίνεται από 5 έως 15 πλήρεις ημέρες
|
 
 
|-
 
|-
 
|9
 
|9
|
+
|Χαρακτηρισμός εγγράφου από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ)
|
+
|Διευθυντής ΥΔΟΜ
|
+
|Αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα
|
 
 
|-
 
|-
 
|10
 
|10
|
+
|Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου
|
+
|Υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων ΥΔΟΜ
|
+
|Την ημέρα χαρακτηρισμού από τον Διευθυντή ΥΔΟΜ
|
 
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11
|
+
|Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Προϊστάμενος ΤΔΕΚ
|
+
|Την επόμενη ημέρα από την πρωτοκόλληση
|
 
 
|-
 
|-
 
|12
 
|12
|
+
|Παραλαβή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Υπάλληλος ΤΔΕΚ
|
+
|Την επόμενη ημέρα από την παραλαβή του εγγράφου από τον Προϊστάμενο ΤΔΕΚ
|
 
 
|-
 
|-
 
|13
 
|13
|
+
|Έλεγχος των απόψεων και των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (<nowiki>''καταγγελόμενο''</nowiki>) και συλλογή πρόσθετων στοιχείων από το αρχείο της υπηρεσίας ή από άλλους δημόσιους φορείς από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Υπάλληλος ΤΔΕΚ
|
+
|10-15 ημέρες
|
 
 
|-
 
|-
 
|14
 
|14
|
+
|Διενέργεια αυτοψίας από υπάλληλο/ους (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)
|
+
|Υπάλληλος/οι ΤΔΕΚ
|
+
|1 ημέρα
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|16
 
|16
|
+
|Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και επιβολή προστίμων (ανέγερσης και διατήρησης)
|
+
|Υπάλληλος/οι (ειδικότητας μηχανικού) ΤΔΕΚ
|
+
|2 ημέρες
|
 
 
|-
 
|-
 
|17
 
|17
|
+
|Σύνταξη και αποστολή διαβιβαστικού εγγράφου με συνημμένη την έκθεση αυτοψίας στον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (<nowiki>''καταγγελόμενο''</nowiki>) των κατασκευών, στο αρμόδιο κατά τόπον Αστυνομικό Τμήμα, στην αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελία Πρωτοδικών, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ Α' Βαθμού στη γεωγραφική έκταση του οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές<ref>Αποστολή της έκθεσης αυτοψίας πραγματοποιείται και σε οποιαδήποτε άλλο δημόσιο φορέα πρέπει να λάβει γνώση όπως π.χ. υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εντός δημοσίων κτημάτων ή αιγιαλού, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εφόσον έχει ζητήσει έγγραφη ενημέρωση.</ref>
|
+
|Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης<ref name=":0" />
|
+
|1-2 ημέρες
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<references />
 +
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 +
* Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
+
* Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
 
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 +
* Αρμόδιο κατά τόπον Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας (http://www.hellenicpolice.gr/newsite.php?&lang=)
 +
 +
* Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (http://www.publicrevenue.gr/kpi/)
 +
 +
* Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.aspx)
 +
 +
Φορείς στους οποίους απευθύνεται η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης κατά τα βήματα συλλογής στοιχείων:
 +
 +
* Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρμόδιας κατά τόπον Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (http://www.apdattikis.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (http://www.apdthest.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (http://www.apd-depin.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (http://www.damt.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (http://www.apdaigaiou.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (http://www.apdkritis.gov.gr))
 +
 +
* Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/)
 +
 +
Φορείς στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιηθεί η έκθεση αυτοψίας (ανάλογα με την περίπτωση) για δικές τους ενέργειες:
 +
 +
* Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gedd.gr)
 +
 +
* Συνήγορος του Πολίτη (http://www.synigoros.gr)
 +
 +
* Αρμόδιες κατά τόπον υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr/0/gindex.jsp)
  
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
* Αρμόδιες κατά τόπον υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/)
  
[[Κατηγορία:Περιβάλλον]]
 
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών]]
 +
[[Κατηγορία:Έλεγχοι (Δήμοι)]]
 +
[[Κατηγορία:Πρόστιμα (Δήμοι)]]
 +
[[Κατηγορία:Πλήρη λήμματα (Δήμοι)]]
 +
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος (Δήμοι)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 17:08, 6 Μαρτίου 2017

Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων
Από ποιους παρέχεται Τμήματα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α' Βαθμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Δημόσιοι Φορείς
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.1577/1985, Ν.4030/2011, Ν.4178/2013, Π.Δ.267/1998
Κόστος σε ευρώ € 50,00 σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί ένσταση ή προσφυγή
Σημειώσεις Είμαι μια διαδικασία που διεξάγεται στο πλαίσιο άσκησης μιας σημαντικής εξωστρεφούς λειτουργίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης ενός ΟΤΑ Α' Βαθμού και συγκεκριμένα της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης (έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών ιδιωτικών έργων)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έλεγχος εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων σε ιδιωτικές κατασκευές από την αρμόδια Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) ΟΤΑ Α' Βαθμού κατόπιν αιτήματος Αστυνομικού Τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων ανέγερσης και διατήρησης.

Σχετική Νομοθεσία

Νομοθεσία άσκησης αρμοδιότητας και διοικητικής διαδικασίας

 • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α′/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [1]
 • Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α′/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α′85) και άλλες διατάξεις» [2]
 • Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α່′/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [3]
 • Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (2003) «Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών» [4]

Πολεοδομική Νομοθεσία

 • Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α′/14-03-1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» [5]
 • Ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4Α′/11-01-1985) «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» [6]
 • Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α′/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» [7]
 • Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69Α′/12-04-1995) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις» [8]
 • Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62Α′/28-04-2010) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» [9]
 • N.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α′/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» [10]
 • Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α′/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» [11]
 • Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α′/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [12]
 • Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α′/09-04-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» [13]
 • Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29Α′/05-02-2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α′ 249)»» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [14]
 • Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α′/08-08-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» [15]
 • Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 159Α′/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [16]
 • Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α′/08-08-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [17]
 • Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269Α′/24-12-2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» [18]
 • Π.Δ. της 3ης/09/1983 (ΦΕΚ 394Δ′/08-09-1983) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών» [19]
 • Π.Δ. της 8ης/07/1993 (ΦΕΚ 795Δ′/13-07-1993) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» [20]
 • Π.Δ.267/1998 (ΦΕΚ 195Α′/21-08-1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» [21]
 • Απόφαση Αριθ. 9732/27-02-2004 (ΦΕΚ 468Β′/05-03-2004) «Καθορισμός των προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [22]
 • Απόφαση Αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605Β′/15-10-2013) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [23]
 • Απόφαση Αριθμ. οικ. 297/07-01-2014 (ΦΕΚ 39Β′/14-01-2014) «Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α′ του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α′ 174)» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [24]
 • Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. οικ. 958/29-03-2012) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α′), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [25]
 • Εγκύκλιος 1 (Αρ. Πρωτ. οικ. 6638/07-02-2012) «Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α′) και διευκρινήσεις στο ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α′)» του Τμήματος α′ της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [26]
 • Εγκύκλιος 7 (Αρ. Πρωτ. 26530/28-05-2012) «Διορθώσεις - τροποποιήσεις - προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7-2-2012)» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [27]
 • Εγκύκλιος 17 (Αρ. Πρωτ. 49110/23-10-2012) «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [28], [29]
 • Εγκύκλιος 3 (Αρ. Πρωτ. οικ. 54373/01-10-2013) «Κεφάλαιο Α′ του ν.4178/13 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [30]
 • Εγκύκλιος 4 (Αρ. Πρωτ. οικ. 66931/03-12-2013) «Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174Α′)» (ΑΔΑ: ΒΛ080-ΓΧΙ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [31]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 621/09-03-2012) «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 45 (παρ. 3) και 11 του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»» της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [32]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6862/07-03-2014) «Σχετικά με αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. εξέτασης αιτήσεων θεραπείας ενδικοφανών προσφυγών Π.Δ. 267/98 και λοιπών ζητημάτων κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [33]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 3383/03-06-2014) «Σχετικά με προθεσμία έκδοσης απόφασης επί προσφυγής ενώπιον ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [34]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 13417/06-06-2014) «Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών εντός κοινοχρήστων χώρων στις διατάξεις του ν.4178/2013» του Τμήματος Νομικού - Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [35]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6987/24-03-2016) «Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν.4178/13» του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [36]
 • Τεύχος Τεχνικών Οδηγών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) (Δεκέμβριος 2012) της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [37]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει ταχυδρομικώς τις διαπιστώσεις του (κατόπιν ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας πολίτη ή κατόπιν ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του) σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν στην αρμόδια κατά τόπον Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ). Η υποβολή του εγγράφου και των σχετικών ενδεχομένως στοιχείων είναι δυνατόν να υποβληθούν και από αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Η επικοινωνία του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ)) με τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη των αυθαίρετων κατασκευών (“καταγγελλόμενο”), καθώς επίσης και με άλλους δημόσιους φορείς πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή.

Απαιτούμενα παράβολα

(Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφεται με τα βήματα 1 έως 17 ακολουθεί μια άλλη διαδικασία όπου ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αντικρούσει το περιεχόμενο της έκθεσης αυτοψίας και την επιβολή προστίμων. Τα βήματα της διαδικασίας αυτής δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα διαδικασία, αλλά ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα παράβολα που απαιτούνται προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη από την παρούσα διαδικασία.)

Ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης αυτοψίας ή την παραλαβή της υποβάλλει στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης είτε ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 267/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το παραδεκτό της ένστασης ή της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους πενήντα ευρώ (€ 50,00). Αν η ένσταση ή η προσφυγή γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται. Η υποβολή της ένστασης ή της προσφυγής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του, όπως η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Υποκείμενο υποβολής / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δικαιολογητικά που πιθανόν να συνοδεύουν το έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
 • Φωτογραφίες
 • Σκαρίφημα με τη θέση των κατασκευών
 • Φωτοαντίγραφο άδειας δόμησης
 • Φωτοαντίγραφο έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
 • Έγγραφη αναφορά/καταγγελία πολίτη (εάν υπάρχει)
Αστυνομικό Τμήμα
2 Αποδεικτικά στοιχεία που πιθανόν να υποβληθούν από το (φερόμενο) ιδιοκτήτη
 • Φωτογραφίες
 • Φωτοαντίγραφο άδειας δόμησης ή/και οικοδομικής άδειας
 • Φωτοαντίγραφο έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
 • Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013
 • Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013
 • Αεροφωτογραφίες
(Φερόμενος) Ιδιοκτήτης
3 Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
5 Άδεια Δόμησης ή/και Οικοδομική Άδεια Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
6 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
7 Στοιχεία από το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης «Google Earth» Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
8 Παλαιότερη έκθεση αυτοψίας για το ακίνητο Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή εγγράφου (''καταγγελίας'') από Αστυνομικό Τμήμα Αστυνομικό Τμήμα Το έγγραφο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ΥΔΟΜ
2 Χαρακτηρισμός εγγράφου από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Διευθυντής ΥΔΟΜ Αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα
3 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου Υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων ΥΔΟΜ Την ημέρα χαρακτηρισμού από τον Διευθυντή ΥΔΟΜ
4 Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Προϊστάμενος ΤΔΕΚ Την επόμενη ημέρα από την πρωτοκόλληση
5 Παραλαβή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Υπάλληλος ΤΔΕΚ Την επόμενη ημέρα από την παραλαβή του εγγράφου από τον Προϊστάμενο ΤΔΕΚ
6 Έλεγχος εγγράφου και συνημμένων αποδεικτικών στοιχείων (εφόσον υποβάλλονται) από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Υπάλληλος ΤΔΕΚ 1-10 ημέρες
7 Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (''καταγγελόμενο'') των κατασκευών για διατύπωση απόψεων και προσκόμιση απαιτούμενων αποδεικτικών νομιμότητας Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης[1] 1-2 ημέρες
8 Υποβολή εγγράφου και αποδεικτικών στοιχείων από τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (''καταγγελόμενο'')[2] (Φερόμενος) Ιδιοκτήτης Εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο της ΥΔΟΜ η οποία κυμαίνεται από 5 έως 15 πλήρεις ημέρες
9 Χαρακτηρισμός εγγράφου από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Διευθυντής ΥΔΟΜ Αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα
10 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου Υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων ΥΔΟΜ Την ημέρα χαρακτηρισμού από τον Διευθυντή ΥΔΟΜ
11 Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Προϊστάμενος ΤΔΕΚ Την επόμενη ημέρα από την πρωτοκόλληση
12 Παραλαβή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Υπάλληλος ΤΔΕΚ Την επόμενη ημέρα από την παραλαβή του εγγράφου από τον Προϊστάμενο ΤΔΕΚ
13 Έλεγχος των απόψεων και των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (''καταγγελόμενο'') και συλλογή πρόσθετων στοιχείων από το αρχείο της υπηρεσίας ή από άλλους δημόσιους φορείς από τον αρμόδιο υπάλληλο/εισηγητή (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Υπάλληλος ΤΔΕΚ 10-15 ημέρες
14 Διενέργεια αυτοψίας από υπάλληλο/ους (ειδικότητας μηχανικού) του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Υπάλληλος/οι ΤΔΕΚ 1 ημέρα
16 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και επιβολή προστίμων (ανέγερσης και διατήρησης) Υπάλληλος/οι (ειδικότητας μηχανικού) ΤΔΕΚ 2 ημέρες
17 Σύνταξη και αποστολή διαβιβαστικού εγγράφου με συνημμένη την έκθεση αυτοψίας στον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (''καταγγελόμενο'') των κατασκευών, στο αρμόδιο κατά τόπον Αστυνομικό Τμήμα, στην αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελία Πρωτοδικών, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ Α' Βαθμού στη γεωγραφική έκταση του οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές[3] Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης[1] 1-2 ημέρες
 1. 1,0 1,1 (Εισηγητής/Υπάλληλος ΤΔΕΚ, Προϊστάμενος ΤΔΕΚ, Διευθυντής ΥΔΟΜ και Διοικητικός Υπάλληλος ΥΔΟΜ)
 2. Ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης (''καταγγελόμενος'') ενδέχεται να μην κάνει χρήση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και συνεπώς να μην διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα στοιχεία νομιμότητας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται από το βήμα 14.
 3. Αποστολή της έκθεσης αυτοψίας πραγματοποιείται και σε οποιαδήποτε άλλο δημόσιο φορέα πρέπει να λάβει γνώση όπως π.χ. υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εντός δημοσίων κτημάτων ή αιγιαλού, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εφόσον έχει ζητήσει έγγραφη ενημέρωση.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (http://www.publicrevenue.gr/kpi/)

Φορείς στους οποίους απευθύνεται η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης κατά τα βήματα συλλογής στοιχείων:

 • Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρμόδιας κατά τόπον Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (http://www.apdattikis.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (http://www.apdthest.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (http://www.apd-depin.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (http://www.damt.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (http://www.apdaigaiou.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (http://www.apdkritis.gov.gr))

Φορείς στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιηθεί η έκθεση αυτοψίας (ανάλογα με την περίπτωση) για δικές τους ενέργειες:

 • Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gedd.gr)
 • Αρμόδιες κατά τόπον υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr/0/gindex.jsp)
 • Αρμόδιες κατά τόπον υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/)