Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων
Από ποιους παρέχεται Τμήματα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α' Βαθμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.1577/1985, Ν.4030/2011, Ν.4178/2013, Π.Δ.267/1998
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Νομοθεσία άσκησης αρμοδιότητας και διοικητικής διαδικασίας

 • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α′/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [1]
 • Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α′/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α′85) και άλλες διατάξεις» [2]
 • Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α່′/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [3]

Πολεοδομική Νομοθεσία

 • Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α′/14-03-1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» [4]
 • Ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4Α′/11-01-1985) «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» [5]
 • Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α′/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» [6]
 • Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69Α′/12-04-1995) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις» [7]
 • Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62Α′/28-04-2010) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» [8]
 • N.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α′/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» [9]
 • Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α′/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» [10]
 • Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α′/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [11]
 • Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α′/09-04-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» [12]
 • Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29Α′/05-02-2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α′ 249)»» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [13]
 • Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α′/08-08-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» [14]
 • Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 159Α′/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [15]
 • Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α′/08-08-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [16]
 • Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269Α′/24-12-2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» [17]
 • Π.Δ. της 3ης/09/1983 (ΦΕΚ 394Δ′/08-09-1983) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών» [18]
 • Π.Δ. της 8ης/07/1993 (ΦΕΚ 795Δ′/13-07-1993) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» [19]
 • Π.Δ.267/1998 (ΦΕΚ 195Α′/21-08-1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» [20]
 • Απόφαση Αριθ. 9732/27-02-2004 (ΦΕΚ 468Β′/05-03-2004) «Καθορισμός των προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [21]
 • Απόφαση Αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605Β′/15-10-2013) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [22]
 • Απόφαση Αριθμ. οικ. 297/07-01-2014 (ΦΕΚ 39Β′/14-01-2014) «Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α′ του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α′ 174)» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [23]
 • Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ. οικ. 958/29-03-2012) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α′), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [24]
 • Εγκύκλιος 1 (Αρ. Πρωτ. οικ. 6638/07-02-2012) «Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α′) και διευκρινήσεις στο ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α′)» του Τμήματος α′ της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [25]
 • Εγκύκλιος 7 (Αρ. Πρωτ. 26530/28-05-2012) «Διορθώσεις - τροποποιήσεις - προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7-2-2012)» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [26]
 • Εγκύκλιος 17 (Αρ. Πρωτ. 49110/23-10-2012) «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές» της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [27], [28]
 • Εγκύκλιος 3 (Αρ. Πρωτ. οικ. 54373/01-10-2013) «Κεφάλαιο Α′ του ν.4178/13 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής [29]
 • Εγκύκλιος 4 (Αρ. Πρωτ. οικ. 66931/03-12-2013) «Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174Α′)» (ΑΔΑ: ΒΛ080-ΓΧΙ) της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [30]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 621/09-03-2012) «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 45 (παρ. 3) και 11 του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»» της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [31]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6862/07-03-2014) «Σχετικά με αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. εξέτασης αιτήσεων θεραπείας ενδικοφανών προσφυγών Π.Δ. 267/98 και λοιπών ζητημάτων κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [32]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 3383/03-06-2014) «Σχετικά με προθεσμία έκδοσης απόφασης επί προσφυγής ενώπιον ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» του Τμήματος Νομικού - Επεξεργασίας Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [33]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 13417/06-06-2014) «Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών εντός κοινοχρήστων χώρων στις διατάξεις του ν.4178/2013» του Τμήματος Νομικού Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [34]
 • Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 6987/24-03-2016) «Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν.4178/13» του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [35]
 • Τεύχος Τεχνικών Οδηγών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) (Δεκέμβριος 2012) της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [36]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Απαιτούμενα παράβολα

Ο (φερόμενος) ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης αυτοψίας ή την παραλαβή της υποβάλλει στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης είτε ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 267/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είτε προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το παραδεκτό της ένστασης ή της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους πενήντα ευρώ (€ 50,00). Αν η ένσταση ή η προσφυγή γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται. Η υποβολή της ένστασης ή της προσφυγής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του, όπως η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο - Διοικητική Πρακτική Εμπλεκόμενος/οι Αρμόδιος/οι Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή εγγράφου (''καταγγελίας'') από Αστυνομικό Τμήμα Αστυνομικό Τμήμα
2 Χαρακτηρισμός εγγράφου από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης
3 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου Υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
4 Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Προϊστάμενος Τμήματος ΔΕΚ
5 Παραλαβή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) Υπάλληλος/Εισηγητής (ειδικότητας μηχανικού) Τμήματος ΔΕΚ
6 Έλεγχος εγγράφου και συνημμένων αποδεικτικών στοιχείων (εφόσον υποβάλλονται) Υπάλληλος/Εισηγητής (ειδικότητας μηχανικού) Τμήματος ΔΕΚ
7 Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (''καταγγελόμενο'') των κατασκευών για διατύπωση απόψεων και προσκόμιση απαιτούμενων αποδεικτικών νομιμότητας Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (εισηγητής, προϊστάμενος, διευθυντής και διοικητικός υπάλληλος)
8 Υποβολή εγγράφου και αποδεικτικών στοιχείων από τον (φερόμενο) ιδιοκτήτη (''καταγγελόμενο'')

[1]

Ν.2690/1999 (άρθρο 6) (Φερόμενος/οι) Ιδιοκτήτης/ες
9
10 Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον/ους (φερόμενο/ους) ιδιοκτήτη/ες (''καταγγελόμενο/ους'') των κατασκευών με καθορισμένη ημέρα και ώρα πραγματοποίησης αυτοψίας από υπάλληλο/ους του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) στο χώρο των κατασκευών Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (εισηγητής, προϊστάμενος, διευθυντής και διοικητικός υπάλληλος)
11 Διενέργεια αυτοψίας Υπάλληλος/οι (ειδικότητας μηχανικού) Τμήματος ΔΕΚ
12 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας Υπάλληλος/οι (ειδικότητας μηχανικού) Τμήματος ΔΕΚ
13 Σύνταξη και αποστολή διαβιβαστικού εγγράφου με συνημμένη την έκθεση αυτοψίας στον/ους (φερόμενο/ους) ιδιοκτήτη/ες (''καταγγελομενο/ους'') των κατασκευών Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (εισηγητής, προϊστάμενος, διευθυντής και διοικητικός υπάλληλος)
14 Υποβολή ένστασης κατά της έκθεσης αυτοψίας ή προσφυγής για λόγους νομιμότητας κατά πράξης ή παράλειψης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης από τον/ους (φερόμενο/ους) ιδιοκτήτη/ες (''καταγγελόμενο/ους) των αυθαίρετων κατασκευών[2] (Φερόμενος/οι) Ιδιοκτήτης/ες
15 Σύνταξη και αποστολή εισήγησης επί της ένστασης ή προσφυγής από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (εισηγητής, προϊστάμενος, διευθυντής και διοικητικός υπάλληλος)
16 Αποδοχή ή μη της ένστασης ή της προσφυγής από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)
17 Σύνταξη και αποστολή απόφασης επιβολής προστίμων (ανέγερσης και διατήρησης) στον/ους (φερόμενο/ους) ιδιοκτήτη/ες, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει/ουν δήλωση εισοδήματος ο/οι (φερόμενος/οι) ιδιοκτήτης/ες και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ Α' Βαθμού στη γεωγραφική έκταση του οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (εισηγητής, προϊστάμενος, διευθυντής και διοικητικός υπάλληλος)
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gedd.gr)

Συνήγορος του Πολίτη (http://www.synigoros.gr)

Αρμόδιο κατά τόπον Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας (http://www.hellenicpolice.gr/newsite.php?&lang=)

Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρμόδιας κατά τόπον Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (http://www.apdattikis.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (http://www.apdthest.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (http://www.apd-depin.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (http://www.damt.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (http://www.apdaigaiou.gov.gr), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (http://www.apdkritis.gov.gr))
 1. Ο/Οι (φερόμενος/οι) ιδιοκτήτης/ες (''καταγγελόμενος/οι'') ενδέχεται να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και συνεπώς να μην διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα στοιχεία νομιμότητας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
 2. Ο/Οι (φερόμενος/οι) ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτες ενδέχεται να μην υποβάλλουν ένσταση ή προσφυγή.