Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 49: Γραμμή 49:
 
|4
 
|4
 
|Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των Γονέων του αδήλωτου(δήμου της χώρας, ή του Ειδικού Ληξιαρχείου αν ο γάμος Ελλήνων από την γέννηση  γονέων, έχει γίνει στην αλλοδαπή).
 
|Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των Γονέων του αδήλωτου(δήμου της χώρας, ή του Ειδικού Ληξιαρχείου αν ο γάμος Ελλήνων από την γέννηση  γονέων, έχει γίνει στην αλλοδαπή).
|ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα.
+
|ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα για τις Πράξεις των δήμων της χώρας ή του Ειδικού Ληξιαρχείου..
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
Γραμμή 87: Γραμμή 87:
 
|2
 
|2
 
|Έλεγχος δικαιολογητικών
 
|Έλεγχος δικαιολογητικών
|Έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής στο πρόσωπο του αδήλωτου, στα Μητρώα Αρρένων.-
+
|Έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής στο πρόσωπο του αδήλωτου, στα Μητρώα Αρρένων.
 
'''Ν. 2119/1993 άρθρα 2-5 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.'''
 
'''Ν. 2119/1993 άρθρα 2-5 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.'''
 
|εισηγητής
 
|εισηγητής

Αναθεώρηση της 21:24, 25 Μαΐου 2018

Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης)
Σε ποιους παρέχεται Άρρενες Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό
Νομοθετικό πλαίσιο Κώδικας Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων(Ν. 2119/1993 ΦΕΚ 23/ Α΄ / 04-03-1993

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Μεσσηνίας(της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

Σχετική Νομοθεσία

Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων(Ν. 2119/1993 ΦΕΚ 23/Α΄/4-3-1993), και τα οριζόμενα στα άρθρα 2-5 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

- Ν. 2119/1993

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για την εγγραφή αδήλωτου στα Μητρώα Αρρένων υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου(ή των γονέων του αν πρόκειται για ανήλικο αδήλωτο) στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου στα Μητρώα Αρρένων του οποίου ζητείται η εγγραφή, η οποία διαβιβάζεται για την έκδοση της σχετικής απόφασης με τα λοιπά δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΤΑΚΚΕ της Αποκεντρωμένης(ή αν πρόκειται για κάτοικο του εξωτερικού μέσω της οικείας Προξενικής Αρχής στον δήμο).

Πριν όμως την υποβολή της αίτησης(του ιδίου ή των γονέων) πρέπει να γνωρίζουν ότι πληρούνται στο πρόσωπο του αδήλωτου οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την εν λόγω διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

- Ο αδήλωτος να είναι άρρεν Έλληνας υπήκοος(να κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια είτε από την γέννησή του είτε να την έχει αποκτήσει σε χρόνο μεταγενέστερο).

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο Αίτησης(Διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου).

- Έντυπο Αίτησης Υπόδειγμα 1 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων του, και είναι τα εξής:

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο αδήλωτο ο αιτών
2 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και για στοιχεία προσωπικής κατάστασης του αδήλωτου ενήλικου(Υπόδειγμα 2 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και για στοιχεία προσωπικής κατάστασης του αδήλωτου ανήλικου( Υπόδειγμα 2α της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) ο αιτών(συντάσσεται με την συνδρομή του δήμου)
3 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του αδήλωτου, δήμου της Χώρας ή για αδήλωτους γεννημένους στο εξωτερικό που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια από την γέννησή τους, την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης που συντάσσεται από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ή για αδήλωτους γεννημένους στο εξωτερικό που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια σε χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης(με καθορισμό ή πολιτογράφηση και εκκρεμεί η εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων), το αλλοδαπό Πιστοποιητικό Γέννησης(νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο) ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα για τις Πράξεις των δήμων της χώρας ή του Ειδικού Ληξιαρχείου.
4 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των Γονέων του αδήλωτου(δήμου της χώρας, ή του Ειδικού Ληξιαρχείου αν ο γάμος Ελλήνων από την γέννηση γονέων, έχει γίνει στην αλλοδαπή). ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα για τις Πράξεις των δήμων της χώρας ή του Ειδικού Ληξιαρχείου..
5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων του αδήλωτου για την κανονική τους εγγραφή σε δήμο της Χώρας. ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα.
6 Πιστοποιητικό Αδήλωτου(Υπόδειγμα 3 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) που συντάσσεται από τον δήμο στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος. Στο πιστοποιητικό αυτό επικολλάται εάν είναι δυνατόν φωτογραφία του αδήλωτου. ο δήμος
7 Πράξη καθορισμού ηλικίας για τους αδήλωτους που διαμένουν στο εξωτερικό, που συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής τους. συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο -υποβάλλεται από τον δήμο με τα λοιπά δικαιολογητικά.
8 Για τους αδήλωτους που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, Πιστοποιητικό(Αφιξαναχωρήσεων) που συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής τους, από το οποίο προκύπτει το χρονικό διάστημα της διαμονής τους στο εξωτερικό και οι πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα αφιξαναχωρήσεις(το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα το τελευταίο δωδεκάμηνο). συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο-υποβάλλεται από τον δήμο με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αιτήματος Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος και χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο.

-Ν. 2119/1993 και Διοικητική Πρακτική.

Γραφείο Γραμματείας και Προϊστάμενος Τμήματος 1 ημέρα.
2 Έλεγχος δικαιολογητικών Έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής στο πρόσωπο του αδήλωτου, στα Μητρώα Αρρένων.

Ν. 2119/1993 άρθρα 2-5 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

εισηγητής 1 ημέρα
3 Αίτημα για συμπληρωματικά δικαιολογητικά και λοιπή αλληλογραφία Υποβάλλεται από την υπηρεσία προς τους ενδιαφερόμενους, ή τον δήμο ή την οικεία Προξενική Αρχή(μέσω Διπλωματικού Ταχυδρομείου -ΥΠΕΞ), εάν από τον έλεγχο προκύψουν ορθογραφικά ή άλλα λάθη(αναντιστοιχία ονοματεπωνυμικών στοιχείων), που δυσκολεύουν την έκδοση απόφασης ή αν λείπουν δικαιολογητικά κλπ.-Ν. 2119/1993 άρθρα 2-5 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητική Πρακτική. εισηγητής 1 ημέρα - 4 μήνες(όταν χρειαστεί επικοινωνία με τις οικείες Προξενικές Αρχές).
4 Απόφαση εγγραφής Εάν από τον έλεγχο δεν προκύψει η ανάγκη επί πλέον επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους ή άλλες υπηρεσίες ή αμέσως μόλις παραληφθούν οι απαντήσεις των άλλων υπηρεσιών ή των ενδιαφερομένων που τυχόν ζητήθηκαν, συντάσσεται η απόφαση εγγραφής και διαβιβάζεται για υπογραφή από την ιεραρχία-

άρθρο 3 του Ν. 2119/1993 & άρθρο 29 της Αριθμ. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.

εισηγητής 3 ημέρες -5 μήνες
5 Υποβολή του Σχεδίου της εγκριτικής απόφασης για υπογραφή από την ιεραρχία (Προϊσταμένη ΤΑΚΚΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 29 της Αριθμ. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.(ΦΕΚ 2208/Β΄/29-06-2017), τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του ΤΑΚΚΕ του νομού.-θεσμικό πλαίσιο. εισηγητής 1 ημέρα.
6 Διεκπεραίωση απόφασης εγγραφής Μόλις το σχέδιο της απόφασης εγγραφής πάρει την τελική υπογραφή, αποστέλλεται στον οικείο δήμο(αποστέλλεται επιπλέον αντίγραφο για την περίπτωση αδήλωτου κατοίκου εξωτερικού προκειμένου να ενημερωθεί με ευθύνη του δήμου), και την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία για ενημέρωση των τηρούμενων Βιβλίων.- Ν. 2119/1993 & Διοικητική Πρακτική. Γραφείο Γραμματείας 1 -3 ημέρες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμοι, Ληξιαρχεία, Προξενικές Αρχές, Στρατολογική Υπηρεσία.