Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης)
Σε ποιους παρέχεται Άρρενες Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό
Νομοθετικό πλαίσιο Κώδικας Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων(Ν. 2119/1993 ΦΕΚ 23/ Α΄ / 04-03-1993

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων(Ν. 2119/1993 ΦΕΚ 23/Α΄/4-3-1993), και τα οριζόμενα στα άρθρα 2-5 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

- Ν. 2119/1993

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για την εγγραφή αδήλωτου στα Μητρώα Αρρένων υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου(ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο αδήλωτο) στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου στα Μητρώα Αρρένων του οποίου ζητείται η εγγραφή, η οποία διαβιβάζεται για την έκδοση της σχετικής απόφασης με τα λοιπά δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΤΑΚΚΕ της Αποκεντρωμένης(ή αν πρόκειται για κάτοικο του εξωτερικού μέσω της οικείας Προξενικής Αρχής στον δήμο).

Πριν όμως την υποβολή της αίτησης(του ιδίου ή των γονέων) πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται στο πρόσωπο του αδήλωτου οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την εν λόγω διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

- Ο αδήλωτος να κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια είτε από την γέννησή του είτε να την έχει αποκτήσει σε χρόνο μεταγενέστερο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο Αίτησης(Διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου).

- Έντυπο Αίτησης Υπόδειγμα 1 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων και είναι τα εξής:

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο αδήλωτο ο αιτών
2 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και για στοιχεία προσωπικής κατάστασης του αδήλωτου ενήλικου(Υπόδειγμα 2 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και για στοιχεία προσωπικής κατάστασης του αδήλωτου ανήλικου( Υπόδειγμα 2α της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) ο αιτών(συντάσσεται με την συνδρομή του δήμου)
3 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του αδήλωτου δήμου της Χώρας ή για αδήλωτους γεννημένους στο εξωτερικό που έχουν της Ελληνική Ιθαγένεια από την γέννηση την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης που συντάσσεται από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ή για αδήλωτους γεννημένους στο εξωτερικό που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια σε χρόνο μεταγενέστερο, το αλλοδαπό Πιστοποιητικό Γέννησης(νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο) ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα για τις Πράξεις των δήμων της χώρας ή του Ειδικού Ληξιαρχείου.
4 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των Γονέων του αδήλωτου(ή δήμου της χώρας, ή του Ειδικού Ληξιαρχείου αν ο γάμος Ελλήνων γονέων έχει γίνει στην αλλοδαπή). ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα.
5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων του αδήλωτου για την κανονική τους εγγραφή τους σε δήμο της Χώρας. ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα.
6 Πιστοποιητικό Αδήλωτου(υπόδειγμα 3 της Α.Π. 28700/17574/09-09-1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) που συντάσσεται από τον δήμο στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος. Στο πιστοποιητικό αυτό επικολλάται εάν είναι δυνατόν φωτογραφία του αδήλωτου. ο δήμος
7 Για τους αδήλωτους που διαμένουν στο εξωτερικό, Πράξη καθορισμού ηλικίας που συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής τους. συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο -υποβάλλεται από τον δήμο με τα λοιπά δικαιολογητικά.
8 Για τους αδήλωτους που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, Πιστοποιητικό(Αφιξαναχωρήσεων) που συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής τους, και από το οποίο προκύπτει το χρονικό διάστημα της διαμονής τους στο εξωτερικό και οι πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα αφιξαναχωρήσεις(το χρονικό διάστημα της παραμονής του στην Ελλάδα το τελευταίο δωδεκάμηνο). συντάσσεται από τον Έλληνα Πρόξενο-υποβάλλεται από τον δήμο με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αιτήματος Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος και χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο.

-Ν. 2119/1993 και Διοικητική Πρακτική.

Γραφείο Γραμματείας και Προϊστάμενος Τμήματος 1 ημέρα.
2 Έλεγχος δικαιολογητικών Έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής ως αδήλωτος στα Μητρώα Αρρένων.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.