Επιδόσεις Ατομικών Ειδοποιήσεων & Προσκλήσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Επιδόσεις Ατομικών Ειδοποιήσεων & Προσκλήσεων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος με αντικειμενικό στόχο την άμεση επίδοση των Ατομικών Ειδοποιήσεων μέσα στις νόμιμες προθεσμίες σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Σχετική Νομοθεσία

1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

2 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

3 Ν.3463/2006

4 Ν.4152/2013

5 N.2472/1997

5.και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων 

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το ταμείο μεριμνά για την επίδοση των ατομικών ειδοποιήσεων και προσκλήσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τους οφειλέτες του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Επίδοση Υπάλληλος Ταμείου
Η έκδοση των ατομικών ειδοποιήσεων και προσκλήσεων των βεβαιωμένων οφειλών των οφειλετών

πραγματοποιείται από το γραφείο Εσόδων (Διαδικασία-βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων)

Οι ατομικές ειδοποιήσεις και οι προσκλήσεις παραλαμβάνονται από τους ΥΥΔ (επιδοτές) και  επιδίδονται ιδιοχείρως στους οφειλέτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των, ή θυροκολλούνται ή τοιχοκολλούνται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Οι επιδοτές είναι υπόλογοι, για τη μη έγκαιρη επίδοση των ατομικών ειδοποιήσεων και προσκλήσεων στους οφειλέτες.
Οι επιδοτές παραδίδουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην περίπτωση που την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων και προσκλήσεων αναλαμβάνει δικαστικός επιμελητής (άρνηση παραλαβής ατομικής ειδοποίησης).
Η επίδοση των ατομικών ειδοποιήσεων και προσκλήσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τους οφειλέτες του Δήμου που εδρεύουν εκτός ορίων του Δήμου και Νομού δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ΕΛΤΑ.   
2 Ανεύρεση διευθύνσεων οφειλετών Υπάλληλος Ταμείου
3 Τήρηση Αρχείου Υπάλληλος Ταμείου
4 Διαβίβαση εγγράφων  Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διαβίβαση εγγράφων ΤΤ από και προς τον Δήμο, με επίδοση σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διαβίβαση εγγράφων ΤΤ από και προς τον Δήμο, με επίδοση σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες:

α) έγκαιρη μεταφορά καταστάσεων μηνιαίως από ΔΕΗ και προς   ΔΕΗ και

β) μεταφορά επιταγών προς Τράπεζες και Ταχυδρομεία .

Μητρώα που τηρούνται

Αρχείο Ατομικών Ειδοποιήσεων