Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας: Σύμφωνα με το Ν. 3982/2011, για την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας χαμηλής όχλησης, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση "Άδειας λειτουργίας" της μονάδας, αλλά η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο (ή τον εκπρόσωπό του) "Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας"

Από που παρέχεται Σε ποιους παρέχεται Κόστος Χρόνος υλοποίησης Τηλέφωνα
Κατά τόπους περιφέρειες Πολίτες 60 έως 1.500€ (30 % του παραβόλου που

προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης)

5 ημέρες

Δικαιολογητικά

Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται

η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης

2 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει

λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο

3 Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
4 Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ53533Β’/2012)  (Έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα)
Β Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα)
1 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ή Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006) «Λήψη μέτρων

πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, κλπ.»

2 Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59KW (80HP)
3 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15 οικ.12710/860 (ΦΕΚ1026Β’/2007) και την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ2718Β/2012)
4 Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) Ή Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) Ή Άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) και το ΠΔ 79 (ΦΕΚ95Α’/2007)
5 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο
6 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υ.Α. 10735/651 (ΦΕΚ2656Β’/2012)
7 Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου
8 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με

τις διατάξεις του αρθ. 5 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ119Α’/2006)

9 Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις

της ΚΥΑ 43504 (ΦΕΚ1784Β’/2005)

10 Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
11 Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2244 (ΦΕΚ168Α’/1994)
12 Άλλα δικαιολογητικά (εφόσον εφαρμόζονται ειδικέςδιατάξεις ή κανονισμοί)

Διαδικασίες υλοποίησης

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
8 Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 1 εργάσιμη ημέρα
9 Πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Η΄ΔΑΟΚ) Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
12 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν. 3982 Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος τμήματος 1 ημέρα
13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν. 3982 Διοικητική πρακτική Διευθυντής 1 ημέρα
14 Πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος 1 ημέρα
15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Υπάλληλος Γραμματείας 1 ημέρα
16 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ημέρα
17 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 10 ημέρες
20 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Διευθυντής 1 ημέρα
21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 1 και 2 Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
22 ΑΥΤΟΨΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012) Αρμόδιοι Υπάλληλοι 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • ΥΓΕΙΑΣ, ΔΑΟΚ, ΓΧΚ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Nόμος 4262
  • Νόμος 3982
  • Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
  • ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/2012)