Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με ''''Περιγραφή Υπηρεσίας:''' Σύμφωνα με το Ν. 3982/2011, για την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας χαμη...')
 
(Διαγραφή του περιεχομένου της σελίδας)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
'''Περιγραφή Υπηρεσίας:''' Σύμφωνα με το Ν. 3982/2011, για την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας χαμηλής όχλησης, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση "Άδειας λειτουργίας" της μονάδας, αλλά η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο (ή τον εκπρόσωπό του) "Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας"
 
  
{{table2
 
|1. Από ποιους παρέχεται=Κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες
 
|2. Σε ποιους παρέχεται=Πολίτες
 
|3. Κόστος σε ευρώ=60 έως 1.500 (30 % του παραβόλου που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης)
 
|4. Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση=5
 
|5. Σημειώσεις=
 
}}
 
 
== Δικαιολογητικά ==
 
 
{| class="wikitable"
 
!
 
!Δικαιολογητικά
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
!Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Παρατηρήσεις
 
|-
 
|'''Α'''
 
| colspan="4" |'''Γενικά Δικαιολογητικά'''
 
|-
 
|1
 
|Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης
 
|Ναι
 
|
 
|Έντυπο παρέχεται από την Υπηρεσία
 
|-
 
|2
 
|Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|3
 
|Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|4
 
|Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ53533Β’/2012)  
 
|Ναι
 
|
 
|Υπολογίζονται και παρέχονται από την Υπηρεσία
 
|-
 
|'''Β'''
 
| colspan="4" |'''Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα)'''
 
|-
 
|1
 
|Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ή Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, κλπ.»
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|2
 
|Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59<span lang="EN-US">KW</span> (80<span lang="EN-US">HP</span>)
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|3
 
|Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15 οικ.12710/860 (ΦΕΚ1026Β’/2007) και την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ2718Β/2012)
 
|
 
|Ναι
 
|
 
|-
 
|4
 
|Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) '''Ή''' Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) '''Ή''' Άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) και το ΠΔ 79 (ΦΕΚ95Α’/2007)
 
|
 
|Ναι
 
|
 
|-
 
|5
 
|Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|6
 
|Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υ.Α. 10735/651 (ΦΕΚ2656Β’/2012)
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ119Α’/2006)
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις
 
της ΚΥΑ 43504 (ΦΕΚ1784Β’/2005)
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2244 (ΦΕΚ168Α’/1994)
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|Άλλα δικαιολογητικά (εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί)
 
|Ναι
 
|
 
|
 
|-
 
|}
 
 
==Διαδικασίες υλοποίησης==
 
*[[Στατιστικά διαδικασίας]]
 
*[[Στοιχεία διαδικασίας]]
 
*[[Τρόποι διεκπεραίωσης]]
 
*[[Βήματα Διαδικασίας]]
 
 
==Διαδικασίες==
 
 
{| class="wikitable"
 
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Παρατηρήσεις
 
|-
 
|1
 
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
|Έχει ενημερωθεί για τα δικαιολογητικά σε προηγούμενο στάδιο
 
|-
 
|2
 
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής
 
|Ο ενδιαφερόμενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της Δήλωσης, αντί αδείας
 
|-
 
|3
 
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της δήλωσης, διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης
 
|Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά για τα αποτελέσματά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά
 
|-
 
|}
 
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός===
 
*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
 
 
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο===
 
* Ο.Π.Σ.Π.Α.
 
 
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας===
 
''Κατά περίπτωση:''
 
* Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε
 
* Γενικό Χημείο του Κράτους
 
* Πυροσβεστική Υπηρεσία
 
 
===Έντυπο που χρησιμοποιείται===
 
*[[:Αρχείο:Υπεύθυνη Δήλωση Μονάδας Χαμηλής Όχλησης.pdf|Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης]]
 
 
== Σχετικά Έγγραφα ==
 
*[https://wiki.ellak.gr/images/e/e1/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%9D3982.pdf Ερωτηματολόγιο Ν.3982]
 
 
== Σχετική Νομοθεσία ==
 
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVgr1rO34h1hjV_sLU0vLevVZXls1tpxUY5lmlra5iW_ Ν.3982 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143 Α'/17-06-2011)]
 
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRpWBAJUFh4fDpTbemR-O8dD4ATIisqX6AAzAIKmGK4 Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση",  (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4]
 
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8zW0YBcYgjYS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfouFExrTZYtMg-HInknP8ZnI3ttzCe131MNnQ87pgji ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012, "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών", (ΦΕΚ 3533Β/2012)]
 
 
[[Κατηγορία:Άδειες (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 

Αναθεώρηση της 09:32, 20 Οκτωβρίου 2015