Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας Αρτοποιείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας Αρτοποιείου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3982/2011, Ν.3526/2007
Κόστος σε ευρώ -

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην κατάθεση "Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας" αρτοποιείου με κινητήρια ισχύ, μικρότερη των 37KW και θερμική μικρότερη των 70KW.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Γνωστοποίηση
2 Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
3 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006)
4 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15 οικ.12710/860 (ΦΕΚ1026Β/2007)
5 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο
6 Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη

στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας

7 Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741 (ΦΕΚ4Α/1929) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι η πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων ή καταστημάτων συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας
8 Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου
9 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ119Α/2006)
10 Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011
11 Υπεύθυνη

δήλωση του ν. 1599/1986 αποδοχής των καθηκόντων υπεύθυνου αρτοποιίας, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο αρτοποιίας, στην οποία θα δηλώνεται η ανάληψη των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3526/2007 και ότι αναπτύσσουν την εν λόγω δραστηριότητα μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αρτοποιίας (Υ.Α. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ1519Β/2008))

12 Σχετική πράξη ορισμού υπεύθυνου

αρτοποιίας, εκ μέρους του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης ή βεβαιώσεις για τον ορισμό του υπεύθυνου από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. (Υ.Α. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ1519Β/2008))

13 Αποδεικτικά έγγραφα** που να αποδεικνύουν ότι ο υπεύθυνος αρτοποιίας έχει τα απαιτούμενα προσόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. ιη του Ν.3526 (ΦΕΚ24Α/2007) και στο αρθ. 5  παρ. 4 της Υ.Α. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ1519Β/2008)

** Για τον έλεγχο των προσόντων του υπεύθυνου αρτοποιίας, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης, θα προσκομίζονται κατά περίπτωση:

1. Δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτοποιίας και πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή

2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών ειδικευμένου εργάτη επιχείρησης αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ή

3. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε επιχείρηση αρτοποιίας, με την παροχή υπηρεσιών παραγωγικού χαρακτήρα ως:

                3.1 οικογενειακού συνεργάτη, συνδεόμενου με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του αρτοποιείου. Τόσο ο βαθμός συγγένειας όσο το είδος και η διάρκεια των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του αρτοποιείου, Ειδικότερα, η εν λόγω προϋπηρεσία που θα διανύεται μετά την 1.1.2009 θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

                3.2 εταίρου επιχείρησης αρτοποιίας, όπως θα προκύπτει από επικυρωμένο καταστατικό της επιχείρησης και, όσον αφορά μεν στο είδος των παρερχομένων υπηρεσιών, θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ίδιου του εταίρου, καθόσον δε αφορά στη διάρκεια της προϋπηρεσίας, αυτή θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση, είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού

14 Τέσσερις (4) κατόψεις του χώρου του αρτοποιείου στις οποίες να φαίνονται ο μηχανολογικός εξοπλισμός και να ονοματίζονται οι χώροι του αρτοποιείου. Οι κατόψεις να έχουν πινακίδα όπου φαίνεται ο υπολογισμός της παραγωγικότητας του κλιβάνου και να αναγράφονται τα εμβαδά (απαιτούμενα και

πραγματικά) των χώρων του αρτοποιείου (αρθ. 19 του Ν.3526 (ΦΕΚ24Α/2007) και αρθ. 4 της ΚΥΑ 12710/860/Φ.15 (ΦΕΚ1026Β/2007))

15 Για

την εγκατάσταση νέων κλιβάνων, βεβαίωση του κατασκευαστή του κλιβάνου, στην οποία θα βεβαιώνονται η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, όπου προβλέπεται, καθώς και οι παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου, για την εγκατάσταση μεταχειρισμένων κλιβάνων, για τους οποίους δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης του κατασκευαστή του κλιβάνου, θα προσκομίζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της αιτούσης επιχείρησης. (Υ.Α. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ1519Β/2008))

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Έχει ενημερωθεί για αυτά σε προηγούμενο στάδιο) Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής Ο ενδιαφερόμενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της Δήλωσης, αντί αδείας. Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κατά περίπτωση:

  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Γενικό Χημείο του Κράτους
  • Πυροσβεστική Υπηρεσία

Στοιχεία δημιουργού λήμματος

Ονοματεπώνυμο δημιουργού
Διεύθυνση στην οποία ανήκει
Φορέας στον οποίο ανήκει
Ημερομηνία δημιουργίας