Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
(Διαδικασίες)
Γραμμή 147: Γραμμή 147:
 
|-
 
|-
 
|12
 
|12
|
+
|Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής ειναι οριστική , ανέκκλητη και εκτελεστή , αποφασίζεται δε αφού ληφθεί  υπόψη  το αίτημα της επιχείρησης  η τύχη των κατασχεθέντων τροφίμων.
|
+
|αρθρο 8 Νόμου 4235/2014
 
|
 
|
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 14:42, 17 Νοεμβρίου 2015

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [1] .
 2. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόϕιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασϕάλεια των Τροϕίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασϕαλείας των τροϕίμων [2] .

Τρόπος διεκπεραίωσης

 1. ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. Εκθεση κατάσχεσης Τροφίμων [3]
 2. Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων [4]
 3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής [5]
 4. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής [6]
 5. Εκθεση 1ης επανεξέτασης κατασχεθέντων τριμελούς επιτροπής [7]
 6. Εκθεση 2ης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής [8]
 7. Αδεια διακίνησης [9]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση ενστασης επανεξέτασης Κατάθεση απο την επιχείρηση
2 Ενσταση επανεξέτασης Κατάθεση απο την επιχείρηση
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ελεγχος αρμοδίων αρχών Προιστάμενος τμήματος ΚΔΥ
2 Σύνταξη αιτιολογημένης εκθεσης κατάσχεσης σε ολα τα στάδια της παραγωγής,αποθήκευσης,διακίνησης και διάθεσης . αρθρο 7 Νόμου 4235/2014 Ελεγκτές
3 Κοινοποίηση της εκθεσης στην επιχείρηση αρθρο 34 Νόμου 4235/2014 Προιστάμενος τμήματος ΚΔΥ Αμεσα
4 Αποθήκευση και φύλαξη των κατασχεθέντων με δαπάνη της επιχείρησης Παρ 3 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014
5 Στην εκθεση κατάσχεσης γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της επιχείρησης να ασκήσει ενσταση επανεξέτασης και στην προθεσμία για την ασκησή της. Αν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την επανεξέταση ,ο εκπρόσωπός της υπαγράφει στην εκθεση οτι ελβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώματος αυτού και αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων. Παρ 4 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014
6 Εφόσον δεν κατατεθεί ενσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η εκθεση κατάσχεσης θεωρείται οριστική , ανέκκλητη και εκτελεστή.
7 Κατάθεση ενστασης επανεξέτασης απο την επιχείρηση στην υπηρεσία που ανήκουν οι ελεγκτές. Παρ 5 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014 Εντός 5 εργάσιμων ημερών απο την κοινοποίηση της εκθεσης κατάσχεσης
8 Εκδοση απόφασης απο τον Προιστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών τριμελούς επιτροπής Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
9 Η επιτροπή συνέρχεται υστερα απο πρόσκληση του Προέδρου της και κατά προτεραιότητα εφόσον πρόλειται για ευαλοίωτα τρόφιμα στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι κοντά στην εκπνοή τους. Το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών απο την συγκρότησής της
10 Σύνταξη σχετικής εκθεσης απο την τριμελή επιτροπή σε δύο αντίγραφα Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών
11 Κοινοποίηση ενός αντιγράφου της εκθεσης στην επιχείρηση και ενός αντιγράφου στην υπηρεσία που συγκρότησε την επιτροπή αρθρο 34 Νίμου 4235/2015 Αμεσα
12 Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής ειναι οριστική , ανέκκλητη και εκτελεστή , αποφασίζεται δε αφού ληφθεί υπόψη το αίτημα της επιχείρησης η τύχη των κατασχεθέντων τροφίμων. αρθρο 8 Νόμου 4235/2014
13
14
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ )
 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης
 3. Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Σ.Δ.Ο.Υ
 2. Αστυνομική Διεύθυνση