Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 192: Γραμμή 192:
 
# Σ.Δ.Ο.Υ
 
# Σ.Δ.Ο.Υ
 
# Αστυνομική Διεύθυνση
 
# Αστυνομική Διεύθυνση
[[Κατηγορία:Τμήμα ΚΔΥ]]
 
 
[[Κατηγορία:Κατασχέσεις (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Κατασχέσεις (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας]]

Τελευταία αναθεώρηση της 15:46, 22 Μαρτίου 2016

Περιγραφή Υπηρεσίας

 • Κατάσχεση τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ( Κατόπιν αιτήσεως η στα πλαίσια τακτικών -εκτάκτων ελέγχων μιάς επιχείρησης τροφίων).
 • Καταστροφή τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [1] .
 2. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόϕιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασϕάλεια των Τροϕίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασϕαλείας των τροϕίμων [2] .

Τρόπος διεκπεραίωσης

 1. Ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. Εκθεση κατάσχεσης Τροφίμων [3]
 2. Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων [4]
 3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής [5]
 4. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής [6]
 5. Εκθεση 1ης επανεξέτασης κατασχεθέντων τριμελούς επιτροπής [7]
 6. Εκθεση 2ης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής [8]
 7. Αδεια διακίνησης [9]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • 500 euro για την σύγκλιση της πενταμελούς επιτροπής 2ης επανεξέτασης.Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση ενστασης επανεξέτασης Κατάθεση απο την επιχείρηση
2 Ενσταση 1ης επανεξέτασης Κατάθεση απο την επιχείρηση
3 Ενσταση 2ης επανεξέτασης Κατάθεση απο την επιχείρηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ελεγχος αρμοδίων αρχών Προιστάμενος τμήματος ΚΔΥ
2 Σύνταξη αιτιολογημένης εκθεσης κατάσχεσης σε ολα τα στάδια της παραγωγής,

αποθήκευσης,διακίνησης και διάθεσης .

αρθρο 7 Νόμου 4235/2014 Ελεγκτές
3 Κοινοποίηση της εκθεσης στην επιχείρηση αρθρο 34 Νόμου 4235/2014

ΝΟΜΟΣ 2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας"

Προιστάμενος τμήματος ΚΔΥ Αμεσα
4 Αποθήκευση και φύλαξη των κατασχεθέντων με δαπάνη της επιχείρησης Παρ 3 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014
5 Στην εκθεση κατάσχεσης γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της επιχείρησης να ασκήσει ενσταση επανεξέτασης και στην προθεσμία για την ασκησή της. Αν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την επανεξέταση ,ο εκπρόσωπός της υπαγράφει στην εκθεση οτι ελβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώματος αυτού και αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων. Παρ 4 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014
6 Εφόσον δεν κατατεθεί ενσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η εκθεση κατάσχεσης θεωρείται οριστική , ανέκκλητη και εκτελεστή.
7 Κατάθεση ενστασης επανεξέτασης απο την επιχείρηση στην υπηρεσία που ανήκουν οι ελεγκτές. Παρ 5 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014 Εντός 5 εργάσιμων ημερών απο την κοινοποίηση της εκθεσης κατάσχεσης
8 Εκδοση απόφασης απο τον Προιστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών τριμελούς επιτροπής Διευθυντής Κτηνιατρικής Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
9 Η επιτροπή συνέρχεται υστερα απο πρόσκληση του Προέδρου της και κατά προτεραιότητα εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα τρόφιμα στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι κοντά στην εκπνοή τους. Το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών απο την συγκρότησής της
10 Σύνταξη σχετικής εκθεσης απο την τριμελή επιτροπή σε δύο αντίγραφα Τριμελής επιτροπή Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών
11 Κοινοποίηση ενός αντιγράφου της εκθεσης στην επιχείρηση και ενός αντιγράφου στην υπηρεσία που συγκρότησε την επιτροπή αρθρο 34 Νόμου 4235/2015 Αμεσα
12 Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής ειναι οριστική , ανέκκλητη και εκτελεστή , αποφασίζεται δε αφού ληφθεί υπόψη το αίτημα της επιχείρησης η τύχη των κατασχεθέντων τροφίμων. αρθρο 8 Νόμου 4235/2014
13 Αν δεν υποβληθεί ενσταση 2η επανεξέτασης , η τύχη των κατασχεθέντων τροφίμων αποφασίζεται στην εκθεση της τριμελούς επιτροπής.
14 Υποβολή εντστασης 2ης επανεξέτασης πρέπει τα τρόφιμα να εχουν βάρος > 1.000 kgr* Εντός πέντε 5 ) εργάσιμων ημερών απο την επίδοση του πρακτικού
15 Απόφαση συγκρότησης και ορισμός μελών της πενταμελούς επιτροπής 2ης επανεξέτασης Διευθυντής Κτηνιατρικής Εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών
16 Η επιτροπή συνέρχεται υστερα απο πρόσκληση του Προέδρου της και κατά προτεραιότητα εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα τρόφιμα στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι κοντά στην εκπνοή τους. Πρόεδρος Πενταμελούς επιτροπής Εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών
17 Η πενταμελής επιτροπή της δεύτερης επανεξέτασης της παραγράφου 10, αφού εξετάσουν τα κατασχεθέντα, με τη χρησιμοποίηση κάθε προβλεπόμενου και ενδεδειγμένου επιστημονικού μέσου και λάβουν υπόψη την έκθεση επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων, σύμφωνα με την παράγραφο 8, και συντάσσουν σχετική έκθεση−πρακτικό δεύτερης επανεξέτασης. Πενταμελής επιτροπή
18 Ένα αντίγραφο της έκθεσης δεύτερης επανεξέτασης κοινοποιείται στην επιχείρηση,

δια του προέδρου της επιτροπής και ένα, κατά περίπτωση, στην αρμόδια υπηρεσία που την συγκρότησε.

σύμφωνα με το άρθρο 34, άμεσα
19 Η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. παραγράφου 10 αρθρο 7 Νόμου 4235/2014
20

Τα οριστικώς κατασχεθέντα τρόφιμα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση, εξυγίανση ή

άλλη ενέργεια, κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο, που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρμόδιας αρχής. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ )
 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης
 3. Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Σ.Δ.Ο.Υ
 2. Αστυνομική Διεύθυνση