Καταχώρηση Εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώρηση Εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφέρειας
Σε ποιους παρέχεται Παρέχεται στους εμπόρους Ζωικών Υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Kαταχώρηση και εγγραφή στο μητρώο κίνησης των εμπόρων Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων

Σχετική Νομοθεσία

 1. Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α΄ 211/ 5 Οκτωβρίου 2006 "Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του ΚΑΝ 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΟκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» [1]
 2. ΚΑΝ (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 "περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) [2]
 3. ΚΑΝ(ΕΕ) 142/2011 της Επιτροπή της 25ης Φεβρουαρίου 2011 " για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία". [3]
 4. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ." [4]
 5. ΝΟΜΟΣ 4351/2015 ΦΕΚ Α΄164 "Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδος και αλλες διατάξεις Αρθρο 15 ΕΠΣΥΔ [5]
 6. Εγκύκλιος 1568/45937/12-4-2012 Υ.Α.Α.&Τ. καταχώριση εμπόρων ζωικών υποπροιόντων και παράγωγων προιόντων [6]
 7. Διευκρινήσεις επι της εγκυκλίου 1568/45937/12-4-2012 αναφορικά με την καταχώριση εμπόρων ζωικών υποπροιόντων και παράγωγων προιόντων [7]

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Ηλεκτρονικός
 • Χρήση e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Αίτηση καταχώρισης εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων [8]

Αλλα χρήσιμα εντυπα

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙTHΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΠ - ΜΗΤΡΩΑ [9]
 • Μητρώο κίνησης εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και παράγωγων Προιόντων [10]
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΥΠ [11]
 • Απόφαση καταχώρισης εμπόρου Ζωικών Υποπροιόντων και παράγωγων προιόντων [12]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση καταχώρισης εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο της βασικής άδειας λειτουργίας της επιχείρησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Περιληπτική τεχνική περιγραφή των εργασιών που συντελούνται στην επιχείρηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΧ κεφάλαιο IV “Καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων» Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Προσκόμιση καταλόγου με τους προμηθευτές και τους πελάτες της επιχείρησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Οροι και προϋποθέσεις

Οι υπεύθυνοι καταχωρισμένων μονάδων ή εγκαταστάσεων ή άλλοι καταχωρισμένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων (έμποροι ) χειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα υπό τους ακόλουθους όρους  και προϋποθέσεις :

1)     οι χώροι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να καθιστά εφικτό τον αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανσή τους, κατά περίπτωση·

2)      οι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντομα, τα τρωκτικά και τα πτηνά·

3)      οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκονται σε καλές συνθήκες υγιεινής, όταν κρίνεται αναγκαίο·

4)      τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες που να αποτρέπουν την επιμόλυνση.

5)      Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν μητρώα σε μορφή που να είναι προσβάσιμη από την αρμόδια αρχή.

6)      Οι καταχωρισμένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που μεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, εξαιρουμένων των μεταφορών που εκτελούνται μεταξύ χώρων του ίδιου υπευθύνου, πρέπει ιδίως:

·    να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση των οχημάτων τους, οι οποίες να καθιστούν εφικτή την επαλήθευση της χρήσης των οχημάτων για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων·

·    να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τα οχήματά τους, κατά περίπτωση·

·    να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της επιμόλυνσης και της μετάδοσης μεταδοτικών στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσων.

7)        Διαθέτουν στο εμπόριο ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, τα οποία έχουν παραληφθεί από εγκεκριμένες ή καταχωρημένες εγκαταστάσεις/χρήστες και παραδοθεί σε εγκεκριμένες ή καταχωρημένες εγκαταστάσεις/χρήστες, όπου απαιτείται.

8)       Διαθέτουν στο εμπόριο ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, συνοδευόμενα από εμπορικό έγγραφο ή/και Υγειονομικό Πιστοποιητικό, όπου απαιτείται.

9)       Διαθέτουν στο εμπόριο ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, τα οποία φέρουν την κατάλληλη σήμανση και πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

10)   Διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων (έμπορος τύπου Α).

11)   Τηρούν  τις σχετικές διατάξεις περί μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων και χρησιμοποιεί εγκεκριμένα οχήματα για τη μεταφορά τους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα με σύμβαση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας).

12)    Φροντίζουν ώστε να μην παραβαίνει τις διατάξεις περί μεταδοτικών νόσων στον άνθρωπο ή τα ζώα, από πρόθεση ή αμέλεια.

13)   Σε περίπτωση εισαγωγής φορτίου από τρίτες χώρες, γνωστοποιεί στο Συνοριακό σταθμό Υγειονομικού Ελέγχου, την κατηγορία, το είδος, την ποσότητα και το χρόνο άφιξης των ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων.

14)   Σε περίπτωση φορτίου ενδοκοινοτικού εμπορίου, αναφέρει στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, τον τόπο προορισμού, την άφιξη του φορτίου, 24 ώρες πριν την άφιξή του από άλλο κράτος μέλος.

15)   Τηρούν  μητρώο κίνησης εμπόρου ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2.

16)   Τηρούν σε αρχείο επί τρία (3) έτη, όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (εμπορικά έγγραφα, Υγειονομικά Πιστοποιητικά, ΚΚΕΕ).

17)   Διαθέτουν  κατάλογο με τα φυσικά/νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται (προμηθευτές και πελάτες της επιχείρησης).

18)   Εξασφαλίζουν  την παραλαβή, μεταφορά και άφιξη των ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ.

19)   Αποδέχονται τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και επιδεικνύει τα σχετικά αρχεία στους ελεγκτές κτηνιάτρους.

20)   Αναφέρουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή κάθε μεταβολή, τόσο της νομικής όσο και της πραγματικής του κατάστασης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης με τα συννημμένα δικαιολογητικά Υπάλληλος διοίκησης Αυθημερόν
2 Παραλαβή της αίτησης Αυθημερόν
3 Πρωτοκόλληση της αίτησης Υπεύθυνος πρωτοκόλου Αυθημερόν
4 Ελεγχος των δικαιολογητικών Π.Δ. 211/2006 Τμηματάρχης ΚΔΥ Αυθημερόν
5 Ελεγχος στην επιχείρηση αν τηρούνται αυτά που περιγράφονται στην εκθεση ΚΑΝ1069/2009 Ελεγκτές κτηνίατροι Μία εβδομάδα
6 Εισήγηση της επιτροπής των Κτηνιάτρων για καταχώρηση
7 Εκδοση απόφασης ,εγκρισης καταχώρησης εμπόρου ΖΥΠ & ΠΠ Διευθυντής Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
8. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" Τμηματάρχης ΚΔΥ
9. Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων που τηρείται στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Εγκυκλίος

1568/45937/12-4-2012

Τμηματάρχης ΚΔΥ