Καταχώριση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά και νομικά πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 έως 30 ημέρες
Κόστος σε ευρώ Δεν υπάρχει κόστος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Καταχώρηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συνδέεται με οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής , μεταποίησης και διακίνησης ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης ( κρέας βοοειδών , χοίρων , αιγοπροβάτων , πουλερικών , κουνελιών , εκτρεφόμενων θηραμάτων , άγριων θηραμάτων , μιττωτός , παρασκευάσματα κρέατος , προϊόντα με βάση το κρέας , αυγά , προϊόντα αυγών , προϊόντα υδατοκαλλιέργειας , ζώντα δίθυρα μαλάκια , αλιευτικά προϊόντα , μέλι , νωπό γάλα , θερμικά επεξεργασμένο γάλα , γαλακτοκομικά προϊόντα και λοιπά τρόφιμα ζωικής προέλευσης ) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καθώς και εισαγωγής από είτε εξαγωγής σε Τρίτες Χώρες. Η εγγραφή συντελείται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης .Η έγκριση ισχύει από την επομένη της εκδόσεως για διάρκεια πέντε (5) ετών.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Δήλωση ( το έντυπο παρέχεται από την οικεία κτηνιατρική αρχή ) Κατάθεση από τον Αιτούντα.
2 Δήλωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του αιτούντος (αντίγραφο) Κατάθεση από τον Αιτούντα.
3 Δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) (αντίγραφο) Κατάθεση από τον Αιτούντα.
4 Οικείο καταστατικό (τελευταία τροποποίηση) θεωρημένο από το αρμόδιο Δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό (αντίγραφο) Κατάθεση από τον Αιτούντα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση Αίτησης-Δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παράρτημα Α της ΚΥΑ αριθμ. 278701/16-05-2005 . Υπάλληλος Γραμματείας Χειρωνακτικός
2 Διοικητικός έλεγχος Παράγραφος 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ αριθμ. 278701/16-05-2005 . Εισηγητής Κτηνίατρος Χειρωνακτικός 1- 30 ημέρες από την υποβολή του φακέλου
3 Έκδοση απόφασης Έγκρισης και Καταχώρησης εμπόρου στο Μητρώο. Παράρτημα Β της ΚΥΑ αριθμ. 278701/16-05-2005 . Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος Κτηνιατρικής Χειρωνακτικός / Ανάρτηση στο Διαύγεια Αυθημερόν

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

ΚΥΑ 278701/16-05-2005 (ΦΕΚ τ.Β' 726)